Sappige lul gratis pje

De strijd tussehen spoor en bus. Senator Van der Bergh werpt zich als verdediger van de bussen op. Minister Van der Veg ii draagt dé bussen geen kwaad hart toe, maar ziet er toch gevaarlijke concurrenten in.

De heer Van den Bergh geeft een kükje op. Het waren over t algemeen wetsontwerpen van eenvoudige strekking, zoodat de SS Senatoren, die mot den Voorzitter de gloeihitte haddon ge trotseerd om zich van hun plicht nis Eerste Kamerlid te kwijten, rustig in hun bankjee kon den blijven zitten uitblazen. Slechts een wetsontwerp, n. En dit debatje beperkte sich nog tot een woordenduel tussehen den liberalen Senator Van der Bergh Jr.

De heer Van der Bergh nam t voor de auto bussen op en oefende critiek uit op het wets vocstel, omdat dit zijns inziens beoogt de ster keren de Spoorwegen te steunen in den concurrentiestrijd tegen de zwakkeren de auto bussen.

Vraag mij niet, wat ik wensch, maar wacht, totdat ik u iets vraag! Vertoon mij onmiddellijk uw boeken. Ik heb geen tijd om mij lang bij u op te houdon.

Gij staat onder verdenking van een oplichter, die gisteren in hechtenis is genomen, gesto len juweelen te hebben beleend, zonder vol doende legitimatiebewijzen van dien per soou to hebben gevorderd. Hij sloeg de handen boven zijn hoofd tezamen en riep uit: De hernol zal mij bewaren, mijnheer do luitenant, dat ik zulk een schande zou laden op mijn hoofd, dat in eer en deugd is vergrijsd.

Ik kan mij in t geheel niet herinneren dat ik zonder voldoende legitïmatiebowij zen juweelen in pand zou hebben geno men. Overtuig uzelf, heer luitenant. Geef mij de akten aan, beval de offi cier den wachtmeester. Tot uw dienst, luitenant, antwoordde de wachtmeester, zijn hielen tegen elkaar slaand en het gewensehte te voorschijn halend.

De officier van politie nam ze aan en sprak: Katzenstein is de naam van den op lichter. Heeft een zekere Katzenstein hier juweelen in onderpand gegeven? Janzen zette een nadenkend gezicht. Katzenstein, Katzenstein, die naam komt mij inderdaad bekend voor. Zon hij hier zijn geweest? Of zou hij niet hier zijn geweest? Minister Van der Vegte betoogde, dat het.

In zijn lief i de voor de autobussen ging Zijne Excellentie - zelfs zoover, dat hü deze bussen beschreef als een kostelijk "ervoermlddel.

Want wel zeide de heer Van der- Vegte, d. Trouwens ook uit hetgeen de Minister nog V6r:. Na nog eenig heen en weer praten werd hefe,. Rotterdam en omstreken van foelan zijn. Rotterdam zoo deelde genoemde Senator mo de heeft een of tal autofcussen meteven zooveel plaatsen in den omtrek. Bovendien zijn nog «enige ver. Als een typisch voorbeeld van de groote bete» kenie van deze autobuslijnen, wat betroft de conv. Bergh de autobusverbinding van het hartje van.

Delft met het hartje van Rotterdam. Een retour l met de bus kost 65 et. Na de gun c stige resultaten over , heeft de spoor blote baar de tarieven verlaagd en gesteld beneden dia-, van de bus: Een enkele reis kost voor,- beide vervoermiddelen S 5ets» Nu beweerde de.

Dan zou er een publiek belang mee gemoeid sijn, de uto bus te redden «it de handen ran de spooï. Rotterdam en Delft niet minder dan per. Het vervoer per bus bedraagt;, hier pas3ügiors per jaar met a wagens. Waarom de heer Van -len Borsh dit alles naar - veren bracht?

Wel om de eenvoudige reden: De Kamer komt Dinsdag 2T Juli wvor blietn. Binnenland Wi De omroep, die niet omriep. Donderdagavond tegen 9 uur moest dol Hilversumsche draadlooze omroep met d«v uitzending van het concert staken, door. Duizen den luisteraars hebben gedurende den ver. Sla uw boek op! Intuschen had de officier het boek naar zich toegetrokken en bladerde erin.

Voor mark, zoo: Dat bedrag staat ook in uw boek genoteerd. Ik leg beslag op de briljanten. Voor derl dag met de steenen. Janzeu wist, dat hem niets beters te doen stond dan te gehoorzamen. Met havende banden sloot hij de brandkast open, haalde de steenen te voorschijn en legde e voor den luitenant van politie neer.

Deze telde ze na, maakte er een pakje van, liet zich een kaars en lak geven, ver zegelde het pakketje en zette met een güiri mi-stempel, dat het opschrift droeg: De belde compagnons staken onmiddel lijk de hoofden bij elkaar en fluisterden nog geruimen tijd met geheimzinnige handgebaren en gefronste voorhoofden.

Nu, aan dit laatste ontbrak,het niet! De jongens waren zoo van hun kennen overtuigd, dat zij de Elbe afzakten, het ïeegat uitstevenden en tussehen de Wad den door, van de Noordzee de Zuiderzee invoeren. En dat allemaal zonder dat kaar ten of een kompas aan boord waren. Het gebrek aan nautische middelen ls schitterend overwonnen; de knapen heb ben zonder ongelukken het IJ bereikt en landden dezer dagen in de hoofdstad.

Maar nu begonnen pas de moeilijkheden:? De sluismeester had schik in de moedige jon gens en bleek tot hulp bereid; de levens middelenvoorraad werd wat aangevuld, het vaartuigje, waarin de knapen onder esn zeil overnachtten, kreeg een behoor liike ligplaats Maar het was den jongens niet om sla Pen en eten te doen; zij wilden, nu zij een maai in Nederland waren, ook wat van het lage land aan de Noordzee zien, Dê sluismeester legde het geval uit aan de firma Varekamp, die bereid was de jeugdige avonturiers op een harer motor booten mee té nemen naar Rotterdam en Delft.

Thans zijn de knapepj met hun zeil vaartuigje, aan boord van zoon motorboot. Zij zullen Zondag naar het Kagermeer wor den gebracht en de zeilvereeniging zal - de heer Varekamp heeft er voor gezorgd de knapen ontvangen. Daarna komen de jonge reizigers naar Amsterdam terug, om dan nogmaals, den tocht over de Noordzee te wagen.

Korte Rok en Pantalon. Oor log tegen de Motten. Het Pagekopje ails Scheidangsoor zaak. Wenken voor de Huis vrouw. De vrees voor de reactie tegen den al te korten damesrok heeft den Parijschen modekoningen aanleiding gegeven, uit te zien naar een compromis-oplossing voor het brandende vraagstuk, en wel naar een oplossing, die geschikt lijkt, om de voort durende beweging tegen den korten rok tegen te houden De dames houden van den korten rok en zouden hem graag be houden; niettemin hebben er zeer velen reeds bij haar modistes of haar kleerma kers: Er moest dus een uitweg worden gevonden en men meent dien uitweg hiermee te betreden, dat men onder den rok een pantalon tevoorschijn laat komen.

Daarbij dient evenwel dade lijk te worden. Hel nieuwe pan talonnetje, dat doet denken aan de dames uit den zoogenaaniden Bieder meièr-tijd, vormt veeleer een onafscheido lijk bestanddeel van iedere vrouwenja non, waarbij het onverschillig is, op wel ken tijd van den dag ze wordt gedragen. Men ziet onder de te Parijs tentoonge stelde modellen bijvoorbeeld een blauwe galajapon van crêpe de Chine, die aan de zoomen rijkelijk met zilver is geborduurd. Daarbij behoort een elegante pantalon, die hetzelfde borduursel vertoont.

Hij komt over de knie en de aan beide zijden gespte ten rok laat den geborduurden pantalon 7jcn. Ook de andere modellen laten de op dezelfde wijze bij den rok aangepaste been bedekking zien. De mooi vallende panta lon wordt over de knie met drie knoopon vastgemaakt. Deze laatste ontwikkelingsfase van de mode van den damespantaloji wil niet al leen aan de bedenkingen, welke men tegen den korten rok heeft, tegemoetkomen, maar geeft den dames bovendien de gelegenheid haar rokken nog korter te dragen, als tot dusver het geval was.

Of deze ;,laatste kreet" der Parijsche mo de evenwol buiten Parijs veel gehoor zal vinden, is vooralsnog te betwijfelen. Geen ding is zoo slecht, of het heeft ook zijn goeden kant, en het kille, vochti ge weer, dat dit jaar langen tijd alle uit zicht op zomergenoegens heeft vergald, heeft het voordeel gehad, het te voor schijn komen van de motten tê voorko men. Toch kan men niet wenschen, dat te dezer zake uitstel ook afstel zal zijn, want dan zou men zich met de gedachte moeten vei oenen, dezen zomer geheel af stand te doen van warmte en zonneschijn en al zou geen enkele huisvrouw er iets tegen hebben, zeker te zijn van de vernie liging van alle motten, met den prijs, eeuwig in koude en regen te moeten le von, tot sneeuw en ijs deze in hun tegen woordigen omvang allesbehalve sympa thieke natuurverschijnselen weer aflos sen, zou het einde van de mottenplaag toch te duur betaald zijn.

Dan neemt men maar liever zijn toe vlucht tot de oude verdedigingsmiddelen en stelt met een zeker leedvermaak vast, dat den onaanzienlijken parasieten niet veel meer op te eten en te vernielen over blijft.

Gelukkig is crêpe de Chine, tegen woórdig het voornaamste materiaal voor de kleederon voor den zomeren den win ter, geen lokker beetje voortnotten, even min trouwens als alle andere crêne-soor ten, die door de dames zoo graag worden gedragen. Hoogstens het kasha-japormotje öu govaar kunnen loopen, in het hijzr-n der als het ook nog toevallig Cc-or lo vensmiddelen vlekken heeft gekregen, maar reeds ter wille van een altijd onbo rfspelijk uiterlijk zorgt iedere dame er voor, sporen van een genoten maaltijd, die ongelukkigerwijze op haar japon zijn achtergebleven, dadelijk te verwijderen, eö komt de kasba-japon dan, tijdens de warme dagen, die we öok dezen zomer nog wel krijgen.

Deze japon blijft, zon manier van bewaren is thans bij zonder aan te bevelen, omdat in dezen killen zomer telkens opnieuw de noodza kelijkheid ontstaat, de warmere kleeding stukken weer voor den dag te halen. Men kan ze nóg altijd niet voor goed op bergen en met naphtaline of kamfer be strooien, omdat da geuren van deze stof fen de huisvrouwen niet in een reuk van handigheid, maar in dien van achterlijke huisbakkenheid brengen, en daaraan wil geen vrouw, al draagt zij nog zooveel zorg voor haar huishouden en haar klee deren, zich blootstellen.

Naphtaline past nu eenmaal niet bij een pagekopje; dan laat men zich nog liever het geurig attribuut van den Biedermeier deze tijd, lavendel, welgevallen, maar al geurende anti-mottenmiddelen hebben het nadeel, dat zij, als men het uit kleederen en mottenbeschermlng bestaande pakket telkens weer moet openmaken, door de toetreding van de lucht veel te vroeg hun kracht verliezen.

De mottenzak daaren tegen blijft altijd afdoend, wat zijn afslui ting tegen motten betreft; alleen moeten de kleeren, voor zij in-het omhulsel wor den gedaan, onderworpen worden aan een degelijke reiniging. Verwijdering van stof en vlekken is de wwïrnaamste eisen voor het verwijderd houden van motten, en daarom moeten-de kleederen telkens opnieuw, als men ze heeft aangetrokken, uitgeklopt worden, wil men voorkomen, dat de mot erin komt Deze voorzorgsmaat regel is ook dan aan te bevelen, als.

Een eigenaardige page-kopjeskwestie heeft zich dezer dagen te Parijs voorge daan. Eenige weken geleden moest een der rechtbanken zich bezighouden met een eisch tot echtscheiding, die een welge 6teld fabrikant tegen zijn vrouw had ingo diend De jonge vrouw had tegen zijn wil haar weelderig blond haar laten afknip pen en het Etonkapsel gekozen.

De echt genoot gaf zeer heftig vating aan zijn ver ontwaardiging over de, naar hij meent, niet voordeelige verandering in het uiter lijk van zijn vrouw; hij mloet zelfs uit drukkikgen hebben gebruikt, die in fatsoen lijk gezelschap niet gangbaar zyn.

Mevrouw verklaarde, dat zij zien zulk een behandeling niet wenschte te laten welgevallen en dat haar niets anders ta doen stond, dan de echtelijke woning te Verlaten.

En zij ging ook werkelijk heen. De jonge vrouw ging in hooger beroep. Zij werd bijgestaan door een vrouwelijke advocaat. Maar ook de hoogere instantie stelde zich op het standpunt van de der vrouw en bevestigde het von schuld nis van de rechtbank.

Het verweer, dat de scheldwoorden van den echtgenoot minstens moesten worden gewaardeerd als mede schuld van den eischer, werd als niet steekhoudend In aangemerkt, de motiveering van het tweede von nis wordt verklaard: Een vrouw, dis haar man door het afknippen van heur haar een ongewenschte" verrassing be reiclt, mag geen complimentjes van hem verwachten en heeft niet het recht, de echtelijke woning te verlaten, omdat hij haar, zij het dan wat kras, zijn meening heeft gezegd.

Men moet daarvoor een ui bij de hand hebben, snijdt die door en wrijft de gestoken plek met een stuk in. De ziel van het vegetatieve leven.

Als centrum van het vegetatieve leven bevat het bloed alle producten, welke aan wezig behooren te zijn tot opbouw van het lichaam, terwijl tevens de afbraakpro ducten natuurlijk niet ontbreken. Het le vensproces, dat zich, alsdan afspeelt,: De stoffen, welke dienen tot opbouw van de weefsels, schijnen door de uiterst fijne. Hoe het zij, hei; vódr en tegen hier ter zijde latende, staat dus vast, dat de voedingsproducten voor de weefsels, de z.

Gaan wij nu na, hoe het staat met de z. Via het bloed plegen nu doze producten ver voerd te worden naai- die organen, welke ingericht zijn, om dergelijken afval te ver werken. Het zijn de nieren, de longen, de huid en de lever, om de hoofdorganen te noemen, waar alles om draait, welke zich hiermede belasten. Zooals u bekend is, is het bloed een vloeistof d. Immers wij weten allen, dat het bloed door de vaten stroomt tijdens het leven, voortgedreven door den motor, n.

Het draagt dus onder die omstandigheden volkomen het karak ter van een vloeistof. Wee echter, wanneer er op één of ande re wijze een kink in den kabel komt en het bloed door een verwonding buiten den vaatwand treedt. Wij zien bij die gelegen heid een zeer merkwaardig verschijnsel optreden n.

Wij willen hier niet verder over rede twisten en maar voortborduren op ons oude thema en het bloed bestempelen met den naam vloeistof". Niet onmiddellijk pleegt het bloed, wanneer het ach niet meer in het buizensysteem bevindt, te stollen. Het blijft nog een ze keren tijd vloeibaar.

Bij de diverse dier soorten is deze tijdsduur verschillend, doch bij do z. Bü den menseh, die in dit opzicht den gulden middenweg bewandelt en bij wien het bloed, dat buiten den vaatwand getro den is, na ± 1 k 8 minuten stolt, treed;, evenals bü alle andere warmbloedigen, het stollingspröces tamelijk snel op.

Wanneer wij een bloedstolsel goed bc zien, treft ons allereerst de geleiachtige vorm van dit product, dat wij met onzen gemakkelijk kunnen indruk vinger zeer ken i«i van vorm kui-aen doen verand t, ren. Laten wij nu het bloedstolsel aan zich zelve over, dan nemen wij weldra waar. Indien gij de schadelijke invloeden van deze overmaat van zuur neutraliseert, dan verdwijnt Uw maaglijfien en Uwe spijsvertering geschiedt weder op normale wijze. Het voortreffelijkste middel tér neutraliseering van hêt zuur is Gebismureerd Magnesium, hetwelk gedurend» vele jaren algeheel» verlichting heeft gebracht in gevallen van zure oprispingen, branding in de maag ophooping van gassen in de darmen, slechte spijsvertering, dyspepsie, enz, er.

Gebruik een half theelepeltje Gebismureerd Magnesium in een beetje water na de maaltijden of wanneer de behoefte daartoe zich doet gevoelen en overtuig er U zelf van. Verkrijgbaar bü alle goede Apothekers en Drogisten ft. Wie zijn schulden betaalt, of in ieder ge val aangeeft hoe hij ze zal betalen, verbe tert zijn naam in de wereld en heeft kans, dat hij credieten krijgt: Hij zag, dat onder meer de Fransche franc ten- ondergang was ge doemd, wijl de groote oorlogsschuldeischers Engeland en Amerika, dreigden tot erger maatregelen over te gaan, dan het sturen van diplomatieke exploiten alleen.

Kort en goed heeft hij een einde aan den toestand gemaakt, en met Churchill, den Britschen minister van financiën een overeenkomst goteekend, welke, als alles naar wensch var loopt, in een besluit zal hebben ge maakt aan Frankrijks verplichtingen aan Engeland, het onzalige gevolg van den we reldoorlog. Sam is een minder mild gestemd wezen dan John Buil. Laat het bereiken van dit laatste voor Caillaux een succes zijn, van Engeland is liet een genereus ge baar, dat zijn weerga, in de geschiedenis nog niet heeft!

Door het aceoord van Caillaux met Chur chili is er dus een einde gekomen aan een lang, sleepend proces. In verband met de Herstelbesprekingen is het vraagstuk der intergeallieerde schulden reeds menigmaal onder de oogen gezien: In Augustus S, kwam lord Balfour met de beroemde nota, dat Groót-Brittannië genoodzaakt was met niet minder aflossingen genoegen te no men dan het zelf verplicht zal zijn terug te betalen aan eigen schuldeischers in hoofdzaak rijk en Engeland tot een regeling gekomen, als niet Poincaré den voet had dwarsgezet, aangezien hij reeds toen het plan koester de om de Roer te gaan bezetten.

In kreeg Stanley Baldwin het van de Vcreonigde Staten gedaan, dat Engeland 62 jaren zou mogen doenover het terugbe talen der Engeische oorlogsschuld aan Amerika; het totaal van 11 milliard mil lioen dollar zou clan zijn ingelost. Tot Mei moest Londen wachten alvorens ln Frankrijk de politieke wind uit. Bijna waren Frank dcnvraagstuk als een betalingsvraagstuk onder dè oogen te zien.

In den herfst van 24 ging Clémentel naar Washington en in Ja natuur! Ensreland houdt er aan vast, dat t van zijn schuldenaars evenveel terugkrijgt als het zelf verplicht is aan Amerika te betalen". Caillaux vroeg aan Churchill een totaal-eindbedrag vast te stellen van hetgeen Frankriikfraati Engeland schuldig was, dus uitschakeling van twee onbeken den, n.

Churchill vroeg jaarlijk sche afbetalingen van 20 millioen pond ster ling en Caillaux deed hot tegenbod van 10 milioen. Het vergelijk stelde vast: CaiHaux bezoek aan Unde Sam mis lukte. Doumer, Caillaux opvolger, deed niets, en Doumers opvolger, R-ioul Péret, ging in April van dit jaar naar Londen om te beloven, dat Frankrijk eindeiük een be gin zou maken met de afbetalingen door reeds dit jaar 4 millioen te geven.

Als tweede ge volg is thans het actoord Caillaux-Chur chili geteekend. Schijnbaar moet Frankrijk tweemaal zöóveêi betalen aan Engeland als Caillaux verleden jaar met Churchill over eeakwam, omdat de Fransche franc precies de helft waard is van toen; ln werkelijk hèid is dat natuurlijk niét zoo.

In werke lijkhèid geldt hét Fransche spreekwoord: Qui paie les dettes, enriehit! Toch zal er nog heel wat water dooi-de Seine m vloeien alvorens de 16 milliard millioen goud-francs aan Engeland en do 23 milliard goudfrancs aan Amerika afgedaan zijn. Stabilisatie van den gewonen franc en ere dieten Engelsche en Amerikaansehe ere dieten vooral zullen hun heilzame hulp verleenen.

Het grootste succes van Cail laux is echter, dat hü Londen tot edelmoe digheid heeft weten te stemmen en aldus een moreelen druk op Washington kan uit oefenen, een moreelen druk tegen dien van den maander in! Caillaux heeft nog meer gedaan. Hij wil de Franschen da waarheid aangaan de FrankrijKs iinancieelen toestand niet onthouden.

Door deskundigen, bankdirec teuren en industrieelen van naam heett hij een lang manifest laten publiceeren, waarvan de hoofdinhoud is, dat geen Franschman zich nog langer moet blind staren op de verleidelijke leuze, dat Le Boche paiera, dat Duitscher is het dte dokken zal.

De Franschen zelf moeten dokken Het budget zal in evenwicht worden gebracht, bezuinigingen zullen worden doorgedreven, spaarzaamheid zal woiden aangemoedigd; de belastingen zul len worden verhoogd en nieuwe geldbron nen zullen worden aangeboord; de vlot tende schulden zullen uit een amortisatie kas worden bestreden, die eigen inkom ston zal hebben en eigen leeningen bui tenlandsche zal kunnen aanspreken.

De stabilisatie zal drie trappen kennen: Socialistische proefnemingen zullen niet worden ondernomen, om het publiek niet huiveriger te maken voor de toe komst dan het reeds is. De grootste moeilijkheid is en blijft ac overeenkomst, welke met Washington moet worden getroffen; men kan gerust zeggen, dat het welslagen van alle sanee ringsplannen van Caillaux daarvan af hangt.

De Fransche financieele politiek ver duistert ecnigszins de gewone Europee sche politieke gebeurtenissen, doch achter de coulissen is er wel degelijk het een en ander aan den gang. Engeland en Italië onderhandelen met elkaar, en Spanje maakt zich iets losser van Frankrijk. Met behulp van Italië kreeg Engeland van Turkije het Mosoel verdrag en in ruil voor dat succes "wordt Italië schadeloos gesteld met privileges inzake Abessyniö, dat in lid van den Volkenbond is geworden met de stem men van Engeland en Italië tegen!

In SyriS blijft een succes, gelijk in Ma rokko behaald werd met de uiteindelijke overgave van Abd-el-Krim uit; ondertus schen is bekend geworden, dat Abd-el Krim niet haar Madagascar zal gaan, doch naar Réunion, een klein eilandje in do onafzienbare eenzaamheid van den In dische Oceaan.

Oogenschijnlijk zijn Spanje en Frank krijk met elkaar uitgepraat over de toe komst van Abd»el-Krirns oorlogsgebied. Maar de Spaansche koning en ook de Spaansche dictator, Primo de Rivera, brengen wel wat al te opvallende bezoe ken aan Parijs en Londen. Zouden de Spanjaarden de afgewikkel de Marokko-affaire willen over-koppelen aan de kwestie-tanger?

Stol Spanje blijft in September a. Plotseling wil het het Statuut van Tanger van er kennen, alhoewel Italiè tot dusver van geen ratificatie wilde weten. Maar het voorbehoud luidt: Italië wil bij het locale ur van Tanger hetzelfde aandeel als Engeland, Frankrijk en Spanje. En dan is er nog het probleem van Tunis, waar tegenwoordig meer Italianen dan Fran sclien schijnen te wonen.

O, AlxlKrhn, als gij op Réunkm zit, zult gij nog wel eens grijnzen om de vele knuppels, die gij ia het Europeeschc- hoen derhok hebt geworpen! Uit het Riff-pro bloem zijn ettelijke andere Nbord-Afrl kaanschj voortgevloeid en geen van alle is verkwïkkelijk!

Uit mijn Egyptisch sshetsboek. Bij het eind puilt van den tramweg staat protserig een modern hotel. Ezeldrijvera en kameelen eigenaars staan er met hun viervoeters. Gidsen staan er bij tientallen en deze hee ren schijnen te denkon, dat de vreemdelin gen alleen hierheen zijn gekomen om met hen kennis te maken. Men begrijpt dus dat kameelhou der ccii winstgevend bedrijf is. Zoo juist keert een karavaan kameelen naar het ho tel terug. Vooraan, bovenop een drommeda ris, een jonge gracieuse Engelsche, de bee nen wijd uiteen gespreid om het logge die renlijf, de handen angstvallig om den za delknop geklemd, de oogen wanhopig ten hemel gericht, een levende illustratie van het Gebed van een jonkvrouv De sfinx wordt met cement gerepareerd.

Hij heeft thans een pagekop en n mooien, rechten neus. Gelukkig begint hier de eeuwige, éindelooze, onrustbarende woes tijn. Weldra liggen hotel, Rameeldrijvören Engelsche jongedames ver achter hem. De eenzaamheid der woestijn werkt kalmeerend op iemands zenuwgestel. Opeens komt van achter een zandheuvel een karavaan ts voorschijn. Hel steken in het schemerlicht de in aller lei kleurige gewaden gestoken hoog oo paarden en kameelen gezeten inlanders en miandsche vrouwen tegen den kope?

Vooraan, op een kameel een eigenaardig gevormde, rijk versierde die on zeker heen en weer wiegelt. Het is als komen deze menschen. Midden in de stoffige, gloeiend heete stad die Kaïro is, ligt rustig en 6Chil derachtig, de Eskebieh tuin tent öen bruidstent als een paradijs op een eiland, dien de onderkoning Ismail heeft laten aanleggen. Deze onderko ning is trouweps ook de stichter van de bijzonder mooie stadswijk Ismaileh. Ismail liet voorts het Suez-Kanaal gra ven, voordat de Engelschen iets in Egypte te zeggen hadden.

Het mooist is de tuin ta de morgenuren of s middags als de meeste Parisiens van den Niil schijnen te slapen. Dan ligt het mooie groote park rustig en kalm met zijn schat van si. Hoog in dft lucht trekken schril fluitend buizerds hun denkbeeldige cirkels boven de boomkrui nen. Op de takken der boomen tronen zwarte raven, die af en toe contro.

Maar dit zijn dan ook alle teekenen v«m leven, die men waarneemt. Later vullen heele troepen kindermeisjes, die belast zijn met de op voeding van meestal onooglijke peutersdie eens menseh hopen te worden, mili welks kapelmeester, door de afschuwelijk ste negermuziek ten gehoore te brengen, hier een proefje schijnt te willen geven van wat Westersche cultuur is. Al» benoodigd Voor een vorsteliyken maajltijd vonden wij opgegeven, in cci boekje; Eerst IX mille wittebroods, Item mille cleenbroots.

Totdat eindelijk een muziekkorr. Het parterre zal toe hoorders kunnen bergen, en de galerijen De afmetingen zijn: Alle materialen zijn onbrandbaar, vuur Bleekpoeder. Men schat de tegenwoordige fabricage aan bleekpoeder op k Eerst in werd chloor toegepast voor het leveren van bleekvloeistof door het ip water op te lessen.

In verbeterde de door beroemde Berthcllet zijn uitvinding chloor te binden iv een oplossing van 3 bii tende kali. De Engelschman Tennant nam in plaats van kalkwater kaliloog en Het later in , chloor inwerken op gebluseh to kalk, waardoor eigenlijk deeerste zuiv?

De fabri cage vergde echter veel Eerst in werd het mogelijk chloor te bereiden uit zoutzuur, dat toen in het groot verkregen werd door wasschen van de gas sen, afkomstig van de. Proefnemin gen hebben bewezen, dat de vlieg, onl van haar vleugeltjes, toch nog zoemen kanja dat zelfs de door een kikker opgehapte vlieg in de kikkérmaag voortgaat met brommen. Liefde, de aitvindster van de teleioon. Onlangs weid door het N1euws b 1 a d gewag gemaakt van het feit, dat voor 50 jaren de telefoon werd ingevoerd.

Een pa bekend geworden aneedote werpt een aardig licht op de uitvinding van den Frankforter Philipp Reis, welke door den Schot Alexander Graham Beil practisch werd toegepast en verbeterd. Bell had ge voolons van diepe genegenheid opgevat voor een mooi jong. Uit liefde voor zijn vrouw hij zich aan de -ie van een g apparaat, en bracht het. Daarmi om etend de Bell-telefooaï.

Zijn nagedachtenis zal door ons steeds in eere worden gehouden. Rotterdam, 15 Juli Heden overleed te s-hage tot onze groote droefheid, in den ouderdomvan 76 jaren,onze Zuster Behuw dzuster. Uit aller naam, H. Bussurn, 15 Juli Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze zeer geliefde Echtgenoote, Moeder, Pleegmoeder en Tante Margaretha Petronella Smith, in den ouderdom van 52 jaren. Homeer, ia dea ouderdom van 76 jaar. Mede namens de Familie, C. Dinsdagen Donderdagavond van 7B.

Spreekuren van 94, s avonds van Zondags van uur. Zondags van r Ds. De intieme beteekenis van haar en kleederdracht bj God.. Het Secretariaat van de Vereeniging Voor tijdel. Hulp in Huisgezinnen" wordt gedurende de afwezigheid van Mevr.

Dymuth, een preparaat dat door een groote pelterijenfirma werd uitgevonden. Motten, larven, rupsen en andere schadelijke insecten kunnen in de buurt van Dymuth niet blijven voortleven, en zün bang als de dood voor een Dymuth-tablet. Vergeleken bij de schade, aan een door de mot atukgevreten kleedingstuk toegebracht, kost Dymuth niets. Eén blikje is voldoende om een kast vol kleeren, of een kist vol nietbeddegoed maandenlang motvrij te houden. In busjes a 60 ets.

Salaris per jaar met 4 éénjaarlijksche verhoogingen van 23, benevens kost, inwoning, geneeskundige behandeling en verval. Aanmelding bi het Hoofd der Huishouding. Keerwearlaan bij den Binnenweg, Eendrachtsweg 67 recht tegenover het Dlaconessenhuls. Verkooping van een Schitterenden Inboedel welke tegen zeer lage prijzen onderhands ten verkoop zal worden aangeboden, o. Wortelnoten Salon f Worteln Prima echt lederea Clubfauteuil Idem Tafelkleed f Eiken- Spiegel f Pracht gebeeldhouwde Kapstok: B9 Kapstokkleed f Spreeltuur tinne!

H worden op verzoek afgehaald. Eetkamer Ameublement met Tafel f Eiken Waschtafel met marmer en spiegelopzet Lits-jumeau Slaapkamer - met alle toebehooren. Engelsch Ledikant f 7. Trommels en Blaadjes, Schepwerk I -4 Stoelen f Eenige nog fonkelnieuwe Wolier Dekens, 7. Schilderijen er Schilderstukken, en wat verder in hel huis aanwezig is. H Behandeling van alle Bankzaken. B Tentoonstelling, Keizersgracht Brieven met volledige inlichtingen E I en opgave wanneer beschikbaar onder lett.

Winkel met Woning aan den Oude Binnenweg, huurprijs f Een derde Etage aan de Veemarkt, huurprijs f Dwarse eiken Spiegels tot f Zijden Salonhanglampen 8. Eiken Buffetten 50 tot 60 gld. Te bezichtigen Zondag van 12 tot 6 uur. I Notarishuls, WijnsSraat 35, Rotterdam.

Ten overstaan van den Notaris A. Eenige Juweelen, Goud- en Zilverwerk, Kristal en. Door de Notarissen Mr. Kunstveilingzaal van het Notarishuis, Wijnstraat 35 te Rotterdam: Een in vol bedrijf zijnde TUI». De huizen zijn geriefelijk ingericht, bevatten elk Voorkamer, Tusschenkamer, "Keuken, Kelder, en Zolder; zijn voorzien van waterleiding en electrisch licht; de- Tuinderij omvat H. ANï5, waarop Varkensschunr met oop.

De Huizen zijn verhuurd voor 46 per maand btj vooruitbetaling; een Schuurtje aan den weg ls verhuurd voor Aanvaarding en betaling 1 October of eerder. Te bezichtigen dagelijks fcehalve Zondags. Rotterdam, op Donderdag 22 Juli , s vöörm. Een partj Afbraak, als Steenen in partijen van , Pannen, Binten. Het vaartuig ligt drie werkdagen vóór de verkooping te Kotterdam in de Scheepmakershaven ter bezichtiging.

Vrü van huur en geheel ontruimd. Jaarlijksche huuropbrengst f Aanvaarding en betaling 1 September Dagelijks te bezichtigen. Nationale Stichting te Wolfhezen. Tehuis voor alleenstaande blinden". Spoed gewenscht Te zien vanaf Zondag. Vergeet dan vooral niet een potje Akkers Kloosterbalsem mee te nemen, want kinderen hebben altijd wat en de veelzijdige Kloosterbalsem geeft dadelijk uitkomst bij stooten, schrammen, smjden, vallen, E insectenbeten, verstuikingen en zonnebrand.

Kbopt dus van- i daag nog een potje Klooster- I balsem voordat dekoffer dicht is. Doctoren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bil ons Is succes verzekerd. Al onze goederen zijn voorzien van het wettln gedeponeerd merk Let vooral op het adres.

Aanwijzing denzelfden dag des morgens 8 uur, ter plaatse van den verbouw: Bestek en teekeningen tegen betaling van tien gulden restitutie bij onbeschadigde inlevering s. Klein gezin, geen kinderen. Aanmelding Mecklenburglaan Verpleegster ongediplomeerd. Zich aan te iv. Mamdag en Woensdag, savond3 7 uur, bö Dr. Prachtig gelegen aan park en bij bosch. Halte lijn 1, 4. Bij een verblijf van minstens 3 d p. Inlichtingen verstrekt Vreemdelingenverkeer" l L.

Inlichtingen en toegangsbewijzen ; ten kantore van voornoemden Notaris, Louvehaven No. Warm en koud str. Garage vlak bii hotel. Gezellige tuin en Warande. Ter Dmerö Rotterdamse- Nieuwsblad". Een nieuwe financieele wet van Caillaux en de eerste te genslag.

ÏS francs in het pond sterling en Öozé daling is het eenige onderwerp van gesprek. Hoewel ér natuurlijk niets bijsonders is in hèt feit, dat de 2ÖO is overschreden, is öit cijfer langen tijd door dè pessimisten hst punt genoemd, waarop de franc nóg Svèl ééns zou kunhen komen. Üet feit echter, dat de Koers Van is bvërschrèden, zónder dat er eigenlijk spe dak oorzaken ziin Aast té stellen, heeft het nadenkende Fransche publiek hieèr dan onprettig gestemd.

Caillaux heeft ne vertegenwoordigers Van de Voornaamste bank- én crediet-in stellingen ontvangen. Dezen gaven een stemmig Uitdrukking aan dè vrees voor zware verliezen, die de uitvoering van dè regeeringsmaatregelen den spéculan ten zou kunnen veroorzaken. Caillaux heeft verder voor de finan eïeéle commissie van dekamer zijn finan ciêéle plannen uiteengezet.

De nieuwe wet is onmiddellijk daarna gepubliceerd. Zij zélf bestaat uit slechts twee clausules, waarvan de eerste de regeering machtigt, oïa bij decreet alle maatregelen te nè voor uitsluitend commercieèle bé men, diè noodig zullen zijn-vóór het het stel dèr financiën en dè stabilisatie van dén wisselkoers.

Dé période, waarin deze maatregelen genomen zullen moéten wor den, eindigt TO November Van dit jaar. Hèt tweede artikel verplicht de regeé rjng dê belastingmaatregelen bij aanvartg der zitting in aart het oordeel van hét parlement te onderwerpen. Tenslotte wordt voorgesteld de Verhoo Sing der douane-rechten in evenredigheid Van de dóór hèt algemeen indexcijfer aan gewezen prijseêhommelingen vast te stel Jen. Bij zijn toelichting van de -vólmachtwét ih de financieele commissie zeide Cail laüx nog, dat hij deze volmacht zonder eènig enthousiasme Vroeg, doch niet mat dè zekerheid, dat dit óp het oogenblik de «enige mogelijke procedure is.

Hèt voor beeld door dé nabuurstatèn gegeven, dreef hem ér tóè, bij zijn houding te vol harden. De commissie heeft zich tóen met 15 té gen 10 stemmen en 13 onthoudingen uitge sproken voor het overgaan tot de bespre King van de beide artikelen van hèt finan cièele Ontwerp.

De commissie verwierp echter met 14 te gen 13 Stemmen artikel 1 van het ontwerp dat aan de regeering speciale volmachten vèrleenen wii. In verband met deze stemming zal dè rapporteur-generaal der commissie een rap port opstellen, waarin wordt Uiteengezet, dat de Commissie tegen de aanneming Losse Bladen. Klapi ging hef hek dicht en de oude bruggewachter haastte zich hét antieke phaalbruggetjé oinhóog te trekken. Eigenlijk had ik toch ook géén haast en bft was zoon aardig gedicht, de schuiten ft het halfdonker te zien aanschuiven, Sommige gedreven door kuchende motors, die een blauwachtig waas Dver het wa tér spreidden andere voortgeboi.

He dén zou de Kamer zich dus in volle vrij hêid óver het regeérmgsóntwerp moeten uitspreken. De Belgische regeering in actie.

Voorts deelde Hóutart mèdè, dat in dit be drag geen enkel gedeelte Van dè buiten gewone belasting op de onroerende góéde ren is begrepen; mét de inning dezer be lasting zal onmiddellijk begonnen wor den en de minister verwacht er eert flin kè opbrengst van. Deze verklaring werd door de geheel o Kamer met bewijzen Van instemming ont vangen. Een communistische afgevaardig de melkte op, dat op den dag, dat de wet in zake de volmacht werd aangenomen, de koers van het pond sterling sterk daal de.

Houtart antwoordde dat het de plicht der regeering is ook al is het haar rtiet öwgellijte daadwerkelijk op ds wisselmarkt té ageeren, niet onverschillig te blijven ten Opzichte van hetgeen óp de ze markt gebéurt; indien zij af en toe is opgetreden, dan heeft dat géén kapitaal gekosf: De regeé ring móet dén dienst van dè buitenland sche schuld verzekeren, en heeft zich van belangrijke bedragen in buitenlandsche deviezen móeten Voorzien.

Zij beschikt thans over voldoende reserves óm dezen dienst gedurende verscheidene maanden te verzekeren, zonder behoeven over te gaan tot eenïgeiï aankoop.

De besprekingen tus-sdheh de ministers van landbouw en van nijverheid è: Een grof blauw buis bedekte de bovenste helft Van zijn lichaam daaronder èen. Zijn grijzend haar kwam in dikke krullen uit ónder zijn sebipperspet met glimmende klep, in zijn ooren prijkten gouden ringetjes, Hoewel hij de zestig blijkbaar reeds lang gepasseerd wias, had hij nog eon frissche, blozende gelaatskleur, zijn..

Zonder ophouden dampte, hij uit een kort steenen pijpje, dat alleen even uit zijn mond ging Voor een gul goeienavo-nd", als er weer een schuit voorbijkwam. Knoopte hij dan verder een gesprek met den schipper of diens vrouw aan of vond hij hot noofig eert aanma ning te laten hooren, om wat op te schie ten of de haken niet in het houtwerk van de brug te slaan, dan ging dat Wel onder het rooken.

Hij voelde zeker, dat ik hom stond te bespieden. Eensklaps koek hij om. Als u er misschien oök op wilt ko men, ga dan je gang maar, hoor. Ja, wel graag, zei ik en kwam naast hem staan, je ziet hier zooveel meer, hé! Zeker meneer, en hef blijft toch dl tijd een aardig gezicht, al die scheeo jos hij avond.

Ik heb hot nu al mijn heele leven gezien, maar dat verveelt niet gauw. Daar hen ik nu te oud voor geworden, maar het is als brug gewachter tóch goed, als je zélf gevarm hebt. Dan kunnen ze je niet zoo licht be en gebak één soort meel wordt voorge schreven.

Binnenlandsch graan ïnag niet wórden uitgevoerd. Deze bépadn gen wórden 1 Augustus a. Na dien dag zal binnenlahdsche rog ge aan het meel worden toegevoegd. Over treding dezer maatregelen zal met tijdelij ke of definitieve sluiting der maalderijen Worden gestraft. Het geschil in de Engelsche mijnindustrie. Ih Engeland wórden thans Van verschil léhde zijden pogingen gedaan oüi èen ein de te maken aan het geschil in de mün industrie.

De Engelsche bladen gêvcn allen als hun meèning te kennen. Mariaimé, ik haal een streep dóór tweederden van jé schulden! Het blad voegt er aan toe, dat er een poging wordt gedaan de niijrt werkers tot een compromis óver te halen op den grondslag van den achturendag. De Dai 1 y Ne w s vestigt de aandacht op de pogingen van twee bekende econó men, die er naar hebben gestreefd de eige naars, de mijnwerkers en de regeering tè overreden hun standpunten te wijzigen.

De Tim es zegt, dat de regeering nóg rtiet is betrokken bij zekere goedgéleide po gingen, die gaande zijn om eert hervatting der onderhand-elingn mogelijk te maken en die in een stadium zijn gekomen waarvan men kan zeggen, dat zij hoop geven óp een góéden afloop. Dé pogingen zijn gehieeïonaf bank-eïijk van de stappen, gedaan door li chamen buiten de steenkoolindustrie,w-aar óp onlangs de aandacht is gevestigd.

Er zijn niet-bindende besprekingen gaande met betere vooruitzichten dart andere po gingen van dien aard. Na een zitting, wélkë den geheèlèn och fèhd duurde, zijn gisteren do leden van het bestuur der mijnwerkers-federatie naar hun districten teruggekeerd. Cook verklaarde, dat er geen verandering iü den toestand was gekomen. Eén ander bestuurslid verwachtte, dat de volgende week nieuwe onderhandelin gen zullen worden geopend.

Het bestuur had n. Ja meneer, veertig jaar lang heb ik zelf gevaren en dan maak je heel wat mee. Ja, dat Wil ik graag geloovën, dan heb je zeker ook heel wat van ons land ge zien? Nou, in ons land ben ik wel zoowat overal geweest èn ook dikwijls den Rijn op hé, Duitschland een eind in.

Ook op de Zuiderzee heb ik gevaren, dat was maar een goed jaar, maar dat telde mee, hoor! Een strengen winter, dat we toen hebben gehad. Tóen ben ik eens on een reis inge vrcren. Dien iconden we goed gebruiken, want wë voeren op een zeilscheepje, mo tors kende jetoen neg röet. Maar tegen een uur of één s nachts wetd de wind steeds ster ker en al gauw zaten we in een storm van belang. Van koers houden was geen spra ke meer, we hadden eigenlijk geen flauw idéé, waar we heendreven: Nou is dat op de Zuiderzee bijzonder gevaarlijk, omdat er zoov.

Als je eenhia; de vaargeul kwijt bent, kan je elk oogenblik aan den grond raken en dan sla je bij zoon storm natuurlijk al gauw uit elkaar. Bet ergste was wel, dat ik mijn vrouw en mijn vier kinderen aan boord had. Die wa lijk hun voorstellen ook aan dè regeering zullen voorleigigen. Baldwin heeft in één rede te Wallsond uitvoerig óver dè kólènstaking gesproken.

Hij bracht in herinnering dat de regeé ring heeft voorgesteld allé adviezen uit het verslag der kolencommissie te doen opvolgen, mits beide partijen het verslag aanvaarden, en dat dit voorste] met goed keuring van de leiders van het congres der vakvereénigingen in overweging zal wórden genomen. Ongelukkig is door het feit, dat dé leiders dêr mijnwerkers vast hielden aan. Dè regeering ié ér echter óp be dacht ónl Verschillende adviezen Van de koninklijke commissie alsnog in werking te doen treden.

Dè eerste minister sprak de hoop uit. Deze reorganisatieplannen kunnen echter niét onmiddellijk worden Uitgevoerd en do Commissie heeft Vóór den Overgangstijd ge adviseerd dat van dè zijde dèr mijnwerkers éenigè offers «uilen wórden gebracht. Dez» laatste uitlating van dert eersten minister wordt beschouwd, ale een bevestl ging Van de meéniög, die over hèt alge ineen hi dé wandelgangen van het paria ment hèeradht, dat de strijd thans rijn laat te stadium intreedt.

Wat wil Rusland in China doen? TeSjanghai zijn volgena de Mor ning Post communistische agitatoren bezig nieuwe organisaties te stichten, o. Deze bri gade zal worden gebruikt voor de bescher ming vart arbeidersléidèrs, zoo wordt Ver klaard. Mërt verwacht echter, dat zij in het werk zal wórden gesteld 6m de arbei ders tot onderwerping aan de roode vak vereenigingen te dwingen, om sabotage handelingen té dekken, en om de werk gevers te Sjanghai 40 stakingen geweest,liet groot ste.

De Fransche Kamer heeft het wetsont werp aangenomen tot ratificatie van het ar bitrage-compromis tussehen Frankrijk en Zwitserland inzake de vrije zones in Bo ven-savoye. De koning en koningin van Spanje zijn gistermorgen ult Londen vertrokken, waarmede een einde is gekomen aan hun particulier bezoek aan Engeland. Koning George, koningin Mary, de prins van Wales en verschillende andere leden der koninklijke familie deden hen op het Victo riastaüon uitgeleide.

Hèt definitieve resultaat van het in Duitschland gehouden referendum, inzake de regeling met de vroegere vor sten is thans bekend. Het aantal stemgë rechtigden bedroeg Er namen personen aan de stemming deel. Ja" stemden U personen, neen" f? Er tijn in Juni In den Thüringsehen Landdag heb ben de communisten een geweldig hl moer gemaakt bij de behandeling van de begrooting voor het Thüriiigsche theater.

Twee communisten werden van de zit ting uitgesloten. Toen zij weigerden de zaal te. Nou, wij mannen voelden on» nou ook juist niet op ons gemak. Afijn, het werd eindelijk och tend, maar in plaats, dat de wind nu wat ging liggen, zoeaie we gehoopt hadden, werd hij jnis-t nog sterker on het. Dat heeft zoo een dag of twee geduuid en toen tenslotte de storm over was, zeilen we al zoo aardig- in zwaar drijfijs.

Wij hebben ons toert nog zöcn hal ven dag er langzaam doorheen geworsteld, maar tegen dat het avond werd-, moeeten wij hot wel opgeven on den volgeneen och "leiul zat-tn we natuurlijk heelemaal vast. Dat was een ldsitige. Afijn, we hebben het wel een dag of twee moeten uithouden, in dien tijd hebben wij hot ijs om de schuit heen telkens stukgehakt, anders was die ze ker gekraakt geworden. Toen begon ons eten ën drinken zoo zootjesaan op te raken en er moest raad geschaft" worden, want zoo ging het niet langer.

Het ijs was nu al heel stérk ge worden en óp den morgen van dén derden dag trok mijn knecht or op uit, om te pro beeren aan land té komen, en dat lukte hem oók. Maar s middags werd het zoo mistig, dat ze ons niet konden komen ha len. Nóu, jekunt begrijpen, hoe wij dien dag en dien nacht in angst zaten, want we dachten niét anders, of hij was ergens door een bijt gezakt.

Bèll tot rijksminister vanjusti tic benoemd en hem tevens voorloopig de waarneming van het ministerie voor 1-èt bezette gebied opgedragen. Dè bond Rèichsbanner" wil in hét natuurpark in het Rijnsch Wéstiaalsehe industriegebied bij Witten een gedafiktee ken oprichten voor do drie groote republi keinen, Ebert,Rathenau en Erzberger.

Het gèdenkteeken zal op 8 Augustus worden onthuld. In de Roeméensche Kamer heeft een nationaal-socialistische afgevaardigde ge vraagd, of het juist is, dat de koning zich tijdens zijn oponthoud te Parijs met den kroonprins verzoenen zal.

Een dergelijk bericht zou, zeide hij, -hèt. Men antwoord de, dat dit bericht niet te ernstig is op U vatten. De koningin zal tot Decent ber in, Amerika blijven.

Zij zal worden vergezeld door haar dochter, prinses Héle ne, twee hofdames en een militair adju dant. Uit Boekarest wordt gemeld, dat prinses Ileana, de jongste dochter van het Róemeensche koningspaar tijdens haar verblijf in de koninklijke villa te Bal cip bij Konstantinopel, uit een venster is gevallen. Volgens een bericht uit Cettinje is daar door de politie de zeer gevreesde bandiet Milan Ferowitsj, op wiens gevan genneining een premie van dinar Was gezet, doodgeschoten.

Naar de Politica meldt, is de Yóe go-slavische regeering voornemens dipló matieke stappen te Sofia te ondernemen Om de Bulgaarsche regeering te bewegen een einde te maken aan de werkzaam heden van het revolutionnaire Macedoni sche comité. Aan de M a t i n wordt gemeld, dat de opstand in Perzisch Azerbeidzjan is onder. Een eommiiniciué van het Perzische ministerie van oorlog zegf, dat de rust in Azerbeidsjan en de provincie Kwanbs is", hersteld en dat B 6rebellen zijn lerechtge steld.

Wat het district Boemoerd betreft, vrwaehf, men dat ook do. Er heerscht toenemende ongerustheid in zendelingskringen in China over dén toestand der missionarissen en andere vreemdelingen te Sjanfoe, dat sedert 14 dagen door de troepen van Woe-Pei-Fóe wordt belegerd, in verband met het aanhóu d-ende bombardement en het gebrek nan le vensmiddelen.

Naar schatting bevinden zich te Sjanfoe 15 Engolsohen en 20 k 30 Zweden. Een zen délingenhnïs werd met den grond gelijfcge maakt en het geheole platteland toont den aanblik van een verwoest gebied. Het was een klein keeshondje, Wel geen mooie hond, maar alt.

Hoe wij ook riepen of floten, de hond bleef weg. We konden natuurlijk niet op hem blijven wachten en moesten de schuit wel zonder hond verlaten. Voortdurend hooge koorts en ijlen maar. Nou, Keesje waren we al op de schuit kwijt geraakt, dus daar konden we haar niet aan helpen.! Ze bleef echter maar haalden er een dokter bij. Die zei, dat zij niets bij zonders scheelde, alleen oerts, we moesten haar maar.

Daar -zat hem nou juist de «w-jljkhèid hè, want ze kon toch maar niet in slaap komen en ze bleef maar - bm dien " hond. Ton einde raad haalden de. Ik hem ook het gevai met dienhond.. Je moet maar liever zien, dat je haar met het een of ander tevreden stelt. Dat Lleek onbegonnen werk en op zeke te ik baloorig de deur uit, omdat ik dut gehuil niet langer aan kon hooren.

Wij hadden n flink eind touw bij ons en i een eind om ons middel ge liepen nu oen pas of twintig elkander; mocht or soms een door zakken, dan kon de ander hem er allicht weer uittrekken. Reisdagboek I- Juni. Hfrt regent De Iris" van D. Burger en Zoon ligt inde Binnenhaven, veilig achter het Poortgebouw on de brug, zoo volgepakt met groenten, dat er geen peentje meer bij kan.

Als wij om twaaif uur aan boord koraien is hot schip al urenlang. Om één uur is t vertrektijd, maar zoo lang zal hij niet wachten. Want dan gaat de Ko ning-havenbrug open, -vaart hij midden hen de sleepen en scheelt het hem wel een half uur met den tijd van aan komst in Stavanger.

Ook een gezagvoerder moet op de kleintjes passen. De vacantiestemming is nog niet vaar dig over ons, passagiers. Want er zijn een twintig ot dertig Noorsche zeelieden, thuis varend van een walvischvangst, die op de Iris" niet allen onder dak kunnen ko men en daarom in het ruim zullen moe ion slapen.

Lang genoeg 11ebben ze t beroerd gehad op een klein benauwd visschersbootjo. Ze willen nu als agiers behandeld worden. De politie rt ze terug aan den wa.

Dan brengt, na wat gwtelefoneer met het Hoofdbureau een inspecteur hét verlof f Hollandser» grondgebied te betreden net gejui nen de Noren de loopplank over, zwaarbeladen met zakken en ledden.. Zij rotten nog even samen in de loods den wal en kuieren dan vroolijk weg. Gs de wanden en in net -. Do Iris" is voor dozen En voor alle verde: Samen onderhouden zij den éénmaal por -r Rotterdam "Noorwegen: Hel Ischap bestaat in hoofdzaak ;n.

Het verkeer NoorwegenZuid "opa voor reizigers loopt over Rotter Parijsche nachttrein hier aan is, kan " oor Bergen zich wol reis vaardig maken. Ze zijn voorloopig nog niet kenmsma kerig, willen eerst; weten welk vleesch zo te kuip hebbep. Het diner aan loord is zéér voldoende; «diening docr meisjes vriendelijk vlot. We tafelen niet te lang, daarvoor zijn niet op reis ;egaan; do koffie wordt de rookzaal geserveerd, staat op het menu.

Klaargezet zou juister wezen; ieder - moet dar maar zorgen dat hij een kopje verovert. Dus zijn we weer gauw aan dek, waar t eerst komt een keuze heeft uit de rieten leunstoelen, die daar voor t nemen n. We zijn dan gauw buiten. Over de stille zee striemt-de regen; hot Lp drijft de. We zitten hier in onze stoelen en vinden t, jammer dat we zoo niets van de Holland sche kust zien.

Scheveningen niet, noch Noordwijk of IJmuiden. Om vijf uur gaat de bel voor de tbeev. We zijn twee uren vroeger dan ge dat was natuurlijk nog wel het ge rlijkst en daar moesten we omheen trekken. Mijn knecht had hot dan ook al gauw over teruggaan. Hij doet ook waarlijk charmant. We varen den zo mer tegemoet. In Oslo kan de barometer niet meer omhoog en dat is al weken zoo. Neen, na vanavond is het met regen en guurte uit Ja natuurlijk, wat zou een zeeman beginnen als hij yeen optimist was Om halfacht de bel voor het avondeten.

Dat is al volkomen Noorsch: We hebben daar kennis gemaakt met een product dat we nog niet kenden: Gei tenkaas, een bruin vierkant blok dat we voor honing aanzagen en. Laat zitten we nog boven in den rusti gen grijzen avond. Er ia geen koeltje, het is één stilte rondom. Onheilspellend, gelooft een Haagsche ingenieur.

We houden ons aan den optimist van een gezagvoerder. Dan worden we in den nacht wakker. De Iris" deint zwaar, maar dit zou onze slaap niet storen. Het is iets anders: We varen door een mistbank eh het schip gilt elke mi nuut een waarschuwing. Af en toe lij ken we door de mistbank heen, dan zwijgt de fluit een poos.

Tot we er plots weer midden in zijn. Dit duurt zoo tot het al weer enkele uren licht is. Dan steekt er een geduchte storm op, die de mist verjaagt. Zitting van den Politierechter. Vanmorgen moesten terechtstaan de 23 jarige S. KoningsLous zouden hebben mis handeld. Een klap op den linkerschouder, een stukgetrokken japon, ziedaar de gevolgen van don vrouwenstrijd. Rombach, eischte togen elk der vrouwen 8 boete subs.

En overeenkomstig dezen eisch veroordeel de de waarnemend politierechter, mr. Verstok word verleend aan den jari gen P. Schouw uit Kethel en Spaland zou hebben beleedigd.

Eisch "on vonnis luidden conform: Mam ik had bij mijzelf nog zoon stille hoop, dat we in de buurt van de schuit iets van den hond zouden merken. Het was nu wel al bijna een week geleden, dat we aan land gingen, maar je kon toch nooit weten.

Ik paste echter wel op, daarover iets tegen Teun, zoo heette mijn. Na enkele uren zwerven bereikten we de schuit en wc zagen al gauw, dat het misschien nog wol zou meevallen.

Ze zatwel erg klem in het ijs, maar we kregen toch den indruk, dat ze het wel zou ui. Naderhand bleek dat ook zoo tezijn. Terwijl wij zoo om den boeg hcenloo pen, hoor ik opeens een zacht janken. Hoor eens, Teun, zeg ik, het is net of de hond daar was. Dnt verheeld jo je zeker, schipper, zegt Teun, ik hoor niet:. Toch liet ik mij met van mijn stuk brengen en ik klom vlug aan boord, Teun achter mi] aan. Overal zochten wo, in de roef, in het ruim, nergens konden we hem vinden.

Nu hebben de meeste sche pen vooraan nog een klein ruim, waar. Hierisjanik   3 months ago. Daniel DeFortnitePro   3 months ago. Muijden   3 months ago.

Lilo Boy   3 months ago. Nazootje   3 months ago. Quinthy Serné   3 months ago. Yasamin Massir   3 months ago. FortnitePro YT   4 months ago. Heleen xxx   4 months ago. Lucy Loves dogs   4 months ago. Master Anne   4 months ago. Sky Forest   4 months ago. Marijn Games HD   4 months ago. Nadia Ban   4 months ago. Tim Yolo   4 months ago. Nadia Arisse   4 months ago. DupStepGamer   4 months ago.

Mennz   4 months ago. Video editings   4 months ago. Het Honden Journaal   4 months ago. Narissa Haex   4 months ago. Robin Helmich   4 months ago. Niels   4 months ago. Sappige Perziken   4 months ago. Rilana Weijenberg   4 months ago. Dina Powergirl   4 months ago. Dit is het dierennieuws uit NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Kinderen vinden een skelet van een mens NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Nina 16 pakt een inbreker op NOS Jeugdjournaal 4 months ago.

Op zoek naar nieuwe kinderstemmen voor tekenfilms NOS Jeugdjournaal 7 months ago. Kinderen bedenken eigen 'Wie is de Mol? Dit zijn de beste, gekste en vetste records van NOS Jeugdjournaal 5 months ago.

Angel 15 woont in een woongroep NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Wie heeft de rol dans Muzikantine 4 months ago. NOS Jeugdjournaal Month ago. Een droom die uitkomt: Giftige stof in make up voor kinderen gevonden NOS Jeugdjournaal 2 months ago.

Hoe is het om doof te zijn op school? NOS Jeugdjournaal 2 months ago. Hoe is het leven van de prinsessen? NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Touzani beantwoordt vragen van kinderen NOS Jeugdjournaal 7 months ago.

..

Solo kutjes sex contact limburg
De strijd tussehen spoor en bus. Senator Van der Bergh werpt zich als verdediger van de bussen op. Minister Van der Veg ii draagt dé bussen geen kwaad hart toe, maar ziet er toch gevaarlijke concurrenten in. De heer Van den Bergh geeft een kükje op. Het waren over t algemeen wetsontwerpen van eenvoudige strekking, zoodat de SS Senatoren, die mot den Voorzitter de gloeihitte haddon ge trotseerd om zich van hun plicht nis Eerste Kamerlid te kwijten, rustig in hun bankjee kon den blijven zitten uitblazen.

Slechts een wetsontwerp, n. En dit debatje beperkte sich nog tot een woordenduel tussehen den liberalen Senator Van der Bergh Jr. De heer Van der Bergh nam t voor de auto bussen op en oefende critiek uit op het wets vocstel, omdat dit zijns inziens beoogt de ster keren de Spoorwegen te steunen in den concurrentiestrijd tegen de zwakkeren de auto bussen.

Vraag mij niet, wat ik wensch, maar wacht, totdat ik u iets vraag! Vertoon mij onmiddellijk uw boeken. Ik heb geen tijd om mij lang bij u op te houdon. Gij staat onder verdenking van een oplichter, die gisteren in hechtenis is genomen, gesto len juweelen te hebben beleend, zonder vol doende legitimatiebewijzen van dien per soou to hebben gevorderd.

Hij sloeg de handen boven zijn hoofd tezamen en riep uit: De hernol zal mij bewaren, mijnheer do luitenant, dat ik zulk een schande zou laden op mijn hoofd, dat in eer en deugd is vergrijsd. Ik kan mij in t geheel niet herinneren dat ik zonder voldoende legitïmatiebowij zen juweelen in pand zou hebben geno men.

Overtuig uzelf, heer luitenant. Geef mij de akten aan, beval de offi cier den wachtmeester. Tot uw dienst, luitenant, antwoordde de wachtmeester, zijn hielen tegen elkaar slaand en het gewensehte te voorschijn halend. De officier van politie nam ze aan en sprak: Katzenstein is de naam van den op lichter. Heeft een zekere Katzenstein hier juweelen in onderpand gegeven? Janzen zette een nadenkend gezicht. Katzenstein, Katzenstein, die naam komt mij inderdaad bekend voor.

Zon hij hier zijn geweest? Of zou hij niet hier zijn geweest? Minister Van der Vegte betoogde, dat het. In zijn lief i de voor de autobussen ging Zijne Excellentie - zelfs zoover, dat hü deze bussen beschreef als een kostelijk "ervoermlddel. Want wel zeide de heer Van der- Vegte, d. Trouwens ook uit hetgeen de Minister nog V6r:. Na nog eenig heen en weer praten werd hefe,. Rotterdam en omstreken van foelan zijn. Rotterdam zoo deelde genoemde Senator mo de heeft een of tal autofcussen meteven zooveel plaatsen in den omtrek.

Bovendien zijn nog «enige ver. Als een typisch voorbeeld van de groote bete» kenie van deze autobuslijnen, wat betroft de conv. Bergh de autobusverbinding van het hartje van. Delft met het hartje van Rotterdam. Een retour l met de bus kost 65 et. Na de gun c stige resultaten over , heeft de spoor blote baar de tarieven verlaagd en gesteld beneden dia-, van de bus: Een enkele reis kost voor,- beide vervoermiddelen S 5ets» Nu beweerde de.

Dan zou er een publiek belang mee gemoeid sijn, de uto bus te redden «it de handen ran de spooï. Rotterdam en Delft niet minder dan per. Het vervoer per bus bedraagt;, hier pas3ügiors per jaar met a wagens. Waarom de heer Van -len Borsh dit alles naar - veren bracht? Wel om de eenvoudige reden: De Kamer komt Dinsdag 2T Juli wvor blietn.

Binnenland Wi De omroep, die niet omriep. Donderdagavond tegen 9 uur moest dol Hilversumsche draadlooze omroep met d«v uitzending van het concert staken, door. Duizen den luisteraars hebben gedurende den ver. Sla uw boek op! Intuschen had de officier het boek naar zich toegetrokken en bladerde erin. Voor mark, zoo: Dat bedrag staat ook in uw boek genoteerd.

Ik leg beslag op de briljanten. Voor derl dag met de steenen. Janzeu wist, dat hem niets beters te doen stond dan te gehoorzamen. Met havende banden sloot hij de brandkast open, haalde de steenen te voorschijn en legde e voor den luitenant van politie neer.

Deze telde ze na, maakte er een pakje van, liet zich een kaars en lak geven, ver zegelde het pakketje en zette met een güiri mi-stempel, dat het opschrift droeg: De belde compagnons staken onmiddel lijk de hoofden bij elkaar en fluisterden nog geruimen tijd met geheimzinnige handgebaren en gefronste voorhoofden.

Nu, aan dit laatste ontbrak,het niet! De jongens waren zoo van hun kennen overtuigd, dat zij de Elbe afzakten, het ïeegat uitstevenden en tussehen de Wad den door, van de Noordzee de Zuiderzee invoeren. En dat allemaal zonder dat kaar ten of een kompas aan boord waren. Het gebrek aan nautische middelen ls schitterend overwonnen; de knapen heb ben zonder ongelukken het IJ bereikt en landden dezer dagen in de hoofdstad. Maar nu begonnen pas de moeilijkheden:?

De sluismeester had schik in de moedige jon gens en bleek tot hulp bereid; de levens middelenvoorraad werd wat aangevuld, het vaartuigje, waarin de knapen onder esn zeil overnachtten, kreeg een behoor liike ligplaats Maar het was den jongens niet om sla Pen en eten te doen; zij wilden, nu zij een maai in Nederland waren, ook wat van het lage land aan de Noordzee zien, Dê sluismeester legde het geval uit aan de firma Varekamp, die bereid was de jeugdige avonturiers op een harer motor booten mee té nemen naar Rotterdam en Delft.

Thans zijn de knapepj met hun zeil vaartuigje, aan boord van zoon motorboot. Zij zullen Zondag naar het Kagermeer wor den gebracht en de zeilvereeniging zal - de heer Varekamp heeft er voor gezorgd de knapen ontvangen.

Daarna komen de jonge reizigers naar Amsterdam terug, om dan nogmaals, den tocht over de Noordzee te wagen.

Korte Rok en Pantalon. Oor log tegen de Motten. Het Pagekopje ails Scheidangsoor zaak. Wenken voor de Huis vrouw. De vrees voor de reactie tegen den al te korten damesrok heeft den Parijschen modekoningen aanleiding gegeven, uit te zien naar een compromis-oplossing voor het brandende vraagstuk, en wel naar een oplossing, die geschikt lijkt, om de voort durende beweging tegen den korten rok tegen te houden De dames houden van den korten rok en zouden hem graag be houden; niettemin hebben er zeer velen reeds bij haar modistes of haar kleerma kers: Er moest dus een uitweg worden gevonden en men meent dien uitweg hiermee te betreden, dat men onder den rok een pantalon tevoorschijn laat komen.

Daarbij dient evenwel dade lijk te worden. Hel nieuwe pan talonnetje, dat doet denken aan de dames uit den zoogenaaniden Bieder meièr-tijd, vormt veeleer een onafscheido lijk bestanddeel van iedere vrouwenja non, waarbij het onverschillig is, op wel ken tijd van den dag ze wordt gedragen. Men ziet onder de te Parijs tentoonge stelde modellen bijvoorbeeld een blauwe galajapon van crêpe de Chine, die aan de zoomen rijkelijk met zilver is geborduurd.

Daarbij behoort een elegante pantalon, die hetzelfde borduursel vertoont. Hij komt over de knie en de aan beide zijden gespte ten rok laat den geborduurden pantalon 7jcn. Ook de andere modellen laten de op dezelfde wijze bij den rok aangepaste been bedekking zien.

De mooi vallende panta lon wordt over de knie met drie knoopon vastgemaakt. Deze laatste ontwikkelingsfase van de mode van den damespantaloji wil niet al leen aan de bedenkingen, welke men tegen den korten rok heeft, tegemoetkomen, maar geeft den dames bovendien de gelegenheid haar rokken nog korter te dragen, als tot dusver het geval was.

Of deze ;,laatste kreet" der Parijsche mo de evenwol buiten Parijs veel gehoor zal vinden, is vooralsnog te betwijfelen. Geen ding is zoo slecht, of het heeft ook zijn goeden kant, en het kille, vochti ge weer, dat dit jaar langen tijd alle uit zicht op zomergenoegens heeft vergald, heeft het voordeel gehad, het te voor schijn komen van de motten tê voorko men.

Toch kan men niet wenschen, dat te dezer zake uitstel ook afstel zal zijn, want dan zou men zich met de gedachte moeten vei oenen, dezen zomer geheel af stand te doen van warmte en zonneschijn en al zou geen enkele huisvrouw er iets tegen hebben, zeker te zijn van de vernie liging van alle motten, met den prijs, eeuwig in koude en regen te moeten le von, tot sneeuw en ijs deze in hun tegen woordigen omvang allesbehalve sympa thieke natuurverschijnselen weer aflos sen, zou het einde van de mottenplaag toch te duur betaald zijn.

Dan neemt men maar liever zijn toe vlucht tot de oude verdedigingsmiddelen en stelt met een zeker leedvermaak vast, dat den onaanzienlijken parasieten niet veel meer op te eten en te vernielen over blijft.

Gelukkig is crêpe de Chine, tegen woórdig het voornaamste materiaal voor de kleederon voor den zomeren den win ter, geen lokker beetje voortnotten, even min trouwens als alle andere crêne-soor ten, die door de dames zoo graag worden gedragen.

Hoogstens het kasha-japormotje öu govaar kunnen loopen, in het hijzr-n der als het ook nog toevallig Cc-or lo vensmiddelen vlekken heeft gekregen, maar reeds ter wille van een altijd onbo rfspelijk uiterlijk zorgt iedere dame er voor, sporen van een genoten maaltijd, die ongelukkigerwijze op haar japon zijn achtergebleven, dadelijk te verwijderen, eö komt de kasba-japon dan, tijdens de warme dagen, die we öok dezen zomer nog wel krijgen. Deze japon blijft, zon manier van bewaren is thans bij zonder aan te bevelen, omdat in dezen killen zomer telkens opnieuw de noodza kelijkheid ontstaat, de warmere kleeding stukken weer voor den dag te halen.

Men kan ze nóg altijd niet voor goed op bergen en met naphtaline of kamfer be strooien, omdat da geuren van deze stof fen de huisvrouwen niet in een reuk van handigheid, maar in dien van achterlijke huisbakkenheid brengen, en daaraan wil geen vrouw, al draagt zij nog zooveel zorg voor haar huishouden en haar klee deren, zich blootstellen.

Naphtaline past nu eenmaal niet bij een pagekopje; dan laat men zich nog liever het geurig attribuut van den Biedermeier deze tijd, lavendel, welgevallen, maar al geurende anti-mottenmiddelen hebben het nadeel, dat zij, als men het uit kleederen en mottenbeschermlng bestaande pakket telkens weer moet openmaken, door de toetreding van de lucht veel te vroeg hun kracht verliezen.

De mottenzak daaren tegen blijft altijd afdoend, wat zijn afslui ting tegen motten betreft; alleen moeten de kleeren, voor zij in-het omhulsel wor den gedaan, onderworpen worden aan een degelijke reiniging.

Verwijdering van stof en vlekken is de wwïrnaamste eisen voor het verwijderd houden van motten, en daarom moeten-de kleederen telkens opnieuw, als men ze heeft aangetrokken, uitgeklopt worden, wil men voorkomen, dat de mot erin komt Deze voorzorgsmaat regel is ook dan aan te bevelen, als.

Een eigenaardige page-kopjeskwestie heeft zich dezer dagen te Parijs voorge daan. Eenige weken geleden moest een der rechtbanken zich bezighouden met een eisch tot echtscheiding, die een welge 6teld fabrikant tegen zijn vrouw had ingo diend De jonge vrouw had tegen zijn wil haar weelderig blond haar laten afknip pen en het Etonkapsel gekozen.

De echt genoot gaf zeer heftig vating aan zijn ver ontwaardiging over de, naar hij meent, niet voordeelige verandering in het uiter lijk van zijn vrouw; hij mloet zelfs uit drukkikgen hebben gebruikt, die in fatsoen lijk gezelschap niet gangbaar zyn.

Mevrouw verklaarde, dat zij zien zulk een behandeling niet wenschte te laten welgevallen en dat haar niets anders ta doen stond, dan de echtelijke woning te Verlaten. En zij ging ook werkelijk heen. De jonge vrouw ging in hooger beroep. Zij werd bijgestaan door een vrouwelijke advocaat.

Maar ook de hoogere instantie stelde zich op het standpunt van de der vrouw en bevestigde het von schuld nis van de rechtbank. Het verweer, dat de scheldwoorden van den echtgenoot minstens moesten worden gewaardeerd als mede schuld van den eischer, werd als niet steekhoudend In aangemerkt, de motiveering van het tweede von nis wordt verklaard: Een vrouw, dis haar man door het afknippen van heur haar een ongewenschte" verrassing be reiclt, mag geen complimentjes van hem verwachten en heeft niet het recht, de echtelijke woning te verlaten, omdat hij haar, zij het dan wat kras, zijn meening heeft gezegd.

Men moet daarvoor een ui bij de hand hebben, snijdt die door en wrijft de gestoken plek met een stuk in. De ziel van het vegetatieve leven. Als centrum van het vegetatieve leven bevat het bloed alle producten, welke aan wezig behooren te zijn tot opbouw van het lichaam, terwijl tevens de afbraakpro ducten natuurlijk niet ontbreken.

Het le vensproces, dat zich, alsdan afspeelt,: De stoffen, welke dienen tot opbouw van de weefsels, schijnen door de uiterst fijne. Hoe het zij, hei; vódr en tegen hier ter zijde latende, staat dus vast, dat de voedingsproducten voor de weefsels, de z. Gaan wij nu na, hoe het staat met de z.

Via het bloed plegen nu doze producten ver voerd te worden naai- die organen, welke ingericht zijn, om dergelijken afval te ver werken. Het zijn de nieren, de longen, de huid en de lever, om de hoofdorganen te noemen, waar alles om draait, welke zich hiermede belasten. Zooals u bekend is, is het bloed een vloeistof d. Immers wij weten allen, dat het bloed door de vaten stroomt tijdens het leven, voortgedreven door den motor, n. Het draagt dus onder die omstandigheden volkomen het karak ter van een vloeistof.

Wee echter, wanneer er op één of ande re wijze een kink in den kabel komt en het bloed door een verwonding buiten den vaatwand treedt. Wij zien bij die gelegen heid een zeer merkwaardig verschijnsel optreden n.

Wij willen hier niet verder over rede twisten en maar voortborduren op ons oude thema en het bloed bestempelen met den naam vloeistof".

Niet onmiddellijk pleegt het bloed, wanneer het ach niet meer in het buizensysteem bevindt, te stollen. Het blijft nog een ze keren tijd vloeibaar. Bij de diverse dier soorten is deze tijdsduur verschillend, doch bij do z. Bü den menseh, die in dit opzicht den gulden middenweg bewandelt en bij wien het bloed, dat buiten den vaatwand getro den is, na ± 1 k 8 minuten stolt, treed;, evenals bü alle andere warmbloedigen, het stollingspröces tamelijk snel op.

Wanneer wij een bloedstolsel goed bc zien, treft ons allereerst de geleiachtige vorm van dit product, dat wij met onzen gemakkelijk kunnen indruk vinger zeer ken i«i van vorm kui-aen doen verand t, ren. Laten wij nu het bloedstolsel aan zich zelve over, dan nemen wij weldra waar. Indien gij de schadelijke invloeden van deze overmaat van zuur neutraliseert, dan verdwijnt Uw maaglijfien en Uwe spijsvertering geschiedt weder op normale wijze.

Het voortreffelijkste middel tér neutraliseering van hêt zuur is Gebismureerd Magnesium, hetwelk gedurend» vele jaren algeheel» verlichting heeft gebracht in gevallen van zure oprispingen, branding in de maag ophooping van gassen in de darmen, slechte spijsvertering, dyspepsie, enz, er. Gebruik een half theelepeltje Gebismureerd Magnesium in een beetje water na de maaltijden of wanneer de behoefte daartoe zich doet gevoelen en overtuig er U zelf van. Verkrijgbaar bü alle goede Apothekers en Drogisten ft.

Wie zijn schulden betaalt, of in ieder ge val aangeeft hoe hij ze zal betalen, verbe tert zijn naam in de wereld en heeft kans, dat hij credieten krijgt: Hij zag, dat onder meer de Fransche franc ten- ondergang was ge doemd, wijl de groote oorlogsschuldeischers Engeland en Amerika, dreigden tot erger maatregelen over te gaan, dan het sturen van diplomatieke exploiten alleen.

Kort en goed heeft hij een einde aan den toestand gemaakt, en met Churchill, den Britschen minister van financiën een overeenkomst goteekend, welke, als alles naar wensch var loopt, in een besluit zal hebben ge maakt aan Frankrijks verplichtingen aan Engeland, het onzalige gevolg van den we reldoorlog.

Sam is een minder mild gestemd wezen dan John Buil. Laat het bereiken van dit laatste voor Caillaux een succes zijn, van Engeland is liet een genereus ge baar, dat zijn weerga, in de geschiedenis nog niet heeft! Door het aceoord van Caillaux met Chur chili is er dus een einde gekomen aan een lang, sleepend proces. In verband met de Herstelbesprekingen is het vraagstuk der intergeallieerde schulden reeds menigmaal onder de oogen gezien: In Augustus S, kwam lord Balfour met de beroemde nota, dat Groót-Brittannië genoodzaakt was met niet minder aflossingen genoegen te no men dan het zelf verplicht zal zijn terug te betalen aan eigen schuldeischers in hoofdzaak rijk en Engeland tot een regeling gekomen, als niet Poincaré den voet had dwarsgezet, aangezien hij reeds toen het plan koester de om de Roer te gaan bezetten.

In kreeg Stanley Baldwin het van de Vcreonigde Staten gedaan, dat Engeland 62 jaren zou mogen doenover het terugbe talen der Engeische oorlogsschuld aan Amerika; het totaal van 11 milliard mil lioen dollar zou clan zijn ingelost.

Tot Mei moest Londen wachten alvorens ln Frankrijk de politieke wind uit. Bijna waren Frank dcnvraagstuk als een betalingsvraagstuk onder dè oogen te zien. In den herfst van 24 ging Clémentel naar Washington en in Ja natuur! Ensreland houdt er aan vast, dat t van zijn schuldenaars evenveel terugkrijgt als het zelf verplicht is aan Amerika te betalen".

Caillaux vroeg aan Churchill een totaal-eindbedrag vast te stellen van hetgeen Frankriikfraati Engeland schuldig was, dus uitschakeling van twee onbeken den, n. Churchill vroeg jaarlijk sche afbetalingen van 20 millioen pond ster ling en Caillaux deed hot tegenbod van 10 milioen.

Het vergelijk stelde vast: CaiHaux bezoek aan Unde Sam mis lukte. Doumer, Caillaux opvolger, deed niets, en Doumers opvolger, R-ioul Péret, ging in April van dit jaar naar Londen om te beloven, dat Frankrijk eindeiük een be gin zou maken met de afbetalingen door reeds dit jaar 4 millioen te geven.

Als tweede ge volg is thans het actoord Caillaux-Chur chili geteekend. Schijnbaar moet Frankrijk tweemaal zöóveêi betalen aan Engeland als Caillaux verleden jaar met Churchill over eeakwam, omdat de Fransche franc precies de helft waard is van toen; ln werkelijk hèid is dat natuurlijk niét zoo.

In werke lijkhèid geldt hét Fransche spreekwoord: Qui paie les dettes, enriehit! Toch zal er nog heel wat water dooi-de Seine m vloeien alvorens de 16 milliard millioen goud-francs aan Engeland en do 23 milliard goudfrancs aan Amerika afgedaan zijn. Stabilisatie van den gewonen franc en ere dieten Engelsche en Amerikaansehe ere dieten vooral zullen hun heilzame hulp verleenen. Het grootste succes van Cail laux is echter, dat hü Londen tot edelmoe digheid heeft weten te stemmen en aldus een moreelen druk op Washington kan uit oefenen, een moreelen druk tegen dien van den maander in!

Caillaux heeft nog meer gedaan. Hij wil de Franschen da waarheid aangaan de FrankrijKs iinancieelen toestand niet onthouden. Door deskundigen, bankdirec teuren en industrieelen van naam heett hij een lang manifest laten publiceeren, waarvan de hoofdinhoud is, dat geen Franschman zich nog langer moet blind staren op de verleidelijke leuze, dat Le Boche paiera, dat Duitscher is het dte dokken zal.

De Franschen zelf moeten dokken Het budget zal in evenwicht worden gebracht, bezuinigingen zullen worden doorgedreven, spaarzaamheid zal woiden aangemoedigd; de belastingen zul len worden verhoogd en nieuwe geldbron nen zullen worden aangeboord; de vlot tende schulden zullen uit een amortisatie kas worden bestreden, die eigen inkom ston zal hebben en eigen leeningen bui tenlandsche zal kunnen aanspreken.

De stabilisatie zal drie trappen kennen: Socialistische proefnemingen zullen niet worden ondernomen, om het publiek niet huiveriger te maken voor de toe komst dan het reeds is. De grootste moeilijkheid is en blijft ac overeenkomst, welke met Washington moet worden getroffen; men kan gerust zeggen, dat het welslagen van alle sanee ringsplannen van Caillaux daarvan af hangt.

De Fransche financieele politiek ver duistert ecnigszins de gewone Europee sche politieke gebeurtenissen, doch achter de coulissen is er wel degelijk het een en ander aan den gang. Engeland en Italië onderhandelen met elkaar, en Spanje maakt zich iets losser van Frankrijk. Met behulp van Italië kreeg Engeland van Turkije het Mosoel verdrag en in ruil voor dat succes "wordt Italië schadeloos gesteld met privileges inzake Abessyniö, dat in lid van den Volkenbond is geworden met de stem men van Engeland en Italië tegen!

In SyriS blijft een succes, gelijk in Ma rokko behaald werd met de uiteindelijke overgave van Abd-el-Krim uit; ondertus schen is bekend geworden, dat Abd-el Krim niet haar Madagascar zal gaan, doch naar Réunion, een klein eilandje in do onafzienbare eenzaamheid van den In dische Oceaan.

Oogenschijnlijk zijn Spanje en Frank krijk met elkaar uitgepraat over de toe komst van Abd»el-Krirns oorlogsgebied. Maar de Spaansche koning en ook de Spaansche dictator, Primo de Rivera, brengen wel wat al te opvallende bezoe ken aan Parijs en Londen.

Zouden de Spanjaarden de afgewikkel de Marokko-affaire willen over-koppelen aan de kwestie-tanger? Stol Spanje blijft in September a. Plotseling wil het het Statuut van Tanger van er kennen, alhoewel Italiè tot dusver van geen ratificatie wilde weten. Maar het voorbehoud luidt: Italië wil bij het locale ur van Tanger hetzelfde aandeel als Engeland, Frankrijk en Spanje. En dan is er nog het probleem van Tunis, waar tegenwoordig meer Italianen dan Fran sclien schijnen te wonen.

O, AlxlKrhn, als gij op Réunkm zit, zult gij nog wel eens grijnzen om de vele knuppels, die gij ia het Europeeschc- hoen derhok hebt geworpen!

Uit het Riff-pro bloem zijn ettelijke andere Nbord-Afrl kaanschj voortgevloeid en geen van alle is verkwïkkelijk! Uit mijn Egyptisch sshetsboek. Bij het eind puilt van den tramweg staat protserig een modern hotel. Ezeldrijvera en kameelen eigenaars staan er met hun viervoeters.

Gidsen staan er bij tientallen en deze hee ren schijnen te denkon, dat de vreemdelin gen alleen hierheen zijn gekomen om met hen kennis te maken. Men begrijpt dus dat kameelhou der ccii winstgevend bedrijf is. Zoo juist keert een karavaan kameelen naar het ho tel terug. Vooraan, bovenop een drommeda ris, een jonge gracieuse Engelsche, de bee nen wijd uiteen gespreid om het logge die renlijf, de handen angstvallig om den za delknop geklemd, de oogen wanhopig ten hemel gericht, een levende illustratie van het Gebed van een jonkvrouv De sfinx wordt met cement gerepareerd.

Hij heeft thans een pagekop en n mooien, rechten neus. Gelukkig begint hier de eeuwige, éindelooze, onrustbarende woes tijn. Weldra liggen hotel, Rameeldrijvören Engelsche jongedames ver achter hem. De eenzaamheid der woestijn werkt kalmeerend op iemands zenuwgestel. Opeens komt van achter een zandheuvel een karavaan ts voorschijn.

Hel steken in het schemerlicht de in aller lei kleurige gewaden gestoken hoog oo paarden en kameelen gezeten inlanders en miandsche vrouwen tegen den kope? Vooraan, op een kameel een eigenaardig gevormde, rijk versierde die on zeker heen en weer wiegelt. Het is als komen deze menschen. Midden in de stoffige, gloeiend heete stad die Kaïro is, ligt rustig en 6Chil derachtig, de Eskebieh tuin tent öen bruidstent als een paradijs op een eiland, dien de onderkoning Ismail heeft laten aanleggen.

Deze onderko ning is trouweps ook de stichter van de bijzonder mooie stadswijk Ismaileh. Ismail liet voorts het Suez-Kanaal gra ven, voordat de Engelschen iets in Egypte te zeggen hadden. Het mooist is de tuin ta de morgenuren of s middags als de meeste Parisiens van den Niil schijnen te slapen.

Dan ligt het mooie groote park rustig en kalm met zijn schat van si. Hoog in dft lucht trekken schril fluitend buizerds hun denkbeeldige cirkels boven de boomkrui nen. Op de takken der boomen tronen zwarte raven, die af en toe contro. Maar dit zijn dan ook alle teekenen v«m leven, die men waarneemt. Later vullen heele troepen kindermeisjes, die belast zijn met de op voeding van meestal onooglijke peutersdie eens menseh hopen te worden, mili welks kapelmeester, door de afschuwelijk ste negermuziek ten gehoore te brengen, hier een proefje schijnt te willen geven van wat Westersche cultuur is.

Al» benoodigd Voor een vorsteliyken maajltijd vonden wij opgegeven, in cci boekje; Eerst IX mille wittebroods, Item mille cleenbroots. Totdat eindelijk een muziekkorr. Het parterre zal toe hoorders kunnen bergen, en de galerijen De afmetingen zijn: Alle materialen zijn onbrandbaar, vuur Bleekpoeder.

Men schat de tegenwoordige fabricage aan bleekpoeder op k Eerst in werd chloor toegepast voor het leveren van bleekvloeistof door het ip water op te lessen. In verbeterde de door beroemde Berthcllet zijn uitvinding chloor te binden iv een oplossing van 3 bii tende kali. De Engelschman Tennant nam in plaats van kalkwater kaliloog en Het later in , chloor inwerken op gebluseh to kalk, waardoor eigenlijk deeerste zuiv?

De fabri cage vergde echter veel Eerst in werd het mogelijk chloor te bereiden uit zoutzuur, dat toen in het groot verkregen werd door wasschen van de gas sen, afkomstig van de. Proefnemin gen hebben bewezen, dat de vlieg, onl van haar vleugeltjes, toch nog zoemen kanja dat zelfs de door een kikker opgehapte vlieg in de kikkérmaag voortgaat met brommen. Liefde, de aitvindster van de teleioon. Onlangs weid door het N1euws b 1 a d gewag gemaakt van het feit, dat voor 50 jaren de telefoon werd ingevoerd.

Een pa bekend geworden aneedote werpt een aardig licht op de uitvinding van den Frankforter Philipp Reis, welke door den Schot Alexander Graham Beil practisch werd toegepast en verbeterd. Bell had ge voolons van diepe genegenheid opgevat voor een mooi jong. Uit liefde voor zijn vrouw hij zich aan de -ie van een g apparaat, en bracht het.

Daarmi om etend de Bell-telefooaï. Zijn nagedachtenis zal door ons steeds in eere worden gehouden. Rotterdam, 15 Juli Heden overleed te s-hage tot onze groote droefheid, in den ouderdomvan 76 jaren,onze Zuster Behuw dzuster. Uit aller naam, H. Bussurn, 15 Juli Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze zeer geliefde Echtgenoote, Moeder, Pleegmoeder en Tante Margaretha Petronella Smith, in den ouderdom van 52 jaren.

Homeer, ia dea ouderdom van 76 jaar. Mede namens de Familie, C. Dinsdagen Donderdagavond van 7B. Spreekuren van 94, s avonds van Zondags van uur. Zondags van r Ds. De intieme beteekenis van haar en kleederdracht bj God..

Het Secretariaat van de Vereeniging Voor tijdel. Hulp in Huisgezinnen" wordt gedurende de afwezigheid van Mevr. Dymuth, een preparaat dat door een groote pelterijenfirma werd uitgevonden. Motten, larven, rupsen en andere schadelijke insecten kunnen in de buurt van Dymuth niet blijven voortleven, en zün bang als de dood voor een Dymuth-tablet. Vergeleken bij de schade, aan een door de mot atukgevreten kleedingstuk toegebracht, kost Dymuth niets. Eén blikje is voldoende om een kast vol kleeren, of een kist vol nietbeddegoed maandenlang motvrij te houden.

In busjes a 60 ets. Salaris per jaar met 4 éénjaarlijksche verhoogingen van 23, benevens kost, inwoning, geneeskundige behandeling en verval. Aanmelding bi het Hoofd der Huishouding. Keerwearlaan bij den Binnenweg, Eendrachtsweg 67 recht tegenover het Dlaconessenhuls.

Verkooping van een Schitterenden Inboedel welke tegen zeer lage prijzen onderhands ten verkoop zal worden aangeboden, o. Wortelnoten Salon f Worteln Prima echt lederea Clubfauteuil Idem Tafelkleed f Eiken- Spiegel f Pracht gebeeldhouwde Kapstok: B9 Kapstokkleed f Spreeltuur tinne! H worden op verzoek afgehaald. Eetkamer Ameublement met Tafel f Eiken Waschtafel met marmer en spiegelopzet Lits-jumeau Slaapkamer - met alle toebehooren.

Engelsch Ledikant f 7. Trommels en Blaadjes, Schepwerk I -4 Stoelen f Eenige nog fonkelnieuwe Wolier Dekens, 7. Schilderijen er Schilderstukken, en wat verder in hel huis aanwezig is. H Behandeling van alle Bankzaken. B Tentoonstelling, Keizersgracht Brieven met volledige inlichtingen E I en opgave wanneer beschikbaar onder lett. Winkel met Woning aan den Oude Binnenweg, huurprijs f Een derde Etage aan de Veemarkt, huurprijs f Dwarse eiken Spiegels tot f Zijden Salonhanglampen 8.

Eiken Buffetten 50 tot 60 gld. Te bezichtigen Zondag van 12 tot 6 uur. I Notarishuls, WijnsSraat 35, Rotterdam. Ten overstaan van den Notaris A. Eenige Juweelen, Goud- en Zilverwerk, Kristal en. Door de Notarissen Mr. Kunstveilingzaal van het Notarishuis, Wijnstraat 35 te Rotterdam: Een in vol bedrijf zijnde TUI». De huizen zijn geriefelijk ingericht, bevatten elk Voorkamer, Tusschenkamer, "Keuken, Kelder, en Zolder; zijn voorzien van waterleiding en electrisch licht; de- Tuinderij omvat H.

ANï5, waarop Varkensschunr met oop. De Huizen zijn verhuurd voor 46 per maand btj vooruitbetaling; een Schuurtje aan den weg ls verhuurd voor Aanvaarding en betaling 1 October of eerder.

Te bezichtigen dagelijks fcehalve Zondags. Rotterdam, op Donderdag 22 Juli , s vöörm. Een partj Afbraak, als Steenen in partijen van , Pannen, Binten. Het vaartuig ligt drie werkdagen vóór de verkooping te Kotterdam in de Scheepmakershaven ter bezichtiging. Vrü van huur en geheel ontruimd. Jaarlijksche huuropbrengst f Aanvaarding en betaling 1 September Dagelijks te bezichtigen. Nationale Stichting te Wolfhezen.

Tehuis voor alleenstaande blinden". Spoed gewenscht Te zien vanaf Zondag. Vergeet dan vooral niet een potje Akkers Kloosterbalsem mee te nemen, want kinderen hebben altijd wat en de veelzijdige Kloosterbalsem geeft dadelijk uitkomst bij stooten, schrammen, smjden, vallen, E insectenbeten, verstuikingen en zonnebrand.

Kbopt dus van- i daag nog een potje Klooster- I balsem voordat dekoffer dicht is. Doctoren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bil ons Is succes verzekerd. Al onze goederen zijn voorzien van het wettln gedeponeerd merk Let vooral op het adres. Aanwijzing denzelfden dag des morgens 8 uur, ter plaatse van den verbouw: Bestek en teekeningen tegen betaling van tien gulden restitutie bij onbeschadigde inlevering s. Klein gezin, geen kinderen. Aanmelding Mecklenburglaan Verpleegster ongediplomeerd.

Zich aan te iv. Mamdag en Woensdag, savond3 7 uur, bö Dr. Prachtig gelegen aan park en bij bosch. Halte lijn 1, 4. Bij een verblijf van minstens 3 d p. Inlichtingen verstrekt Vreemdelingenverkeer" l L. Inlichtingen en toegangsbewijzen ; ten kantore van voornoemden Notaris, Louvehaven No.

Warm en koud str. Garage vlak bii hotel. Gezellige tuin en Warande. Ter Dmerö Rotterdamse- Nieuwsblad". Een nieuwe financieele wet van Caillaux en de eerste te genslag.

ÏS francs in het pond sterling en Öozé daling is het eenige onderwerp van gesprek. Hoewel ér natuurlijk niets bijsonders is in hèt feit, dat de 2ÖO is overschreden, is öit cijfer langen tijd door dè pessimisten hst punt genoemd, waarop de franc nóg Svèl ééns zou kunhen komen. Üet feit echter, dat de Koers Van is bvërschrèden, zónder dat er eigenlijk spe dak oorzaken ziin Aast té stellen, heeft het nadenkende Fransche publiek hieèr dan onprettig gestemd. Caillaux heeft ne vertegenwoordigers Van de Voornaamste bank- én crediet-in stellingen ontvangen.

Dezen gaven een stemmig Uitdrukking aan dè vrees voor zware verliezen, die de uitvoering van dè regeeringsmaatregelen den spéculan ten zou kunnen veroorzaken. Caillaux heeft verder voor de finan eïeéle commissie van dekamer zijn finan ciêéle plannen uiteengezet. De nieuwe wet is onmiddellijk daarna gepubliceerd. Zij zélf bestaat uit slechts twee clausules, waarvan de eerste de regeering machtigt, oïa bij decreet alle maatregelen te nè voor uitsluitend commercieèle bé men, diè noodig zullen zijn-vóór het het stel dèr financiën en dè stabilisatie van dén wisselkoers.

Dé période, waarin deze maatregelen genomen zullen moéten wor den, eindigt TO November Van dit jaar. Hèt tweede artikel verplicht de regeé rjng dê belastingmaatregelen bij aanvartg der zitting in aart het oordeel van hét parlement te onderwerpen.

Tenslotte wordt voorgesteld de Verhoo Sing der douane-rechten in evenredigheid Van de dóór hèt algemeen indexcijfer aan gewezen prijseêhommelingen vast te stel Jen. Bij zijn toelichting van de -vólmachtwét ih de financieele commissie zeide Cail laüx nog, dat hij deze volmacht zonder eènig enthousiasme Vroeg, doch niet mat dè zekerheid, dat dit óp het oogenblik de «enige mogelijke procedure is. Hèt voor beeld door dé nabuurstatèn gegeven, dreef hem ér tóè, bij zijn houding te vol harden.

De commissie heeft zich tóen met 15 té gen 10 stemmen en 13 onthoudingen uitge sproken voor het overgaan tot de bespre King van de beide artikelen van hèt finan cièele Ontwerp.

De commissie verwierp echter met 14 te gen 13 Stemmen artikel 1 van het ontwerp dat aan de regeering speciale volmachten vèrleenen wii. In verband met deze stemming zal dè rapporteur-generaal der commissie een rap port opstellen, waarin wordt Uiteengezet, dat de Commissie tegen de aanneming Losse Bladen. Klapi ging hef hek dicht en de oude bruggewachter haastte zich hét antieke phaalbruggetjé oinhóog te trekken. Eigenlijk had ik toch ook géén haast en bft was zoon aardig gedicht, de schuiten ft het halfdonker te zien aanschuiven, Sommige gedreven door kuchende motors, die een blauwachtig waas Dver het wa tér spreidden andere voortgeboi.

He dén zou de Kamer zich dus in volle vrij hêid óver het regeérmgsóntwerp moeten uitspreken. De Belgische regeering in actie. Voorts deelde Hóutart mèdè, dat in dit be drag geen enkel gedeelte Van dè buiten gewone belasting op de onroerende góéde ren is begrepen; mét de inning dezer be lasting zal onmiddellijk begonnen wor den en de minister verwacht er eert flin kè opbrengst van. Deze verklaring werd door de geheel o Kamer met bewijzen Van instemming ont vangen.

Een communistische afgevaardig de melkte op, dat op den dag, dat de wet in zake de volmacht werd aangenomen, de koers van het pond sterling sterk daal de. Houtart antwoordde dat het de plicht der regeering is ook al is het haar rtiet öwgellijte daadwerkelijk op ds wisselmarkt té ageeren, niet onverschillig te blijven ten Opzichte van hetgeen óp de ze markt gebéurt; indien zij af en toe is opgetreden, dan heeft dat géén kapitaal gekosf: De regeé ring móet dén dienst van dè buitenland sche schuld verzekeren, en heeft zich van belangrijke bedragen in buitenlandsche deviezen móeten Voorzien.

Zij beschikt thans over voldoende reserves óm dezen dienst gedurende verscheidene maanden te verzekeren, zonder behoeven over te gaan tot eenïgeiï aankoop. De besprekingen tus-sdheh de ministers van landbouw en van nijverheid è: Een grof blauw buis bedekte de bovenste helft Van zijn lichaam daaronder èen.

Zijn grijzend haar kwam in dikke krullen uit ónder zijn sebipperspet met glimmende klep, in zijn ooren prijkten gouden ringetjes, Hoewel hij de zestig blijkbaar reeds lang gepasseerd wias, had hij nog eon frissche, blozende gelaatskleur, zijn..

Zonder ophouden dampte, hij uit een kort steenen pijpje, dat alleen even uit zijn mond ging Voor een gul goeienavo-nd", als er weer een schuit voorbijkwam. Knoopte hij dan verder een gesprek met den schipper of diens vrouw aan of vond hij hot noofig eert aanma ning te laten hooren, om wat op te schie ten of de haken niet in het houtwerk van de brug te slaan, dan ging dat Wel onder het rooken. Hij voelde zeker, dat ik hom stond te bespieden. Eensklaps koek hij om. Als u er misschien oök op wilt ko men, ga dan je gang maar, hoor.

Ja, wel graag, zei ik en kwam naast hem staan, je ziet hier zooveel meer, hé! Zeker meneer, en hef blijft toch dl tijd een aardig gezicht, al die scheeo jos hij avond. Ik heb hot nu al mijn heele leven gezien, maar dat verveelt niet gauw. Daar hen ik nu te oud voor geworden, maar het is als brug gewachter tóch goed, als je zélf gevarm hebt. Dan kunnen ze je niet zoo licht be en gebak één soort meel wordt voorge schreven.

Binnenlandsch graan ïnag niet wórden uitgevoerd. Deze bépadn gen wórden 1 Augustus a. Na dien dag zal binnenlahdsche rog ge aan het meel worden toegevoegd. Over treding dezer maatregelen zal met tijdelij ke of definitieve sluiting der maalderijen Worden gestraft. Het geschil in de Engelsche mijnindustrie. Ih Engeland wórden thans Van verschil léhde zijden pogingen gedaan oüi èen ein de te maken aan het geschil in de mün industrie. De Engelsche bladen gêvcn allen als hun meèning te kennen.

Mariaimé, ik haal een streep dóór tweederden van jé schulden! Het blad voegt er aan toe, dat er een poging wordt gedaan de niijrt werkers tot een compromis óver te halen op den grondslag van den achturendag.

De Dai 1 y Ne w s vestigt de aandacht op de pogingen van twee bekende econó men, die er naar hebben gestreefd de eige naars, de mijnwerkers en de regeering tè overreden hun standpunten te wijzigen.

De Tim es zegt, dat de regeering nóg rtiet is betrokken bij zekere goedgéleide po gingen, die gaande zijn om eert hervatting der onderhand-elingn mogelijk te maken en die in een stadium zijn gekomen waarvan men kan zeggen, dat zij hoop geven óp een góéden afloop. Dé pogingen zijn gehieeïonaf bank-eïijk van de stappen, gedaan door li chamen buiten de steenkoolindustrie,w-aar óp onlangs de aandacht is gevestigd.

Er zijn niet-bindende besprekingen gaande met betere vooruitzichten dart andere po gingen van dien aard. Na een zitting, wélkë den geheèlèn och fèhd duurde, zijn gisteren do leden van het bestuur der mijnwerkers-federatie naar hun districten teruggekeerd.

Cook verklaarde, dat er geen verandering iü den toestand was gekomen. Eén ander bestuurslid verwachtte, dat de volgende week nieuwe onderhandelin gen zullen worden geopend. Het bestuur had n. Ja meneer, veertig jaar lang heb ik zelf gevaren en dan maak je heel wat mee. Ja, dat Wil ik graag geloovën, dan heb je zeker ook heel wat van ons land ge zien? Nou, in ons land ben ik wel zoowat overal geweest èn ook dikwijls den Rijn op hé, Duitschland een eind in.

Ook op de Zuiderzee heb ik gevaren, dat was maar een goed jaar, maar dat telde mee, hoor! Een strengen winter, dat we toen hebben gehad. Tóen ben ik eens on een reis inge vrcren. Dien iconden we goed gebruiken, want wë voeren op een zeilscheepje, mo tors kende jetoen neg röet. Maar tegen een uur of één s nachts wetd de wind steeds ster ker en al gauw zaten we in een storm van belang.

Van koers houden was geen spra ke meer, we hadden eigenlijk geen flauw idéé, waar we heendreven: Nou is dat op de Zuiderzee bijzonder gevaarlijk, omdat er zoov. Als je eenhia; de vaargeul kwijt bent, kan je elk oogenblik aan den grond raken en dan sla je bij zoon storm natuurlijk al gauw uit elkaar. Bet ergste was wel, dat ik mijn vrouw en mijn vier kinderen aan boord had.

Die wa lijk hun voorstellen ook aan dè regeering zullen voorleigigen. Baldwin heeft in één rede te Wallsond uitvoerig óver dè kólènstaking gesproken. Hij bracht in herinnering dat de regeé ring heeft voorgesteld allé adviezen uit het verslag der kolencommissie te doen opvolgen, mits beide partijen het verslag aanvaarden, en dat dit voorste] met goed keuring van de leiders van het congres der vakvereénigingen in overweging zal wórden genomen. Ongelukkig is door het feit, dat dé leiders dêr mijnwerkers vast hielden aan.

Dè regeering ié ér echter óp be dacht ónl Verschillende adviezen Van de koninklijke commissie alsnog in werking te doen treden. Dè eerste minister sprak de hoop uit. Deze reorganisatieplannen kunnen echter niét onmiddellijk worden Uitgevoerd en do Commissie heeft Vóór den Overgangstijd ge adviseerd dat van dè zijde dèr mijnwerkers éenigè offers «uilen wórden gebracht. Dez» laatste uitlating van dert eersten minister wordt beschouwd, ale een bevestl ging Van de meéniög, die over hèt alge ineen hi dé wandelgangen van het paria ment hèeradht, dat de strijd thans rijn laat te stadium intreedt.

Wat wil Rusland in China doen? TeSjanghai zijn volgena de Mor ning Post communistische agitatoren bezig nieuwe organisaties te stichten, o. Deze bri gade zal worden gebruikt voor de bescher ming vart arbeidersléidèrs, zoo wordt Ver klaard. Mërt verwacht echter, dat zij in het werk zal wórden gesteld 6m de arbei ders tot onderwerping aan de roode vak vereenigingen te dwingen, om sabotage handelingen té dekken, en om de werk gevers te Sjanghai 40 stakingen geweest,liet groot ste.

De Fransche Kamer heeft het wetsont werp aangenomen tot ratificatie van het ar bitrage-compromis tussehen Frankrijk en Zwitserland inzake de vrije zones in Bo ven-savoye. De koning en koningin van Spanje zijn gistermorgen ult Londen vertrokken, waarmede een einde is gekomen aan hun particulier bezoek aan Engeland. Koning George, koningin Mary, de prins van Wales en verschillende andere leden der koninklijke familie deden hen op het Victo riastaüon uitgeleide. Hèt definitieve resultaat van het in Duitschland gehouden referendum, inzake de regeling met de vroegere vor sten is thans bekend.

Het aantal stemgë rechtigden bedroeg Er namen personen aan de stemming deel. Ja" stemden U personen, neen" f? Er tijn in Juni In den Thüringsehen Landdag heb ben de communisten een geweldig hl moer gemaakt bij de behandeling van de begrooting voor het Thüriiigsche theater.

Twee communisten werden van de zit ting uitgesloten. Toen zij weigerden de zaal te. Nou, wij mannen voelden on» nou ook juist niet op ons gemak. Afijn, het werd eindelijk och tend, maar in plaats, dat de wind nu wat ging liggen, zoeaie we gehoopt hadden, werd hij jnis-t nog sterker on het.

Dat heeft zoo een dag of twee geduuid en toen tenslotte de storm over was, zeilen we al zoo aardig- in zwaar drijfijs. Wij hebben ons toert nog zöcn hal ven dag er langzaam doorheen geworsteld, maar tegen dat het avond werd-, moeeten wij hot wel opgeven on den volgeneen och "leiul zat-tn we natuurlijk heelemaal vast. Dat was een ldsitige. Afijn, we hebben het wel een dag of twee moeten uithouden, in dien tijd hebben wij hot ijs om de schuit heen telkens stukgehakt, anders was die ze ker gekraakt geworden.

Toen begon ons eten ën drinken zoo zootjesaan op te raken en er moest raad geschaft" worden, want zoo ging het niet langer. Het ijs was nu al heel stérk ge worden en óp den morgen van dén derden dag trok mijn knecht or op uit, om te pro beeren aan land té komen, en dat lukte hem oók. Maar s middags werd het zoo mistig, dat ze ons niet konden komen ha len. Nóu, jekunt begrijpen, hoe wij dien dag en dien nacht in angst zaten, want we dachten niét anders, of hij was ergens door een bijt gezakt.

Bèll tot rijksminister vanjusti tic benoemd en hem tevens voorloopig de waarneming van het ministerie voor 1-èt bezette gebied opgedragen. Dè bond Rèichsbanner" wil in hét natuurpark in het Rijnsch Wéstiaalsehe industriegebied bij Witten een gedafiktee ken oprichten voor do drie groote republi keinen, Ebert,Rathenau en Erzberger. Het gèdenkteeken zal op 8 Augustus worden onthuld. In de Roeméensche Kamer heeft een nationaal-socialistische afgevaardigde ge vraagd, of het juist is, dat de koning zich tijdens zijn oponthoud te Parijs met den kroonprins verzoenen zal.

Een dergelijk bericht zou, zeide hij, -hèt. Men antwoord de, dat dit bericht niet te ernstig is op U vatten. De koningin zal tot Decent ber in, Amerika blijven. Zij zal worden vergezeld door haar dochter, prinses Héle ne, twee hofdames en een militair adju dant. Uit Boekarest wordt gemeld, dat prinses Ileana, de jongste dochter van het Róemeensche koningspaar tijdens haar verblijf in de koninklijke villa te Bal cip bij Konstantinopel, uit een venster is gevallen.

Volgens een bericht uit Cettinje is daar door de politie de zeer gevreesde bandiet Milan Ferowitsj, op wiens gevan genneining een premie van dinar Was gezet, doodgeschoten. Naar de Politica meldt, is de Yóe go-slavische regeering voornemens dipló matieke stappen te Sofia te ondernemen Om de Bulgaarsche regeering te bewegen een einde te maken aan de werkzaam heden van het revolutionnaire Macedoni sche comité.

Aan de M a t i n wordt gemeld, dat de opstand in Perzisch Azerbeidzjan is onder. Een eommiiniciué van het Perzische ministerie van oorlog zegf, dat de rust in Azerbeidsjan en de provincie Kwanbs is", hersteld en dat B 6rebellen zijn lerechtge steld.

Wat het district Boemoerd betreft, vrwaehf, men dat ook do. Er heerscht toenemende ongerustheid in zendelingskringen in China over dén toestand der missionarissen en andere vreemdelingen te Sjanfoe, dat sedert 14 dagen door de troepen van Woe-Pei-Fóe wordt belegerd, in verband met het aanhóu d-ende bombardement en het gebrek nan le vensmiddelen. Naar schatting bevinden zich te Sjanfoe 15 Engolsohen en 20 k 30 Zweden. Een zen délingenhnïs werd met den grond gelijfcge maakt en het geheole platteland toont den aanblik van een verwoest gebied.

Het was een klein keeshondje, Wel geen mooie hond, maar alt. Hoe wij ook riepen of floten, de hond bleef weg. We konden natuurlijk niet op hem blijven wachten en moesten de schuit wel zonder hond verlaten. Voortdurend hooge koorts en ijlen maar. Nou, Keesje waren we al op de schuit kwijt geraakt, dus daar konden we haar niet aan helpen.! Ze bleef echter maar haalden er een dokter bij. Die zei, dat zij niets bij zonders scheelde, alleen oerts, we moesten haar maar.

Daar -zat hem nou juist de «w-jljkhèid hè, want ze kon toch maar niet in slaap komen en ze bleef maar - bm dien " hond. Ton einde raad haalden de. Ik hem ook het gevai met dienhond.. Je moet maar liever zien, dat je haar met het een of ander tevreden stelt. Dat Lleek onbegonnen werk en op zeke te ik baloorig de deur uit, omdat ik dut gehuil niet langer aan kon hooren. Wij hadden n flink eind touw bij ons en i een eind om ons middel ge liepen nu oen pas of twintig elkander; mocht or soms een door zakken, dan kon de ander hem er allicht weer uittrekken.

Reisdagboek I- Juni. Hfrt regent De Iris" van D. Burger en Zoon ligt inde Binnenhaven, veilig achter het Poortgebouw on de brug, zoo volgepakt met groenten, dat er geen peentje meer bij kan. Als wij om twaaif uur aan boord koraien is hot schip al urenlang. Om één uur is t vertrektijd, maar zoo lang zal hij niet wachten. Want dan gaat de Ko ning-havenbrug open, -vaart hij midden hen de sleepen en scheelt het hem wel een half uur met den tijd van aan komst in Stavanger.

Ook een gezagvoerder moet op de kleintjes passen. De vacantiestemming is nog niet vaar dig over ons, passagiers.

Want er zijn een twintig ot dertig Noorsche zeelieden, thuis varend van een walvischvangst, die op de Iris" niet allen onder dak kunnen ko men en daarom in het ruim zullen moe ion slapen.

Lang genoeg 11ebben ze t beroerd gehad op een klein benauwd visschersbootjo. Ze willen nu als agiers behandeld worden. De politie rt ze terug aan den wa. Dan brengt, na wat gwtelefoneer met het Hoofdbureau een inspecteur hét verlof f Hollandser» grondgebied te betreden net gejui nen de Noren de loopplank over, zwaarbeladen met zakken en ledden..

Zij rotten nog even samen in de loods den wal en kuieren dan vroolijk weg. Gs de wanden en in net -. Do Iris" is voor dozen En voor alle verde: Samen onderhouden zij den éénmaal por -r Rotterdam "Noorwegen: Hel Ischap bestaat in hoofdzaak ;n. Het verkeer NoorwegenZuid "opa voor reizigers loopt over Rotter Parijsche nachttrein hier aan is, kan " oor Bergen zich wol reis vaardig maken. Ze zijn voorloopig nog niet kenmsma kerig, willen eerst; weten welk vleesch zo te kuip hebbep.

Het diner aan loord is zéér voldoende; «diening docr meisjes vriendelijk vlot. We tafelen niet te lang, daarvoor zijn niet op reis ;egaan; do koffie wordt de rookzaal geserveerd, staat op het menu. Klaargezet zou juister wezen; ieder - moet dar maar zorgen dat hij een kopje verovert.

Dus zijn we weer gauw aan dek, waar t eerst komt een keuze heeft uit de rieten leunstoelen, die daar voor t nemen n. We zijn dan gauw buiten. Over de stille zee striemt-de regen; hot Lp drijft de. We zitten hier in onze stoelen en vinden t, jammer dat we zoo niets van de Holland sche kust zien. Scheveningen niet, noch Noordwijk of IJmuiden. Om vijf uur gaat de bel voor de tbeev. We zijn twee uren vroeger dan ge dat was natuurlijk nog wel het ge rlijkst en daar moesten we omheen trekken.

Mijn knecht had hot dan ook al gauw over teruggaan. Hij doet ook waarlijk charmant. We varen den zo mer tegemoet. In Oslo kan de barometer niet meer omhoog en dat is al weken zoo. Neen, na vanavond is het met regen en guurte uit Ja natuurlijk, wat zou een zeeman beginnen als hij yeen optimist was Om halfacht de bel voor het avondeten.

Dat is al volkomen Noorsch: We hebben daar kennis gemaakt met een product dat we nog niet kenden: Gei tenkaas, een bruin vierkant blok dat we voor honing aanzagen en. Laat zitten we nog boven in den rusti gen grijzen avond. Er ia geen koeltje, het is één stilte rondom. Onheilspellend, gelooft een Haagsche ingenieur. We houden ons aan den optimist van een gezagvoerder. Dan worden we in den nacht wakker. De Iris" deint zwaar, maar dit zou onze slaap niet storen. Het is iets anders: We varen door een mistbank eh het schip gilt elke mi nuut een waarschuwing.

Af en toe lij ken we door de mistbank heen, dan zwijgt de fluit een poos. Tot we er plots weer midden in zijn. Dit duurt zoo tot het al weer enkele uren licht is. Dan steekt er een geduchte storm op, die de mist verjaagt. Zitting van den Politierechter. Vanmorgen moesten terechtstaan de 23 jarige S. KoningsLous zouden hebben mis handeld. Een klap op den linkerschouder, een stukgetrokken japon, ziedaar de gevolgen van don vrouwenstrijd. Rombach, eischte togen elk der vrouwen 8 boete subs.

En overeenkomstig dezen eisch veroordeel de de waarnemend politierechter, mr. Verstok word verleend aan den jari gen P. Schouw uit Kethel en Spaland zou hebben beleedigd. Eisch "on vonnis luidden conform: Mam ik had bij mijzelf nog zoon stille hoop, dat we in de buurt van de schuit iets van den hond zouden merken. Het was nu wel al bijna een week geleden, dat we aan land gingen, maar je kon toch nooit weten.

Ik paste echter wel op, daarover iets tegen Teun, zoo heette mijn. Na enkele uren zwerven bereikten we de schuit en wc zagen al gauw, dat het misschien nog wol zou meevallen. Ze zatwel erg klem in het ijs, maar we kregen toch den indruk, dat ze het wel zou ui. Naderhand bleek dat ook zoo tezijn. Terwijl wij zoo om den boeg hcenloo pen, hoor ik opeens een zacht janken. Hoor eens, Teun, zeg ik, het is net of de hond daar was.

Dnt verheeld jo je zeker, schipper, zegt Teun, ik hoor niet:. Toch liet ik mij met van mijn stuk brengen en ik klom vlug aan boord, Teun achter mi] aan. Overal zochten wo, in de roef, in het ruim, nergens konden we hem vinden. Nu hebben de meeste sche pen vooraan nog een klein ruim, waar. Hierisjanik   3 months ago. Daniel DeFortnitePro   3 months ago.

Muijden   3 months ago. Lilo Boy   3 months ago. Nazootje   3 months ago. Quinthy Serné   3 months ago. Yasamin Massir   3 months ago. FortnitePro YT   4 months ago. Heleen xxx   4 months ago. Lucy Loves dogs   4 months ago. Master Anne   4 months ago. Sky Forest   4 months ago. Marijn Games HD   4 months ago. Nadia Ban   4 months ago.

Tim Yolo   4 months ago. Nadia Arisse   4 months ago. DupStepGamer   4 months ago. Mennz   4 months ago. Video editings   4 months ago. Het Honden Journaal   4 months ago. Narissa Haex   4 months ago. Robin Helmich   4 months ago. Niels   4 months ago. Sappige Perziken   4 months ago. Rilana Weijenberg   4 months ago.

Dina Powergirl   4 months ago. Dit is het dierennieuws uit NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Kinderen vinden een skelet van een mens NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Nina 16 pakt een inbreker op NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Op zoek naar nieuwe kinderstemmen voor tekenfilms NOS Jeugdjournaal 7 months ago.

Kinderen bedenken eigen 'Wie is de Mol? Dit zijn de beste, gekste en vetste records van NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Angel 15 woont in een woongroep NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Wie heeft de rol dans Muzikantine 4 months ago. NOS Jeugdjournaal Month ago. Een droom die uitkomt: Giftige stof in make up voor kinderen gevonden NOS Jeugdjournaal 2 months ago.

Hoe is het om doof te zijn op school? NOS Jeugdjournaal 2 months ago. Hoe is het leven van de prinsessen? NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Touzani beantwoordt vragen van kinderen NOS Jeugdjournaal 7 months ago.

..

Maar ik tracht buiten schulden te blijven! Tante Bet, t Is weer zomer en daar is tante Bet weer. Ik ben altijd blij als ik uw keurige briefjes zie en lees. Altijd staat er iets aardigs in. Nu weer over fle Jasbandelooze muziek. U is er half krank zinnig van De wet verbiedt onze oogen en neus en mond te hinderen, maar onze ooren mag men vrij beleediigen met deze jammer-blafklanken van kaffers en var kens. Hoe lang zullen we die rommel nog moeten dulden.

Aardig, dat u van mij ge droomd hebt en dat we samen in een auto reden. Jammer, dat het niet echt Niet voor u maar voor de auto. U ziet uw brief kwam tereoht. Over zooiets als u bedoelt, moet u aan den H.

Dank voor de abrikozen. Waarom uw adres er niet bij? Laat ons het Bij deze hitte nu niet over pooljetiek hebben, daar lijdt ons.

Weg met het parlementerljen is- gauwer gezegd dan gedaan, J. Parlementaire Kroniek Een autobusquaestie in ons Hoo perhuis. De strijd tussehen spoor en bus.

Senator Van der Bergh werpt zich als verdediger van de bussen op. Minister Van der Veg ii draagt dé bussen geen kwaad hart toe, maar ziet er toch gevaarlijke concurrenten in. De heer Van den Bergh geeft een kükje op. Het waren over t algemeen wetsontwerpen van eenvoudige strekking, zoodat de SS Senatoren, die mot den Voorzitter de gloeihitte haddon ge trotseerd om zich van hun plicht nis Eerste Kamerlid te kwijten, rustig in hun bankjee kon den blijven zitten uitblazen.

Slechts een wetsontwerp, n. En dit debatje beperkte sich nog tot een woordenduel tussehen den liberalen Senator Van der Bergh Jr. De heer Van der Bergh nam t voor de auto bussen op en oefende critiek uit op het wets vocstel, omdat dit zijns inziens beoogt de ster keren de Spoorwegen te steunen in den concurrentiestrijd tegen de zwakkeren de auto bussen.

Vraag mij niet, wat ik wensch, maar wacht, totdat ik u iets vraag! Vertoon mij onmiddellijk uw boeken. Ik heb geen tijd om mij lang bij u op te houdon. Gij staat onder verdenking van een oplichter, die gisteren in hechtenis is genomen, gesto len juweelen te hebben beleend, zonder vol doende legitimatiebewijzen van dien per soou to hebben gevorderd.

Hij sloeg de handen boven zijn hoofd tezamen en riep uit: De hernol zal mij bewaren, mijnheer do luitenant, dat ik zulk een schande zou laden op mijn hoofd, dat in eer en deugd is vergrijsd.

Ik kan mij in t geheel niet herinneren dat ik zonder voldoende legitïmatiebowij zen juweelen in pand zou hebben geno men. Overtuig uzelf, heer luitenant. Geef mij de akten aan, beval de offi cier den wachtmeester. Tot uw dienst, luitenant, antwoordde de wachtmeester, zijn hielen tegen elkaar slaand en het gewensehte te voorschijn halend. De officier van politie nam ze aan en sprak: Katzenstein is de naam van den op lichter. Heeft een zekere Katzenstein hier juweelen in onderpand gegeven?

Janzen zette een nadenkend gezicht. Katzenstein, Katzenstein, die naam komt mij inderdaad bekend voor. Zon hij hier zijn geweest? Of zou hij niet hier zijn geweest? Minister Van der Vegte betoogde, dat het. In zijn lief i de voor de autobussen ging Zijne Excellentie - zelfs zoover, dat hü deze bussen beschreef als een kostelijk "ervoermlddel. Want wel zeide de heer Van der- Vegte, d.

Trouwens ook uit hetgeen de Minister nog V6r:. Na nog eenig heen en weer praten werd hefe,. Rotterdam en omstreken van foelan zijn. Rotterdam zoo deelde genoemde Senator mo de heeft een of tal autofcussen meteven zooveel plaatsen in den omtrek. Bovendien zijn nog «enige ver. Als een typisch voorbeeld van de groote bete» kenie van deze autobuslijnen, wat betroft de conv. Bergh de autobusverbinding van het hartje van.

Delft met het hartje van Rotterdam. Een retour l met de bus kost 65 et. Na de gun c stige resultaten over , heeft de spoor blote baar de tarieven verlaagd en gesteld beneden dia-, van de bus: Een enkele reis kost voor,- beide vervoermiddelen S 5ets» Nu beweerde de. Dan zou er een publiek belang mee gemoeid sijn, de uto bus te redden «it de handen ran de spooï. Rotterdam en Delft niet minder dan per.

Het vervoer per bus bedraagt;, hier pas3ügiors per jaar met a wagens. Waarom de heer Van -len Borsh dit alles naar - veren bracht? Wel om de eenvoudige reden: De Kamer komt Dinsdag 2T Juli wvor blietn. Binnenland Wi De omroep, die niet omriep. Donderdagavond tegen 9 uur moest dol Hilversumsche draadlooze omroep met d«v uitzending van het concert staken, door. Duizen den luisteraars hebben gedurende den ver. Sla uw boek op! Intuschen had de officier het boek naar zich toegetrokken en bladerde erin.

Voor mark, zoo: Dat bedrag staat ook in uw boek genoteerd. Ik leg beslag op de briljanten. Voor derl dag met de steenen. Janzeu wist, dat hem niets beters te doen stond dan te gehoorzamen. Met havende banden sloot hij de brandkast open, haalde de steenen te voorschijn en legde e voor den luitenant van politie neer. Deze telde ze na, maakte er een pakje van, liet zich een kaars en lak geven, ver zegelde het pakketje en zette met een güiri mi-stempel, dat het opschrift droeg: De belde compagnons staken onmiddel lijk de hoofden bij elkaar en fluisterden nog geruimen tijd met geheimzinnige handgebaren en gefronste voorhoofden.

Nu, aan dit laatste ontbrak,het niet! De jongens waren zoo van hun kennen overtuigd, dat zij de Elbe afzakten, het ïeegat uitstevenden en tussehen de Wad den door, van de Noordzee de Zuiderzee invoeren.

En dat allemaal zonder dat kaar ten of een kompas aan boord waren. Het gebrek aan nautische middelen ls schitterend overwonnen; de knapen heb ben zonder ongelukken het IJ bereikt en landden dezer dagen in de hoofdstad. Maar nu begonnen pas de moeilijkheden:? De sluismeester had schik in de moedige jon gens en bleek tot hulp bereid; de levens middelenvoorraad werd wat aangevuld, het vaartuigje, waarin de knapen onder esn zeil overnachtten, kreeg een behoor liike ligplaats Maar het was den jongens niet om sla Pen en eten te doen; zij wilden, nu zij een maai in Nederland waren, ook wat van het lage land aan de Noordzee zien, Dê sluismeester legde het geval uit aan de firma Varekamp, die bereid was de jeugdige avonturiers op een harer motor booten mee té nemen naar Rotterdam en Delft.

Thans zijn de knapepj met hun zeil vaartuigje, aan boord van zoon motorboot. Zij zullen Zondag naar het Kagermeer wor den gebracht en de zeilvereeniging zal - de heer Varekamp heeft er voor gezorgd de knapen ontvangen.

Daarna komen de jonge reizigers naar Amsterdam terug, om dan nogmaals, den tocht over de Noordzee te wagen. Korte Rok en Pantalon. Oor log tegen de Motten. Het Pagekopje ails Scheidangsoor zaak. Wenken voor de Huis vrouw. De vrees voor de reactie tegen den al te korten damesrok heeft den Parijschen modekoningen aanleiding gegeven, uit te zien naar een compromis-oplossing voor het brandende vraagstuk, en wel naar een oplossing, die geschikt lijkt, om de voort durende beweging tegen den korten rok tegen te houden De dames houden van den korten rok en zouden hem graag be houden; niettemin hebben er zeer velen reeds bij haar modistes of haar kleerma kers: Er moest dus een uitweg worden gevonden en men meent dien uitweg hiermee te betreden, dat men onder den rok een pantalon tevoorschijn laat komen.

Daarbij dient evenwel dade lijk te worden. Hel nieuwe pan talonnetje, dat doet denken aan de dames uit den zoogenaaniden Bieder meièr-tijd, vormt veeleer een onafscheido lijk bestanddeel van iedere vrouwenja non, waarbij het onverschillig is, op wel ken tijd van den dag ze wordt gedragen.

Men ziet onder de te Parijs tentoonge stelde modellen bijvoorbeeld een blauwe galajapon van crêpe de Chine, die aan de zoomen rijkelijk met zilver is geborduurd. Daarbij behoort een elegante pantalon, die hetzelfde borduursel vertoont. Hij komt over de knie en de aan beide zijden gespte ten rok laat den geborduurden pantalon 7jcn.

Ook de andere modellen laten de op dezelfde wijze bij den rok aangepaste been bedekking zien. De mooi vallende panta lon wordt over de knie met drie knoopon vastgemaakt. Deze laatste ontwikkelingsfase van de mode van den damespantaloji wil niet al leen aan de bedenkingen, welke men tegen den korten rok heeft, tegemoetkomen, maar geeft den dames bovendien de gelegenheid haar rokken nog korter te dragen, als tot dusver het geval was.

Of deze ;,laatste kreet" der Parijsche mo de evenwol buiten Parijs veel gehoor zal vinden, is vooralsnog te betwijfelen. Geen ding is zoo slecht, of het heeft ook zijn goeden kant, en het kille, vochti ge weer, dat dit jaar langen tijd alle uit zicht op zomergenoegens heeft vergald, heeft het voordeel gehad, het te voor schijn komen van de motten tê voorko men.

Toch kan men niet wenschen, dat te dezer zake uitstel ook afstel zal zijn, want dan zou men zich met de gedachte moeten vei oenen, dezen zomer geheel af stand te doen van warmte en zonneschijn en al zou geen enkele huisvrouw er iets tegen hebben, zeker te zijn van de vernie liging van alle motten, met den prijs, eeuwig in koude en regen te moeten le von, tot sneeuw en ijs deze in hun tegen woordigen omvang allesbehalve sympa thieke natuurverschijnselen weer aflos sen, zou het einde van de mottenplaag toch te duur betaald zijn.

Dan neemt men maar liever zijn toe vlucht tot de oude verdedigingsmiddelen en stelt met een zeker leedvermaak vast, dat den onaanzienlijken parasieten niet veel meer op te eten en te vernielen over blijft. Gelukkig is crêpe de Chine, tegen woórdig het voornaamste materiaal voor de kleederon voor den zomeren den win ter, geen lokker beetje voortnotten, even min trouwens als alle andere crêne-soor ten, die door de dames zoo graag worden gedragen.

Hoogstens het kasha-japormotje öu govaar kunnen loopen, in het hijzr-n der als het ook nog toevallig Cc-or lo vensmiddelen vlekken heeft gekregen, maar reeds ter wille van een altijd onbo rfspelijk uiterlijk zorgt iedere dame er voor, sporen van een genoten maaltijd, die ongelukkigerwijze op haar japon zijn achtergebleven, dadelijk te verwijderen, eö komt de kasba-japon dan, tijdens de warme dagen, die we öok dezen zomer nog wel krijgen. Deze japon blijft, zon manier van bewaren is thans bij zonder aan te bevelen, omdat in dezen killen zomer telkens opnieuw de noodza kelijkheid ontstaat, de warmere kleeding stukken weer voor den dag te halen.

Men kan ze nóg altijd niet voor goed op bergen en met naphtaline of kamfer be strooien, omdat da geuren van deze stof fen de huisvrouwen niet in een reuk van handigheid, maar in dien van achterlijke huisbakkenheid brengen, en daaraan wil geen vrouw, al draagt zij nog zooveel zorg voor haar huishouden en haar klee deren, zich blootstellen.

Naphtaline past nu eenmaal niet bij een pagekopje; dan laat men zich nog liever het geurig attribuut van den Biedermeier deze tijd, lavendel, welgevallen, maar al geurende anti-mottenmiddelen hebben het nadeel, dat zij, als men het uit kleederen en mottenbeschermlng bestaande pakket telkens weer moet openmaken, door de toetreding van de lucht veel te vroeg hun kracht verliezen.

De mottenzak daaren tegen blijft altijd afdoend, wat zijn afslui ting tegen motten betreft; alleen moeten de kleeren, voor zij in-het omhulsel wor den gedaan, onderworpen worden aan een degelijke reiniging. Verwijdering van stof en vlekken is de wwïrnaamste eisen voor het verwijderd houden van motten, en daarom moeten-de kleederen telkens opnieuw, als men ze heeft aangetrokken, uitgeklopt worden, wil men voorkomen, dat de mot erin komt Deze voorzorgsmaat regel is ook dan aan te bevelen, als.

Een eigenaardige page-kopjeskwestie heeft zich dezer dagen te Parijs voorge daan. Eenige weken geleden moest een der rechtbanken zich bezighouden met een eisch tot echtscheiding, die een welge 6teld fabrikant tegen zijn vrouw had ingo diend De jonge vrouw had tegen zijn wil haar weelderig blond haar laten afknip pen en het Etonkapsel gekozen.

De echt genoot gaf zeer heftig vating aan zijn ver ontwaardiging over de, naar hij meent, niet voordeelige verandering in het uiter lijk van zijn vrouw; hij mloet zelfs uit drukkikgen hebben gebruikt, die in fatsoen lijk gezelschap niet gangbaar zyn.

Mevrouw verklaarde, dat zij zien zulk een behandeling niet wenschte te laten welgevallen en dat haar niets anders ta doen stond, dan de echtelijke woning te Verlaten. En zij ging ook werkelijk heen. De jonge vrouw ging in hooger beroep.

Zij werd bijgestaan door een vrouwelijke advocaat. Maar ook de hoogere instantie stelde zich op het standpunt van de der vrouw en bevestigde het von schuld nis van de rechtbank. Het verweer, dat de scheldwoorden van den echtgenoot minstens moesten worden gewaardeerd als mede schuld van den eischer, werd als niet steekhoudend In aangemerkt, de motiveering van het tweede von nis wordt verklaard: Een vrouw, dis haar man door het afknippen van heur haar een ongewenschte" verrassing be reiclt, mag geen complimentjes van hem verwachten en heeft niet het recht, de echtelijke woning te verlaten, omdat hij haar, zij het dan wat kras, zijn meening heeft gezegd.

Men moet daarvoor een ui bij de hand hebben, snijdt die door en wrijft de gestoken plek met een stuk in. De ziel van het vegetatieve leven.

Als centrum van het vegetatieve leven bevat het bloed alle producten, welke aan wezig behooren te zijn tot opbouw van het lichaam, terwijl tevens de afbraakpro ducten natuurlijk niet ontbreken. Het le vensproces, dat zich, alsdan afspeelt,: De stoffen, welke dienen tot opbouw van de weefsels, schijnen door de uiterst fijne. Hoe het zij, hei; vódr en tegen hier ter zijde latende, staat dus vast, dat de voedingsproducten voor de weefsels, de z.

Gaan wij nu na, hoe het staat met de z. Via het bloed plegen nu doze producten ver voerd te worden naai- die organen, welke ingericht zijn, om dergelijken afval te ver werken.

Het zijn de nieren, de longen, de huid en de lever, om de hoofdorganen te noemen, waar alles om draait, welke zich hiermede belasten. Zooals u bekend is, is het bloed een vloeistof d. Immers wij weten allen, dat het bloed door de vaten stroomt tijdens het leven, voortgedreven door den motor, n. Het draagt dus onder die omstandigheden volkomen het karak ter van een vloeistof.

Wee echter, wanneer er op één of ande re wijze een kink in den kabel komt en het bloed door een verwonding buiten den vaatwand treedt. Wij zien bij die gelegen heid een zeer merkwaardig verschijnsel optreden n. Wij willen hier niet verder over rede twisten en maar voortborduren op ons oude thema en het bloed bestempelen met den naam vloeistof".

Niet onmiddellijk pleegt het bloed, wanneer het ach niet meer in het buizensysteem bevindt, te stollen. Het blijft nog een ze keren tijd vloeibaar. Bij de diverse dier soorten is deze tijdsduur verschillend, doch bij do z. Bü den menseh, die in dit opzicht den gulden middenweg bewandelt en bij wien het bloed, dat buiten den vaatwand getro den is, na ± 1 k 8 minuten stolt, treed;, evenals bü alle andere warmbloedigen, het stollingspröces tamelijk snel op.

Wanneer wij een bloedstolsel goed bc zien, treft ons allereerst de geleiachtige vorm van dit product, dat wij met onzen gemakkelijk kunnen indruk vinger zeer ken i«i van vorm kui-aen doen verand t, ren. Laten wij nu het bloedstolsel aan zich zelve over, dan nemen wij weldra waar. Indien gij de schadelijke invloeden van deze overmaat van zuur neutraliseert, dan verdwijnt Uw maaglijfien en Uwe spijsvertering geschiedt weder op normale wijze.

Het voortreffelijkste middel tér neutraliseering van hêt zuur is Gebismureerd Magnesium, hetwelk gedurend» vele jaren algeheel» verlichting heeft gebracht in gevallen van zure oprispingen, branding in de maag ophooping van gassen in de darmen, slechte spijsvertering, dyspepsie, enz, er. Gebruik een half theelepeltje Gebismureerd Magnesium in een beetje water na de maaltijden of wanneer de behoefte daartoe zich doet gevoelen en overtuig er U zelf van.

Verkrijgbaar bü alle goede Apothekers en Drogisten ft. Wie zijn schulden betaalt, of in ieder ge val aangeeft hoe hij ze zal betalen, verbe tert zijn naam in de wereld en heeft kans, dat hij credieten krijgt: Hij zag, dat onder meer de Fransche franc ten- ondergang was ge doemd, wijl de groote oorlogsschuldeischers Engeland en Amerika, dreigden tot erger maatregelen over te gaan, dan het sturen van diplomatieke exploiten alleen.

Kort en goed heeft hij een einde aan den toestand gemaakt, en met Churchill, den Britschen minister van financiën een overeenkomst goteekend, welke, als alles naar wensch var loopt, in een besluit zal hebben ge maakt aan Frankrijks verplichtingen aan Engeland, het onzalige gevolg van den we reldoorlog. Sam is een minder mild gestemd wezen dan John Buil. Laat het bereiken van dit laatste voor Caillaux een succes zijn, van Engeland is liet een genereus ge baar, dat zijn weerga, in de geschiedenis nog niet heeft!

Door het aceoord van Caillaux met Chur chili is er dus een einde gekomen aan een lang, sleepend proces. In verband met de Herstelbesprekingen is het vraagstuk der intergeallieerde schulden reeds menigmaal onder de oogen gezien: In Augustus S, kwam lord Balfour met de beroemde nota, dat Groót-Brittannië genoodzaakt was met niet minder aflossingen genoegen te no men dan het zelf verplicht zal zijn terug te betalen aan eigen schuldeischers in hoofdzaak rijk en Engeland tot een regeling gekomen, als niet Poincaré den voet had dwarsgezet, aangezien hij reeds toen het plan koester de om de Roer te gaan bezetten.

In kreeg Stanley Baldwin het van de Vcreonigde Staten gedaan, dat Engeland 62 jaren zou mogen doenover het terugbe talen der Engeische oorlogsschuld aan Amerika; het totaal van 11 milliard mil lioen dollar zou clan zijn ingelost.

Tot Mei moest Londen wachten alvorens ln Frankrijk de politieke wind uit. Bijna waren Frank dcnvraagstuk als een betalingsvraagstuk onder dè oogen te zien. In den herfst van 24 ging Clémentel naar Washington en in Ja natuur! Ensreland houdt er aan vast, dat t van zijn schuldenaars evenveel terugkrijgt als het zelf verplicht is aan Amerika te betalen".

Caillaux vroeg aan Churchill een totaal-eindbedrag vast te stellen van hetgeen Frankriikfraati Engeland schuldig was, dus uitschakeling van twee onbeken den, n. Churchill vroeg jaarlijk sche afbetalingen van 20 millioen pond ster ling en Caillaux deed hot tegenbod van 10 milioen.

Het vergelijk stelde vast: CaiHaux bezoek aan Unde Sam mis lukte. Doumer, Caillaux opvolger, deed niets, en Doumers opvolger, R-ioul Péret, ging in April van dit jaar naar Londen om te beloven, dat Frankrijk eindeiük een be gin zou maken met de afbetalingen door reeds dit jaar 4 millioen te geven.

Als tweede ge volg is thans het actoord Caillaux-Chur chili geteekend. Schijnbaar moet Frankrijk tweemaal zöóveêi betalen aan Engeland als Caillaux verleden jaar met Churchill over eeakwam, omdat de Fransche franc precies de helft waard is van toen; ln werkelijk hèid is dat natuurlijk niét zoo.

In werke lijkhèid geldt hét Fransche spreekwoord: Qui paie les dettes, enriehit! Toch zal er nog heel wat water dooi-de Seine m vloeien alvorens de 16 milliard millioen goud-francs aan Engeland en do 23 milliard goudfrancs aan Amerika afgedaan zijn. Stabilisatie van den gewonen franc en ere dieten Engelsche en Amerikaansehe ere dieten vooral zullen hun heilzame hulp verleenen.

Het grootste succes van Cail laux is echter, dat hü Londen tot edelmoe digheid heeft weten te stemmen en aldus een moreelen druk op Washington kan uit oefenen, een moreelen druk tegen dien van den maander in!

Caillaux heeft nog meer gedaan. Hij wil de Franschen da waarheid aangaan de FrankrijKs iinancieelen toestand niet onthouden. Door deskundigen, bankdirec teuren en industrieelen van naam heett hij een lang manifest laten publiceeren, waarvan de hoofdinhoud is, dat geen Franschman zich nog langer moet blind staren op de verleidelijke leuze, dat Le Boche paiera, dat Duitscher is het dte dokken zal.

De Franschen zelf moeten dokken Het budget zal in evenwicht worden gebracht, bezuinigingen zullen worden doorgedreven, spaarzaamheid zal woiden aangemoedigd; de belastingen zul len worden verhoogd en nieuwe geldbron nen zullen worden aangeboord; de vlot tende schulden zullen uit een amortisatie kas worden bestreden, die eigen inkom ston zal hebben en eigen leeningen bui tenlandsche zal kunnen aanspreken. De stabilisatie zal drie trappen kennen: Socialistische proefnemingen zullen niet worden ondernomen, om het publiek niet huiveriger te maken voor de toe komst dan het reeds is.

De grootste moeilijkheid is en blijft ac overeenkomst, welke met Washington moet worden getroffen; men kan gerust zeggen, dat het welslagen van alle sanee ringsplannen van Caillaux daarvan af hangt. De Fransche financieele politiek ver duistert ecnigszins de gewone Europee sche politieke gebeurtenissen, doch achter de coulissen is er wel degelijk het een en ander aan den gang.

Engeland en Italië onderhandelen met elkaar, en Spanje maakt zich iets losser van Frankrijk. Met behulp van Italië kreeg Engeland van Turkije het Mosoel verdrag en in ruil voor dat succes "wordt Italië schadeloos gesteld met privileges inzake Abessyniö, dat in lid van den Volkenbond is geworden met de stem men van Engeland en Italië tegen!

In SyriS blijft een succes, gelijk in Ma rokko behaald werd met de uiteindelijke overgave van Abd-el-Krim uit; ondertus schen is bekend geworden, dat Abd-el Krim niet haar Madagascar zal gaan, doch naar Réunion, een klein eilandje in do onafzienbare eenzaamheid van den In dische Oceaan. Oogenschijnlijk zijn Spanje en Frank krijk met elkaar uitgepraat over de toe komst van Abd»el-Krirns oorlogsgebied. Maar de Spaansche koning en ook de Spaansche dictator, Primo de Rivera, brengen wel wat al te opvallende bezoe ken aan Parijs en Londen.

Zouden de Spanjaarden de afgewikkel de Marokko-affaire willen over-koppelen aan de kwestie-tanger? Stol Spanje blijft in September a. Plotseling wil het het Statuut van Tanger van er kennen, alhoewel Italiè tot dusver van geen ratificatie wilde weten. Maar het voorbehoud luidt: Italië wil bij het locale ur van Tanger hetzelfde aandeel als Engeland, Frankrijk en Spanje.

En dan is er nog het probleem van Tunis, waar tegenwoordig meer Italianen dan Fran sclien schijnen te wonen. O, AlxlKrhn, als gij op Réunkm zit, zult gij nog wel eens grijnzen om de vele knuppels, die gij ia het Europeeschc- hoen derhok hebt geworpen!

Uit het Riff-pro bloem zijn ettelijke andere Nbord-Afrl kaanschj voortgevloeid en geen van alle is verkwïkkelijk! Uit mijn Egyptisch sshetsboek. Bij het eind puilt van den tramweg staat protserig een modern hotel. Ezeldrijvera en kameelen eigenaars staan er met hun viervoeters. Gidsen staan er bij tientallen en deze hee ren schijnen te denkon, dat de vreemdelin gen alleen hierheen zijn gekomen om met hen kennis te maken.

Men begrijpt dus dat kameelhou der ccii winstgevend bedrijf is. Zoo juist keert een karavaan kameelen naar het ho tel terug. Vooraan, bovenop een drommeda ris, een jonge gracieuse Engelsche, de bee nen wijd uiteen gespreid om het logge die renlijf, de handen angstvallig om den za delknop geklemd, de oogen wanhopig ten hemel gericht, een levende illustratie van het Gebed van een jonkvrouv De sfinx wordt met cement gerepareerd.

Hij heeft thans een pagekop en n mooien, rechten neus. Gelukkig begint hier de eeuwige, éindelooze, onrustbarende woes tijn. Weldra liggen hotel, Rameeldrijvören Engelsche jongedames ver achter hem. De eenzaamheid der woestijn werkt kalmeerend op iemands zenuwgestel.

Opeens komt van achter een zandheuvel een karavaan ts voorschijn. Hel steken in het schemerlicht de in aller lei kleurige gewaden gestoken hoog oo paarden en kameelen gezeten inlanders en miandsche vrouwen tegen den kope? Vooraan, op een kameel een eigenaardig gevormde, rijk versierde die on zeker heen en weer wiegelt. Het is als komen deze menschen. Midden in de stoffige, gloeiend heete stad die Kaïro is, ligt rustig en 6Chil derachtig, de Eskebieh tuin tent öen bruidstent als een paradijs op een eiland, dien de onderkoning Ismail heeft laten aanleggen.

Deze onderko ning is trouweps ook de stichter van de bijzonder mooie stadswijk Ismaileh. Ismail liet voorts het Suez-Kanaal gra ven, voordat de Engelschen iets in Egypte te zeggen hadden. Het mooist is de tuin ta de morgenuren of s middags als de meeste Parisiens van den Niil schijnen te slapen. Dan ligt het mooie groote park rustig en kalm met zijn schat van si. Hoog in dft lucht trekken schril fluitend buizerds hun denkbeeldige cirkels boven de boomkrui nen.

Op de takken der boomen tronen zwarte raven, die af en toe contro. Maar dit zijn dan ook alle teekenen v«m leven, die men waarneemt. Later vullen heele troepen kindermeisjes, die belast zijn met de op voeding van meestal onooglijke peutersdie eens menseh hopen te worden, mili welks kapelmeester, door de afschuwelijk ste negermuziek ten gehoore te brengen, hier een proefje schijnt te willen geven van wat Westersche cultuur is.

Al» benoodigd Voor een vorsteliyken maajltijd vonden wij opgegeven, in cci boekje; Eerst IX mille wittebroods, Item mille cleenbroots. Totdat eindelijk een muziekkorr. Het parterre zal toe hoorders kunnen bergen, en de galerijen De afmetingen zijn: Alle materialen zijn onbrandbaar, vuur Bleekpoeder. Men schat de tegenwoordige fabricage aan bleekpoeder op k Eerst in werd chloor toegepast voor het leveren van bleekvloeistof door het ip water op te lessen.

In verbeterde de door beroemde Berthcllet zijn uitvinding chloor te binden iv een oplossing van 3 bii tende kali. De Engelschman Tennant nam in plaats van kalkwater kaliloog en Het later in , chloor inwerken op gebluseh to kalk, waardoor eigenlijk deeerste zuiv?

De fabri cage vergde echter veel Eerst in werd het mogelijk chloor te bereiden uit zoutzuur, dat toen in het groot verkregen werd door wasschen van de gas sen, afkomstig van de. Proefnemin gen hebben bewezen, dat de vlieg, onl van haar vleugeltjes, toch nog zoemen kanja dat zelfs de door een kikker opgehapte vlieg in de kikkérmaag voortgaat met brommen. Liefde, de aitvindster van de teleioon. Onlangs weid door het N1euws b 1 a d gewag gemaakt van het feit, dat voor 50 jaren de telefoon werd ingevoerd.

Een pa bekend geworden aneedote werpt een aardig licht op de uitvinding van den Frankforter Philipp Reis, welke door den Schot Alexander Graham Beil practisch werd toegepast en verbeterd. Bell had ge voolons van diepe genegenheid opgevat voor een mooi jong. Uit liefde voor zijn vrouw hij zich aan de -ie van een g apparaat, en bracht het. Daarmi om etend de Bell-telefooaï.

Zijn nagedachtenis zal door ons steeds in eere worden gehouden. Rotterdam, 15 Juli Heden overleed te s-hage tot onze groote droefheid, in den ouderdomvan 76 jaren,onze Zuster Behuw dzuster. Uit aller naam, H.

Bussurn, 15 Juli Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden, onze zeer geliefde Echtgenoote, Moeder, Pleegmoeder en Tante Margaretha Petronella Smith, in den ouderdom van 52 jaren. Homeer, ia dea ouderdom van 76 jaar. Mede namens de Familie, C. Dinsdagen Donderdagavond van 7B. Spreekuren van 94, s avonds van Zondags van uur.

Zondags van r Ds. De intieme beteekenis van haar en kleederdracht bj God.. Het Secretariaat van de Vereeniging Voor tijdel. Hulp in Huisgezinnen" wordt gedurende de afwezigheid van Mevr. Dymuth, een preparaat dat door een groote pelterijenfirma werd uitgevonden. Motten, larven, rupsen en andere schadelijke insecten kunnen in de buurt van Dymuth niet blijven voortleven, en zün bang als de dood voor een Dymuth-tablet.

Vergeleken bij de schade, aan een door de mot atukgevreten kleedingstuk toegebracht, kost Dymuth niets. Eén blikje is voldoende om een kast vol kleeren, of een kist vol nietbeddegoed maandenlang motvrij te houden. In busjes a 60 ets. Salaris per jaar met 4 éénjaarlijksche verhoogingen van 23, benevens kost, inwoning, geneeskundige behandeling en verval. Aanmelding bi het Hoofd der Huishouding. Keerwearlaan bij den Binnenweg, Eendrachtsweg 67 recht tegenover het Dlaconessenhuls.

Verkooping van een Schitterenden Inboedel welke tegen zeer lage prijzen onderhands ten verkoop zal worden aangeboden, o. Wortelnoten Salon f Worteln Prima echt lederea Clubfauteuil Idem Tafelkleed f Eiken- Spiegel f Pracht gebeeldhouwde Kapstok: B9 Kapstokkleed f Spreeltuur tinne!

H worden op verzoek afgehaald. Eetkamer Ameublement met Tafel f Eiken Waschtafel met marmer en spiegelopzet Lits-jumeau Slaapkamer - met alle toebehooren.

Engelsch Ledikant f 7. Trommels en Blaadjes, Schepwerk I -4 Stoelen f Eenige nog fonkelnieuwe Wolier Dekens, 7. Schilderijen er Schilderstukken, en wat verder in hel huis aanwezig is. H Behandeling van alle Bankzaken. B Tentoonstelling, Keizersgracht Brieven met volledige inlichtingen E I en opgave wanneer beschikbaar onder lett.

Winkel met Woning aan den Oude Binnenweg, huurprijs f Een derde Etage aan de Veemarkt, huurprijs f Dwarse eiken Spiegels tot f Zijden Salonhanglampen 8. Eiken Buffetten 50 tot 60 gld. Te bezichtigen Zondag van 12 tot 6 uur. I Notarishuls, WijnsSraat 35, Rotterdam. Ten overstaan van den Notaris A. Eenige Juweelen, Goud- en Zilverwerk, Kristal en. Door de Notarissen Mr. Kunstveilingzaal van het Notarishuis, Wijnstraat 35 te Rotterdam: Een in vol bedrijf zijnde TUI».

De huizen zijn geriefelijk ingericht, bevatten elk Voorkamer, Tusschenkamer, "Keuken, Kelder, en Zolder; zijn voorzien van waterleiding en electrisch licht; de- Tuinderij omvat H. ANï5, waarop Varkensschunr met oop. De Huizen zijn verhuurd voor 46 per maand btj vooruitbetaling; een Schuurtje aan den weg ls verhuurd voor Aanvaarding en betaling 1 October of eerder. Te bezichtigen dagelijks fcehalve Zondags.

Rotterdam, op Donderdag 22 Juli , s vöörm. Een partj Afbraak, als Steenen in partijen van , Pannen, Binten. Het vaartuig ligt drie werkdagen vóór de verkooping te Kotterdam in de Scheepmakershaven ter bezichtiging. Vrü van huur en geheel ontruimd. Jaarlijksche huuropbrengst f Aanvaarding en betaling 1 September Dagelijks te bezichtigen. Nationale Stichting te Wolfhezen. Tehuis voor alleenstaande blinden". Spoed gewenscht Te zien vanaf Zondag. Vergeet dan vooral niet een potje Akkers Kloosterbalsem mee te nemen, want kinderen hebben altijd wat en de veelzijdige Kloosterbalsem geeft dadelijk uitkomst bij stooten, schrammen, smjden, vallen, E insectenbeten, verstuikingen en zonnebrand.

Kbopt dus van- i daag nog een potje Klooster- I balsem voordat dekoffer dicht is. Doctoren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bil ons Is succes verzekerd. Al onze goederen zijn voorzien van het wettln gedeponeerd merk Let vooral op het adres. Aanwijzing denzelfden dag des morgens 8 uur, ter plaatse van den verbouw: Bestek en teekeningen tegen betaling van tien gulden restitutie bij onbeschadigde inlevering s.

Klein gezin, geen kinderen. Aanmelding Mecklenburglaan Verpleegster ongediplomeerd. Zich aan te iv. Mamdag en Woensdag, savond3 7 uur, bö Dr.

Prachtig gelegen aan park en bij bosch. Halte lijn 1, 4. Bij een verblijf van minstens 3 d p. Inlichtingen verstrekt Vreemdelingenverkeer" l L. Inlichtingen en toegangsbewijzen ; ten kantore van voornoemden Notaris, Louvehaven No. Warm en koud str. Garage vlak bii hotel. Gezellige tuin en Warande. Ter Dmerö Rotterdamse- Nieuwsblad". Een nieuwe financieele wet van Caillaux en de eerste te genslag.

ÏS francs in het pond sterling en Öozé daling is het eenige onderwerp van gesprek. Hoewel ér natuurlijk niets bijsonders is in hèt feit, dat de 2ÖO is overschreden, is öit cijfer langen tijd door dè pessimisten hst punt genoemd, waarop de franc nóg Svèl ééns zou kunhen komen. Üet feit echter, dat de Koers Van is bvërschrèden, zónder dat er eigenlijk spe dak oorzaken ziin Aast té stellen, heeft het nadenkende Fransche publiek hieèr dan onprettig gestemd. Caillaux heeft ne vertegenwoordigers Van de Voornaamste bank- én crediet-in stellingen ontvangen.

Dezen gaven een stemmig Uitdrukking aan dè vrees voor zware verliezen, die de uitvoering van dè regeeringsmaatregelen den spéculan ten zou kunnen veroorzaken. Caillaux heeft verder voor de finan eïeéle commissie van dekamer zijn finan ciêéle plannen uiteengezet. De nieuwe wet is onmiddellijk daarna gepubliceerd. Zij zélf bestaat uit slechts twee clausules, waarvan de eerste de regeering machtigt, oïa bij decreet alle maatregelen te nè voor uitsluitend commercieèle bé men, diè noodig zullen zijn-vóór het het stel dèr financiën en dè stabilisatie van dén wisselkoers.

Dé période, waarin deze maatregelen genomen zullen moéten wor den, eindigt TO November Van dit jaar. Hèt tweede artikel verplicht de regeé rjng dê belastingmaatregelen bij aanvartg der zitting in aart het oordeel van hét parlement te onderwerpen.

Tenslotte wordt voorgesteld de Verhoo Sing der douane-rechten in evenredigheid Van de dóór hèt algemeen indexcijfer aan gewezen prijseêhommelingen vast te stel Jen.

Bij zijn toelichting van de -vólmachtwét ih de financieele commissie zeide Cail laüx nog, dat hij deze volmacht zonder eènig enthousiasme Vroeg, doch niet mat dè zekerheid, dat dit óp het oogenblik de «enige mogelijke procedure is. Hèt voor beeld door dé nabuurstatèn gegeven, dreef hem ér tóè, bij zijn houding te vol harden. De commissie heeft zich tóen met 15 té gen 10 stemmen en 13 onthoudingen uitge sproken voor het overgaan tot de bespre King van de beide artikelen van hèt finan cièele Ontwerp.

De commissie verwierp echter met 14 te gen 13 Stemmen artikel 1 van het ontwerp dat aan de regeering speciale volmachten vèrleenen wii. In verband met deze stemming zal dè rapporteur-generaal der commissie een rap port opstellen, waarin wordt Uiteengezet, dat de Commissie tegen de aanneming Losse Bladen.

Klapi ging hef hek dicht en de oude bruggewachter haastte zich hét antieke phaalbruggetjé oinhóog te trekken. Eigenlijk had ik toch ook géén haast en bft was zoon aardig gedicht, de schuiten ft het halfdonker te zien aanschuiven, Sommige gedreven door kuchende motors, die een blauwachtig waas Dver het wa tér spreidden andere voortgeboi.

He dén zou de Kamer zich dus in volle vrij hêid óver het regeérmgsóntwerp moeten uitspreken. De Belgische regeering in actie. Voorts deelde Hóutart mèdè, dat in dit be drag geen enkel gedeelte Van dè buiten gewone belasting op de onroerende góéde ren is begrepen; mét de inning dezer be lasting zal onmiddellijk begonnen wor den en de minister verwacht er eert flin kè opbrengst van. Deze verklaring werd door de geheel o Kamer met bewijzen Van instemming ont vangen. Een communistische afgevaardig de melkte op, dat op den dag, dat de wet in zake de volmacht werd aangenomen, de koers van het pond sterling sterk daal de.

Houtart antwoordde dat het de plicht der regeering is ook al is het haar rtiet öwgellijte daadwerkelijk op ds wisselmarkt té ageeren, niet onverschillig te blijven ten Opzichte van hetgeen óp de ze markt gebéurt; indien zij af en toe is opgetreden, dan heeft dat géén kapitaal gekosf: De regeé ring móet dén dienst van dè buitenland sche schuld verzekeren, en heeft zich van belangrijke bedragen in buitenlandsche deviezen móeten Voorzien.

Zij beschikt thans over voldoende reserves óm dezen dienst gedurende verscheidene maanden te verzekeren, zonder behoeven over te gaan tot eenïgeiï aankoop. De besprekingen tus-sdheh de ministers van landbouw en van nijverheid è: Een grof blauw buis bedekte de bovenste helft Van zijn lichaam daaronder èen. Zijn grijzend haar kwam in dikke krullen uit ónder zijn sebipperspet met glimmende klep, in zijn ooren prijkten gouden ringetjes, Hoewel hij de zestig blijkbaar reeds lang gepasseerd wias, had hij nog eon frissche, blozende gelaatskleur, zijn..

Zonder ophouden dampte, hij uit een kort steenen pijpje, dat alleen even uit zijn mond ging Voor een gul goeienavo-nd", als er weer een schuit voorbijkwam. Knoopte hij dan verder een gesprek met den schipper of diens vrouw aan of vond hij hot noofig eert aanma ning te laten hooren, om wat op te schie ten of de haken niet in het houtwerk van de brug te slaan, dan ging dat Wel onder het rooken.

Hij voelde zeker, dat ik hom stond te bespieden. Eensklaps koek hij om. Als u er misschien oök op wilt ko men, ga dan je gang maar, hoor. Ja, wel graag, zei ik en kwam naast hem staan, je ziet hier zooveel meer, hé!

Zeker meneer, en hef blijft toch dl tijd een aardig gezicht, al die scheeo jos hij avond. Ik heb hot nu al mijn heele leven gezien, maar dat verveelt niet gauw. Daar hen ik nu te oud voor geworden, maar het is als brug gewachter tóch goed, als je zélf gevarm hebt. Dan kunnen ze je niet zoo licht be en gebak één soort meel wordt voorge schreven.

Binnenlandsch graan ïnag niet wórden uitgevoerd. Deze bépadn gen wórden 1 Augustus a. Na dien dag zal binnenlahdsche rog ge aan het meel worden toegevoegd. Over treding dezer maatregelen zal met tijdelij ke of definitieve sluiting der maalderijen Worden gestraft.

Het geschil in de Engelsche mijnindustrie. Ih Engeland wórden thans Van verschil léhde zijden pogingen gedaan oüi èen ein de te maken aan het geschil in de mün industrie. De Engelsche bladen gêvcn allen als hun meèning te kennen. Mariaimé, ik haal een streep dóór tweederden van jé schulden! Het blad voegt er aan toe, dat er een poging wordt gedaan de niijrt werkers tot een compromis óver te halen op den grondslag van den achturendag.

De Dai 1 y Ne w s vestigt de aandacht op de pogingen van twee bekende econó men, die er naar hebben gestreefd de eige naars, de mijnwerkers en de regeering tè overreden hun standpunten te wijzigen. De Tim es zegt, dat de regeering nóg rtiet is betrokken bij zekere goedgéleide po gingen, die gaande zijn om eert hervatting der onderhand-elingn mogelijk te maken en die in een stadium zijn gekomen waarvan men kan zeggen, dat zij hoop geven óp een góéden afloop.

Dé pogingen zijn gehieeïonaf bank-eïijk van de stappen, gedaan door li chamen buiten de steenkoolindustrie,w-aar óp onlangs de aandacht is gevestigd.

Er zijn niet-bindende besprekingen gaande met betere vooruitzichten dart andere po gingen van dien aard. Na een zitting, wélkë den geheèlèn och fèhd duurde, zijn gisteren do leden van het bestuur der mijnwerkers-federatie naar hun districten teruggekeerd. Cook verklaarde, dat er geen verandering iü den toestand was gekomen. Eén ander bestuurslid verwachtte, dat de volgende week nieuwe onderhandelin gen zullen worden geopend.

Het bestuur had n. Ja meneer, veertig jaar lang heb ik zelf gevaren en dan maak je heel wat mee. Ja, dat Wil ik graag geloovën, dan heb je zeker ook heel wat van ons land ge zien? Nou, in ons land ben ik wel zoowat overal geweest èn ook dikwijls den Rijn op hé, Duitschland een eind in. Ook op de Zuiderzee heb ik gevaren, dat was maar een goed jaar, maar dat telde mee, hoor! Een strengen winter, dat we toen hebben gehad. Tóen ben ik eens on een reis inge vrcren. Dien iconden we goed gebruiken, want wë voeren op een zeilscheepje, mo tors kende jetoen neg röet.

Maar tegen een uur of één s nachts wetd de wind steeds ster ker en al gauw zaten we in een storm van belang. Van koers houden was geen spra ke meer, we hadden eigenlijk geen flauw idéé, waar we heendreven: Nou is dat op de Zuiderzee bijzonder gevaarlijk, omdat er zoov. Als je eenhia; de vaargeul kwijt bent, kan je elk oogenblik aan den grond raken en dan sla je bij zoon storm natuurlijk al gauw uit elkaar.

Bet ergste was wel, dat ik mijn vrouw en mijn vier kinderen aan boord had. Die wa lijk hun voorstellen ook aan dè regeering zullen voorleigigen. Baldwin heeft in één rede te Wallsond uitvoerig óver dè kólènstaking gesproken. Hij bracht in herinnering dat de regeé ring heeft voorgesteld allé adviezen uit het verslag der kolencommissie te doen opvolgen, mits beide partijen het verslag aanvaarden, en dat dit voorste] met goed keuring van de leiders van het congres der vakvereénigingen in overweging zal wórden genomen.

Ongelukkig is door het feit, dat dé leiders dêr mijnwerkers vast hielden aan. Dè regeering ié ér echter óp be dacht ónl Verschillende adviezen Van de koninklijke commissie alsnog in werking te doen treden. Dè eerste minister sprak de hoop uit. Deze reorganisatieplannen kunnen echter niét onmiddellijk worden Uitgevoerd en do Commissie heeft Vóór den Overgangstijd ge adviseerd dat van dè zijde dèr mijnwerkers éenigè offers «uilen wórden gebracht.

Dez» laatste uitlating van dert eersten minister wordt beschouwd, ale een bevestl ging Van de meéniög, die over hèt alge ineen hi dé wandelgangen van het paria ment hèeradht, dat de strijd thans rijn laat te stadium intreedt. Wat wil Rusland in China doen?

TeSjanghai zijn volgena de Mor ning Post communistische agitatoren bezig nieuwe organisaties te stichten, o. Deze bri gade zal worden gebruikt voor de bescher ming vart arbeidersléidèrs, zoo wordt Ver klaard.

Mërt verwacht echter, dat zij in het werk zal wórden gesteld 6m de arbei ders tot onderwerping aan de roode vak vereenigingen te dwingen, om sabotage handelingen té dekken, en om de werk gevers te Sjanghai 40 stakingen geweest,liet groot ste.

De Fransche Kamer heeft het wetsont werp aangenomen tot ratificatie van het ar bitrage-compromis tussehen Frankrijk en Zwitserland inzake de vrije zones in Bo ven-savoye. De koning en koningin van Spanje zijn gistermorgen ult Londen vertrokken, waarmede een einde is gekomen aan hun particulier bezoek aan Engeland. Koning George, koningin Mary, de prins van Wales en verschillende andere leden der koninklijke familie deden hen op het Victo riastaüon uitgeleide. Hèt definitieve resultaat van het in Duitschland gehouden referendum, inzake de regeling met de vroegere vor sten is thans bekend.

Het aantal stemgë rechtigden bedroeg Er namen personen aan de stemming deel. Ja" stemden U personen, neen" f? Er tijn in Juni In den Thüringsehen Landdag heb ben de communisten een geweldig hl moer gemaakt bij de behandeling van de begrooting voor het Thüriiigsche theater. Twee communisten werden van de zit ting uitgesloten. Toen zij weigerden de zaal te. Nou, wij mannen voelden on» nou ook juist niet op ons gemak.

Afijn, het werd eindelijk och tend, maar in plaats, dat de wind nu wat ging liggen, zoeaie we gehoopt hadden, werd hij jnis-t nog sterker on het. Dat heeft zoo een dag of twee geduuid en toen tenslotte de storm over was, zeilen we al zoo aardig- in zwaar drijfijs. Wij hebben ons toert nog zöcn hal ven dag er langzaam doorheen geworsteld, maar tegen dat het avond werd-, moeeten wij hot wel opgeven on den volgeneen och "leiul zat-tn we natuurlijk heelemaal vast.

Dat was een ldsitige. Afijn, we hebben het wel een dag of twee moeten uithouden, in dien tijd hebben wij hot ijs om de schuit heen telkens stukgehakt, anders was die ze ker gekraakt geworden.

Toen begon ons eten ën drinken zoo zootjesaan op te raken en er moest raad geschaft" worden, want zoo ging het niet langer. Het ijs was nu al heel stérk ge worden en óp den morgen van dén derden dag trok mijn knecht or op uit, om te pro beeren aan land té komen, en dat lukte hem oók.

Maar s middags werd het zoo mistig, dat ze ons niet konden komen ha len. Nóu, jekunt begrijpen, hoe wij dien dag en dien nacht in angst zaten, want we dachten niét anders, of hij was ergens door een bijt gezakt. Bèll tot rijksminister vanjusti tic benoemd en hem tevens voorloopig de waarneming van het ministerie voor 1-èt bezette gebied opgedragen.

Dè bond Rèichsbanner" wil in hét natuurpark in het Rijnsch Wéstiaalsehe industriegebied bij Witten een gedafiktee ken oprichten voor do drie groote republi keinen, Ebert,Rathenau en Erzberger. Het gèdenkteeken zal op 8 Augustus worden onthuld. In de Roeméensche Kamer heeft een nationaal-socialistische afgevaardigde ge vraagd, of het juist is, dat de koning zich tijdens zijn oponthoud te Parijs met den kroonprins verzoenen zal.

Een dergelijk bericht zou, zeide hij, -hèt. Men antwoord de, dat dit bericht niet te ernstig is op U vatten. De koningin zal tot Decent ber in, Amerika blijven. Zij zal worden vergezeld door haar dochter, prinses Héle ne, twee hofdames en een militair adju dant. Uit Boekarest wordt gemeld, dat prinses Ileana, de jongste dochter van het Róemeensche koningspaar tijdens haar verblijf in de koninklijke villa te Bal cip bij Konstantinopel, uit een venster is gevallen.

Volgens een bericht uit Cettinje is daar door de politie de zeer gevreesde bandiet Milan Ferowitsj, op wiens gevan genneining een premie van dinar Was gezet, doodgeschoten. Naar de Politica meldt, is de Yóe go-slavische regeering voornemens dipló matieke stappen te Sofia te ondernemen Om de Bulgaarsche regeering te bewegen een einde te maken aan de werkzaam heden van het revolutionnaire Macedoni sche comité.

Aan de M a t i n wordt gemeld, dat de opstand in Perzisch Azerbeidzjan is onder. Een eommiiniciué van het Perzische ministerie van oorlog zegf, dat de rust in Azerbeidsjan en de provincie Kwanbs is", hersteld en dat B 6rebellen zijn lerechtge steld. Wat het district Boemoerd betreft, vrwaehf, men dat ook do.

Er heerscht toenemende ongerustheid in zendelingskringen in China over dén toestand der missionarissen en andere vreemdelingen te Sjanfoe, dat sedert 14 dagen door de troepen van Woe-Pei-Fóe wordt belegerd, in verband met het aanhóu d-ende bombardement en het gebrek nan le vensmiddelen.

Naar schatting bevinden zich te Sjanfoe 15 Engolsohen en 20 k 30 Zweden. Een zen délingenhnïs werd met den grond gelijfcge maakt en het geheole platteland toont den aanblik van een verwoest gebied. Het was een klein keeshondje, Wel geen mooie hond, maar alt. Hoe wij ook riepen of floten, de hond bleef weg. We konden natuurlijk niet op hem blijven wachten en moesten de schuit wel zonder hond verlaten.

Voortdurend hooge koorts en ijlen maar. Nou, Keesje waren we al op de schuit kwijt geraakt, dus daar konden we haar niet aan helpen.! Ze bleef echter maar haalden er een dokter bij. Die zei, dat zij niets bij zonders scheelde, alleen oerts, we moesten haar maar. Daar -zat hem nou juist de «w-jljkhèid hè, want ze kon toch maar niet in slaap komen en ze bleef maar - bm dien " hond.

Ton einde raad haalden de. Ik hem ook het gevai met dienhond.. Je moet maar liever zien, dat je haar met het een of ander tevreden stelt. Dat Lleek onbegonnen werk en op zeke te ik baloorig de deur uit, omdat ik dut gehuil niet langer aan kon hooren. Wij hadden n flink eind touw bij ons en i een eind om ons middel ge liepen nu oen pas of twintig elkander; mocht or soms een door zakken, dan kon de ander hem er allicht weer uittrekken.

Reisdagboek I- Juni. Hfrt regent De Iris" van D. Burger en Zoon ligt inde Binnenhaven, veilig achter het Poortgebouw on de brug, zoo volgepakt met groenten, dat er geen peentje meer bij kan. Als wij om twaaif uur aan boord koraien is hot schip al urenlang. Om één uur is t vertrektijd, maar zoo lang zal hij niet wachten. Want dan gaat de Ko ning-havenbrug open, -vaart hij midden hen de sleepen en scheelt het hem wel een half uur met den tijd van aan komst in Stavanger. Ook een gezagvoerder moet op de kleintjes passen.

De vacantiestemming is nog niet vaar dig over ons, passagiers. Want er zijn een twintig ot dertig Noorsche zeelieden, thuis varend van een walvischvangst, die op de Iris" niet allen onder dak kunnen ko men en daarom in het ruim zullen moe ion slapen.

Lang genoeg 11ebben ze t beroerd gehad op een klein benauwd visschersbootjo. Ze willen nu als agiers behandeld worden. De politie rt ze terug aan den wa. Dan brengt, na wat gwtelefoneer met het Hoofdbureau een inspecteur hét verlof f Hollandser» grondgebied te betreden net gejui nen de Noren de loopplank over, zwaarbeladen met zakken en ledden.. Zij rotten nog even samen in de loods den wal en kuieren dan vroolijk weg.

Gs de wanden en in net -. Do Iris" is voor dozen En voor alle verde: Samen onderhouden zij den éénmaal por -r Rotterdam "Noorwegen: Hel Ischap bestaat in hoofdzaak ;n. Het verkeer NoorwegenZuid "opa voor reizigers loopt over Rotter Parijsche nachttrein hier aan is, kan " oor Bergen zich wol reis vaardig maken. Ze zijn voorloopig nog niet kenmsma kerig, willen eerst; weten welk vleesch zo te kuip hebbep.

Het diner aan loord is zéér voldoende; «diening docr meisjes vriendelijk vlot. We tafelen niet te lang, daarvoor zijn niet op reis ;egaan; do koffie wordt de rookzaal geserveerd, staat op het menu.

Klaargezet zou juister wezen; ieder - moet dar maar zorgen dat hij een kopje verovert. Dus zijn we weer gauw aan dek, waar t eerst komt een keuze heeft uit de rieten leunstoelen, die daar voor t nemen n.

We zijn dan gauw buiten. Over de stille zee striemt-de regen; hot Lp drijft de. We zitten hier in onze stoelen en vinden t, jammer dat we zoo niets van de Holland sche kust zien. Scheveningen niet, noch Noordwijk of IJmuiden. Om vijf uur gaat de bel voor de tbeev. We zijn twee uren vroeger dan ge dat was natuurlijk nog wel het ge rlijkst en daar moesten we omheen trekken. Mijn knecht had hot dan ook al gauw over teruggaan.

Hij doet ook waarlijk charmant. We varen den zo mer tegemoet. In Oslo kan de barometer niet meer omhoog en dat is al weken zoo. Neen, na vanavond is het met regen en guurte uit Ja natuurlijk, wat zou een zeeman beginnen als hij yeen optimist was Om halfacht de bel voor het avondeten. Dat is al volkomen Noorsch: We hebben daar kennis gemaakt met een product dat we nog niet kenden: Gei tenkaas, een bruin vierkant blok dat we voor honing aanzagen en.

Laat zitten we nog boven in den rusti gen grijzen avond. Er ia geen koeltje, het is één stilte rondom. Onheilspellend, gelooft een Haagsche ingenieur. We houden ons aan den optimist van een gezagvoerder. Dan worden we in den nacht wakker. De Iris" deint zwaar, maar dit zou onze slaap niet storen. Het is iets anders: We varen door een mistbank eh het schip gilt elke mi nuut een waarschuwing. Af en toe lij ken we door de mistbank heen, dan zwijgt de fluit een poos.

Tot we er plots weer midden in zijn. Dit duurt zoo tot het al weer enkele uren licht is. Dan steekt er een geduchte storm op, die de mist verjaagt. Zitting van den Politierechter. Vanmorgen moesten terechtstaan de 23 jarige S. KoningsLous zouden hebben mis handeld. Een klap op den linkerschouder, een stukgetrokken japon, ziedaar de gevolgen van don vrouwenstrijd. Myrthe Van der Auweraer   18 days ago. Sanne Nu   24 days ago.

Thimo En Riannepower   24 days ago. Stijn Hoegaerts   Month ago. Susanne Koeken-Bonkes   Month ago. Emma van den Berg   Month ago. Hannah Hoff   Month ago. De Toetoet Vriendjes   Month ago. Katie de Meijer   2 months ago.

Tesske Vds   2 months ago. Manouk de Haan   2 months ago. Janske en Chiara   2 months ago. Diana Bruinenberg   2 months ago. Isa Zwart   2 months ago. Yente Van Labeke   3 months ago. Daan Lam   3 months ago. HoloHamster ʚ   3 months ago. I am Jelle Jan   3 months ago. Timo Hageman   3 months ago. Jaylee Timmermans   3 months ago. Fleurtje XXX   3 months ago. Hierisjanik   3 months ago.

Daniel DeFortnitePro   3 months ago. Muijden   3 months ago. Lilo Boy   3 months ago. Nazootje   3 months ago. Quinthy Serné   3 months ago. Yasamin Massir   3 months ago.

FortnitePro YT   4 months ago. Heleen xxx   4 months ago. Lucy Loves dogs   4 months ago. Master Anne   4 months ago. Sky Forest   4 months ago. Marijn Games HD   4 months ago. Nadia Ban   4 months ago. Tim Yolo   4 months ago. Nadia Arisse   4 months ago. DupStepGamer   4 months ago. Mennz   4 months ago. Video editings   4 months ago. Het Honden Journaal   4 months ago. Narissa Haex   4 months ago.Lul laten aftrekken gratis seks daten

  • Gratis neuken rotterdam hete sletjes
  • Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk.
  • Marian Palsgraaf - www.
  • Het vischje woog maar even Kg. Rotterdam, op Donderdag 22 Julis vöörm. Tot donderdag met hopelijk mooi weer!
  • Kinky massage rotterdam gluren naar sex

Kaarsvet sex ondeugende


Het Honden Journaal   4 months ago. Narissa Haex   4 months ago. Robin Helmich   4 months ago. Niels   4 months ago. Sappige Perziken   4 months ago. Rilana Weijenberg   4 months ago. Dina Powergirl   4 months ago. Dit is het dierennieuws uit NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Kinderen vinden een skelet van een mens NOS Jeugdjournaal 4 months ago.

Nina 16 pakt een inbreker op NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Op zoek naar nieuwe kinderstemmen voor tekenfilms NOS Jeugdjournaal 7 months ago.

Kinderen bedenken eigen 'Wie is de Mol? Dit zijn de beste, gekste en vetste records van NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Angel 15 woont in een woongroep NOS Jeugdjournaal 4 months ago.

Wie heeft de rol dans Muzikantine 4 months ago. NOS Jeugdjournaal Month ago. Een droom die uitkomt: Giftige stof in make up voor kinderen gevonden NOS Jeugdjournaal 2 months ago. Hoe is het om doof te zijn op school?

NOS Jeugdjournaal 2 months ago. Hoe is het leven van de prinsessen? NOS Jeugdjournaal 5 months ago. Touzani beantwoordt vragen van kinderen NOS Jeugdjournaal 7 months ago.

Sunee spreekt de stem in van de tram NOS Jeugdjournaal 17 days ago. Aardbeien uit eigen tuin niet lekker?! Steeds meer klassen hebben een robot NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Duizenden kinderen vrij door griepgolf NOS Jeugdjournaal 4 months ago. Bestaat het monster van Loch Ness nou wel of niet? Nationale Stichting te Wolfhezen. Tehuis voor alleenstaande blinden". Spoed gewenscht Te zien vanaf Zondag. Vergeet dan vooral niet een potje Akkers Kloosterbalsem mee te nemen, want kinderen hebben altijd wat en de veelzijdige Kloosterbalsem geeft dadelijk uitkomst bij stooten, schrammen, smjden, vallen, E insectenbeten, verstuikingen en zonnebrand.

Kbopt dus van- i daag nog een potje Klooster- I balsem voordat dekoffer dicht is. Doctoren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bil ons Is succes verzekerd. Al onze goederen zijn voorzien van het wettln gedeponeerd merk Let vooral op het adres. Aanwijzing denzelfden dag des morgens 8 uur, ter plaatse van den verbouw: Bestek en teekeningen tegen betaling van tien gulden restitutie bij onbeschadigde inlevering s. Klein gezin, geen kinderen. Aanmelding Mecklenburglaan Verpleegster ongediplomeerd.

Zich aan te iv. Mamdag en Woensdag, savond3 7 uur, bö Dr. Prachtig gelegen aan park en bij bosch. Halte lijn 1, 4. Bij een verblijf van minstens 3 d p. Inlichtingen verstrekt Vreemdelingenverkeer" l L. Inlichtingen en toegangsbewijzen ; ten kantore van voornoemden Notaris, Louvehaven No. Warm en koud str. Garage vlak bii hotel. Gezellige tuin en Warande. Ter Dmerö Rotterdamse- Nieuwsblad".

Een nieuwe financieele wet van Caillaux en de eerste te genslag. ÏS francs in het pond sterling en Öozé daling is het eenige onderwerp van gesprek. Hoewel ér natuurlijk niets bijsonders is in hèt feit, dat de 2ÖO is overschreden, is öit cijfer langen tijd door dè pessimisten hst punt genoemd, waarop de franc nóg Svèl ééns zou kunhen komen. Üet feit echter, dat de Koers Van is bvërschrèden, zónder dat er eigenlijk spe dak oorzaken ziin Aast té stellen, heeft het nadenkende Fransche publiek hieèr dan onprettig gestemd.

Caillaux heeft ne vertegenwoordigers Van de Voornaamste bank- én crediet-in stellingen ontvangen. Dezen gaven een stemmig Uitdrukking aan dè vrees voor zware verliezen, die de uitvoering van dè regeeringsmaatregelen den spéculan ten zou kunnen veroorzaken. Caillaux heeft verder voor de finan eïeéle commissie van dekamer zijn finan ciêéle plannen uiteengezet. De nieuwe wet is onmiddellijk daarna gepubliceerd. Zij zélf bestaat uit slechts twee clausules, waarvan de eerste de regeering machtigt, oïa bij decreet alle maatregelen te nè voor uitsluitend commercieèle bé men, diè noodig zullen zijn-vóór het het stel dèr financiën en dè stabilisatie van dén wisselkoers.

Dé période, waarin deze maatregelen genomen zullen moéten wor den, eindigt TO November Van dit jaar. Hèt tweede artikel verplicht de regeé rjng dê belastingmaatregelen bij aanvartg der zitting in aart het oordeel van hét parlement te onderwerpen. Tenslotte wordt voorgesteld de Verhoo Sing der douane-rechten in evenredigheid Van de dóór hèt algemeen indexcijfer aan gewezen prijseêhommelingen vast te stel Jen.

Bij zijn toelichting van de -vólmachtwét ih de financieele commissie zeide Cail laüx nog, dat hij deze volmacht zonder eènig enthousiasme Vroeg, doch niet mat dè zekerheid, dat dit óp het oogenblik de «enige mogelijke procedure is. Hèt voor beeld door dé nabuurstatèn gegeven, dreef hem ér tóè, bij zijn houding te vol harden. De commissie heeft zich tóen met 15 té gen 10 stemmen en 13 onthoudingen uitge sproken voor het overgaan tot de bespre King van de beide artikelen van hèt finan cièele Ontwerp.

De commissie verwierp echter met 14 te gen 13 Stemmen artikel 1 van het ontwerp dat aan de regeering speciale volmachten vèrleenen wii. In verband met deze stemming zal dè rapporteur-generaal der commissie een rap port opstellen, waarin wordt Uiteengezet, dat de Commissie tegen de aanneming Losse Bladen. Klapi ging hef hek dicht en de oude bruggewachter haastte zich hét antieke phaalbruggetjé oinhóog te trekken.

Eigenlijk had ik toch ook géén haast en bft was zoon aardig gedicht, de schuiten ft het halfdonker te zien aanschuiven, Sommige gedreven door kuchende motors, die een blauwachtig waas Dver het wa tér spreidden andere voortgeboi. He dén zou de Kamer zich dus in volle vrij hêid óver het regeérmgsóntwerp moeten uitspreken. De Belgische regeering in actie. Voorts deelde Hóutart mèdè, dat in dit be drag geen enkel gedeelte Van dè buiten gewone belasting op de onroerende góéde ren is begrepen; mét de inning dezer be lasting zal onmiddellijk begonnen wor den en de minister verwacht er eert flin kè opbrengst van.

Deze verklaring werd door de geheel o Kamer met bewijzen Van instemming ont vangen. Een communistische afgevaardig de melkte op, dat op den dag, dat de wet in zake de volmacht werd aangenomen, de koers van het pond sterling sterk daal de.

Houtart antwoordde dat het de plicht der regeering is ook al is het haar rtiet öwgellijte daadwerkelijk op ds wisselmarkt té ageeren, niet onverschillig te blijven ten Opzichte van hetgeen óp de ze markt gebéurt; indien zij af en toe is opgetreden, dan heeft dat géén kapitaal gekosf: De regeé ring móet dén dienst van dè buitenland sche schuld verzekeren, en heeft zich van belangrijke bedragen in buitenlandsche deviezen móeten Voorzien.

Zij beschikt thans over voldoende reserves óm dezen dienst gedurende verscheidene maanden te verzekeren, zonder behoeven over te gaan tot eenïgeiï aankoop. De besprekingen tus-sdheh de ministers van landbouw en van nijverheid è: Een grof blauw buis bedekte de bovenste helft Van zijn lichaam daaronder èen.

Zijn grijzend haar kwam in dikke krullen uit ónder zijn sebipperspet met glimmende klep, in zijn ooren prijkten gouden ringetjes, Hoewel hij de zestig blijkbaar reeds lang gepasseerd wias, had hij nog eon frissche, blozende gelaatskleur, zijn.. Zonder ophouden dampte, hij uit een kort steenen pijpje, dat alleen even uit zijn mond ging Voor een gul goeienavo-nd", als er weer een schuit voorbijkwam. Knoopte hij dan verder een gesprek met den schipper of diens vrouw aan of vond hij hot noofig eert aanma ning te laten hooren, om wat op te schie ten of de haken niet in het houtwerk van de brug te slaan, dan ging dat Wel onder het rooken.

Hij voelde zeker, dat ik hom stond te bespieden. Eensklaps koek hij om. Als u er misschien oök op wilt ko men, ga dan je gang maar, hoor. Ja, wel graag, zei ik en kwam naast hem staan, je ziet hier zooveel meer, hé! Zeker meneer, en hef blijft toch dl tijd een aardig gezicht, al die scheeo jos hij avond.

Ik heb hot nu al mijn heele leven gezien, maar dat verveelt niet gauw. Daar hen ik nu te oud voor geworden, maar het is als brug gewachter tóch goed, als je zélf gevarm hebt.

Dan kunnen ze je niet zoo licht be en gebak één soort meel wordt voorge schreven. Binnenlandsch graan ïnag niet wórden uitgevoerd. Deze bépadn gen wórden 1 Augustus a. Na dien dag zal binnenlahdsche rog ge aan het meel worden toegevoegd. Over treding dezer maatregelen zal met tijdelij ke of definitieve sluiting der maalderijen Worden gestraft. Het geschil in de Engelsche mijnindustrie. Ih Engeland wórden thans Van verschil léhde zijden pogingen gedaan oüi èen ein de te maken aan het geschil in de mün industrie.

De Engelsche bladen gêvcn allen als hun meèning te kennen. Mariaimé, ik haal een streep dóór tweederden van jé schulden! Het blad voegt er aan toe, dat er een poging wordt gedaan de niijrt werkers tot een compromis óver te halen op den grondslag van den achturendag.

De Dai 1 y Ne w s vestigt de aandacht op de pogingen van twee bekende econó men, die er naar hebben gestreefd de eige naars, de mijnwerkers en de regeering tè overreden hun standpunten te wijzigen. De Tim es zegt, dat de regeering nóg rtiet is betrokken bij zekere goedgéleide po gingen, die gaande zijn om eert hervatting der onderhand-elingn mogelijk te maken en die in een stadium zijn gekomen waarvan men kan zeggen, dat zij hoop geven óp een góéden afloop. Dé pogingen zijn gehieeïonaf bank-eïijk van de stappen, gedaan door li chamen buiten de steenkoolindustrie,w-aar óp onlangs de aandacht is gevestigd.

Er zijn niet-bindende besprekingen gaande met betere vooruitzichten dart andere po gingen van dien aard. Na een zitting, wélkë den geheèlèn och fèhd duurde, zijn gisteren do leden van het bestuur der mijnwerkers-federatie naar hun districten teruggekeerd.

Cook verklaarde, dat er geen verandering iü den toestand was gekomen. Eén ander bestuurslid verwachtte, dat de volgende week nieuwe onderhandelin gen zullen worden geopend. Het bestuur had n. Ja meneer, veertig jaar lang heb ik zelf gevaren en dan maak je heel wat mee.

Ja, dat Wil ik graag geloovën, dan heb je zeker ook heel wat van ons land ge zien? Nou, in ons land ben ik wel zoowat overal geweest èn ook dikwijls den Rijn op hé, Duitschland een eind in. Ook op de Zuiderzee heb ik gevaren, dat was maar een goed jaar, maar dat telde mee, hoor! Een strengen winter, dat we toen hebben gehad. Tóen ben ik eens on een reis inge vrcren. Dien iconden we goed gebruiken, want wë voeren op een zeilscheepje, mo tors kende jetoen neg röet. Maar tegen een uur of één s nachts wetd de wind steeds ster ker en al gauw zaten we in een storm van belang.

Van koers houden was geen spra ke meer, we hadden eigenlijk geen flauw idéé, waar we heendreven: Nou is dat op de Zuiderzee bijzonder gevaarlijk, omdat er zoov. Als je eenhia; de vaargeul kwijt bent, kan je elk oogenblik aan den grond raken en dan sla je bij zoon storm natuurlijk al gauw uit elkaar. Bet ergste was wel, dat ik mijn vrouw en mijn vier kinderen aan boord had.

Die wa lijk hun voorstellen ook aan dè regeering zullen voorleigigen. Baldwin heeft in één rede te Wallsond uitvoerig óver dè kólènstaking gesproken.

Hij bracht in herinnering dat de regeé ring heeft voorgesteld allé adviezen uit het verslag der kolencommissie te doen opvolgen, mits beide partijen het verslag aanvaarden, en dat dit voorste] met goed keuring van de leiders van het congres der vakvereénigingen in overweging zal wórden genomen. Ongelukkig is door het feit, dat dé leiders dêr mijnwerkers vast hielden aan. Dè regeering ié ér echter óp be dacht ónl Verschillende adviezen Van de koninklijke commissie alsnog in werking te doen treden.

Dè eerste minister sprak de hoop uit. Deze reorganisatieplannen kunnen echter niét onmiddellijk worden Uitgevoerd en do Commissie heeft Vóór den Overgangstijd ge adviseerd dat van dè zijde dèr mijnwerkers éenigè offers «uilen wórden gebracht.

Dez» laatste uitlating van dert eersten minister wordt beschouwd, ale een bevestl ging Van de meéniög, die over hèt alge ineen hi dé wandelgangen van het paria ment hèeradht, dat de strijd thans rijn laat te stadium intreedt. Wat wil Rusland in China doen? TeSjanghai zijn volgena de Mor ning Post communistische agitatoren bezig nieuwe organisaties te stichten, o. Deze bri gade zal worden gebruikt voor de bescher ming vart arbeidersléidèrs, zoo wordt Ver klaard.

Mërt verwacht echter, dat zij in het werk zal wórden gesteld 6m de arbei ders tot onderwerping aan de roode vak vereenigingen te dwingen, om sabotage handelingen té dekken, en om de werk gevers te Sjanghai 40 stakingen geweest,liet groot ste. De Fransche Kamer heeft het wetsont werp aangenomen tot ratificatie van het ar bitrage-compromis tussehen Frankrijk en Zwitserland inzake de vrije zones in Bo ven-savoye.

De koning en koningin van Spanje zijn gistermorgen ult Londen vertrokken, waarmede een einde is gekomen aan hun particulier bezoek aan Engeland. Koning George, koningin Mary, de prins van Wales en verschillende andere leden der koninklijke familie deden hen op het Victo riastaüon uitgeleide.

Hèt definitieve resultaat van het in Duitschland gehouden referendum, inzake de regeling met de vroegere vor sten is thans bekend. Het aantal stemgë rechtigden bedroeg Er namen personen aan de stemming deel. Ja" stemden U personen, neen" f? Er tijn in Juni In den Thüringsehen Landdag heb ben de communisten een geweldig hl moer gemaakt bij de behandeling van de begrooting voor het Thüriiigsche theater. Twee communisten werden van de zit ting uitgesloten. Toen zij weigerden de zaal te.

Nou, wij mannen voelden on» nou ook juist niet op ons gemak. Afijn, het werd eindelijk och tend, maar in plaats, dat de wind nu wat ging liggen, zoeaie we gehoopt hadden, werd hij jnis-t nog sterker on het. Dat heeft zoo een dag of twee geduuid en toen tenslotte de storm over was, zeilen we al zoo aardig- in zwaar drijfijs. Wij hebben ons toert nog zöcn hal ven dag er langzaam doorheen geworsteld, maar tegen dat het avond werd-, moeeten wij hot wel opgeven on den volgeneen och "leiul zat-tn we natuurlijk heelemaal vast.

Dat was een ldsitige. Afijn, we hebben het wel een dag of twee moeten uithouden, in dien tijd hebben wij hot ijs om de schuit heen telkens stukgehakt, anders was die ze ker gekraakt geworden. Toen begon ons eten ën drinken zoo zootjesaan op te raken en er moest raad geschaft" worden, want zoo ging het niet langer.

Het ijs was nu al heel stérk ge worden en óp den morgen van dén derden dag trok mijn knecht or op uit, om te pro beeren aan land té komen, en dat lukte hem oók. Maar s middags werd het zoo mistig, dat ze ons niet konden komen ha len. Nóu, jekunt begrijpen, hoe wij dien dag en dien nacht in angst zaten, want we dachten niét anders, of hij was ergens door een bijt gezakt.

Bèll tot rijksminister vanjusti tic benoemd en hem tevens voorloopig de waarneming van het ministerie voor 1-èt bezette gebied opgedragen.

Dè bond Rèichsbanner" wil in hét natuurpark in het Rijnsch Wéstiaalsehe industriegebied bij Witten een gedafiktee ken oprichten voor do drie groote republi keinen, Ebert,Rathenau en Erzberger. Het gèdenkteeken zal op 8 Augustus worden onthuld. In de Roeméensche Kamer heeft een nationaal-socialistische afgevaardigde ge vraagd, of het juist is, dat de koning zich tijdens zijn oponthoud te Parijs met den kroonprins verzoenen zal.

Een dergelijk bericht zou, zeide hij, -hèt. Men antwoord de, dat dit bericht niet te ernstig is op U vatten. De koningin zal tot Decent ber in, Amerika blijven. Zij zal worden vergezeld door haar dochter, prinses Héle ne, twee hofdames en een militair adju dant. Uit Boekarest wordt gemeld, dat prinses Ileana, de jongste dochter van het Róemeensche koningspaar tijdens haar verblijf in de koninklijke villa te Bal cip bij Konstantinopel, uit een venster is gevallen.

Volgens een bericht uit Cettinje is daar door de politie de zeer gevreesde bandiet Milan Ferowitsj, op wiens gevan genneining een premie van dinar Was gezet, doodgeschoten. Naar de Politica meldt, is de Yóe go-slavische regeering voornemens dipló matieke stappen te Sofia te ondernemen Om de Bulgaarsche regeering te bewegen een einde te maken aan de werkzaam heden van het revolutionnaire Macedoni sche comité.

Aan de M a t i n wordt gemeld, dat de opstand in Perzisch Azerbeidzjan is onder. Een eommiiniciué van het Perzische ministerie van oorlog zegf, dat de rust in Azerbeidsjan en de provincie Kwanbs is", hersteld en dat B 6rebellen zijn lerechtge steld.

Wat het district Boemoerd betreft, vrwaehf, men dat ook do. Er heerscht toenemende ongerustheid in zendelingskringen in China over dén toestand der missionarissen en andere vreemdelingen te Sjanfoe, dat sedert 14 dagen door de troepen van Woe-Pei-Fóe wordt belegerd, in verband met het aanhóu d-ende bombardement en het gebrek nan le vensmiddelen. Naar schatting bevinden zich te Sjanfoe 15 Engolsohen en 20 k 30 Zweden.

Een zen délingenhnïs werd met den grond gelijfcge maakt en het geheole platteland toont den aanblik van een verwoest gebied. Het was een klein keeshondje, Wel geen mooie hond, maar alt. Hoe wij ook riepen of floten, de hond bleef weg. We konden natuurlijk niet op hem blijven wachten en moesten de schuit wel zonder hond verlaten. Voortdurend hooge koorts en ijlen maar. Nou, Keesje waren we al op de schuit kwijt geraakt, dus daar konden we haar niet aan helpen.!

Ze bleef echter maar haalden er een dokter bij. Die zei, dat zij niets bij zonders scheelde, alleen oerts, we moesten haar maar.

Daar -zat hem nou juist de «w-jljkhèid hè, want ze kon toch maar niet in slaap komen en ze bleef maar - bm dien " hond.

Ton einde raad haalden de. Ik hem ook het gevai met dienhond.. Je moet maar liever zien, dat je haar met het een of ander tevreden stelt. Dat Lleek onbegonnen werk en op zeke te ik baloorig de deur uit, omdat ik dut gehuil niet langer aan kon hooren. Wij hadden n flink eind touw bij ons en i een eind om ons middel ge liepen nu oen pas of twintig elkander; mocht or soms een door zakken, dan kon de ander hem er allicht weer uittrekken.

Reisdagboek I- Juni. Hfrt regent De Iris" van D. Burger en Zoon ligt inde Binnenhaven, veilig achter het Poortgebouw on de brug, zoo volgepakt met groenten, dat er geen peentje meer bij kan.

Als wij om twaaif uur aan boord koraien is hot schip al urenlang. Om één uur is t vertrektijd, maar zoo lang zal hij niet wachten. Want dan gaat de Ko ning-havenbrug open, -vaart hij midden hen de sleepen en scheelt het hem wel een half uur met den tijd van aan komst in Stavanger. Ook een gezagvoerder moet op de kleintjes passen. De vacantiestemming is nog niet vaar dig over ons, passagiers. Want er zijn een twintig ot dertig Noorsche zeelieden, thuis varend van een walvischvangst, die op de Iris" niet allen onder dak kunnen ko men en daarom in het ruim zullen moe ion slapen.

Lang genoeg 11ebben ze t beroerd gehad op een klein benauwd visschersbootjo. Ze willen nu als agiers behandeld worden. De politie rt ze terug aan den wa. Dan brengt, na wat gwtelefoneer met het Hoofdbureau een inspecteur hét verlof f Hollandser» grondgebied te betreden net gejui nen de Noren de loopplank over, zwaarbeladen met zakken en ledden..

Zij rotten nog even samen in de loods den wal en kuieren dan vroolijk weg. Gs de wanden en in net -. Do Iris" is voor dozen En voor alle verde: Samen onderhouden zij den éénmaal por -r Rotterdam "Noorwegen: Hel Ischap bestaat in hoofdzaak ;n. Het verkeer NoorwegenZuid "opa voor reizigers loopt over Rotter Parijsche nachttrein hier aan is, kan " oor Bergen zich wol reis vaardig maken.

Ze zijn voorloopig nog niet kenmsma kerig, willen eerst; weten welk vleesch zo te kuip hebbep. Het diner aan loord is zéér voldoende; «diening docr meisjes vriendelijk vlot. We tafelen niet te lang, daarvoor zijn niet op reis ;egaan; do koffie wordt de rookzaal geserveerd, staat op het menu.

Klaargezet zou juister wezen; ieder - moet dar maar zorgen dat hij een kopje verovert. Dus zijn we weer gauw aan dek, waar t eerst komt een keuze heeft uit de rieten leunstoelen, die daar voor t nemen n.

We zijn dan gauw buiten. Over de stille zee striemt-de regen; hot Lp drijft de. We zitten hier in onze stoelen en vinden t, jammer dat we zoo niets van de Holland sche kust zien. Scheveningen niet, noch Noordwijk of IJmuiden. Om vijf uur gaat de bel voor de tbeev. We zijn twee uren vroeger dan ge dat was natuurlijk nog wel het ge rlijkst en daar moesten we omheen trekken. Mijn knecht had hot dan ook al gauw over teruggaan. Hij doet ook waarlijk charmant. We varen den zo mer tegemoet. In Oslo kan de barometer niet meer omhoog en dat is al weken zoo.

Neen, na vanavond is het met regen en guurte uit Ja natuurlijk, wat zou een zeeman beginnen als hij yeen optimist was Om halfacht de bel voor het avondeten. Dat is al volkomen Noorsch: We hebben daar kennis gemaakt met een product dat we nog niet kenden: Gei tenkaas, een bruin vierkant blok dat we voor honing aanzagen en. Laat zitten we nog boven in den rusti gen grijzen avond.

Er ia geen koeltje, het is één stilte rondom. Onheilspellend, gelooft een Haagsche ingenieur. We houden ons aan den optimist van een gezagvoerder. Dan worden we in den nacht wakker.

De Iris" deint zwaar, maar dit zou onze slaap niet storen. Het is iets anders: We varen door een mistbank eh het schip gilt elke mi nuut een waarschuwing.

Af en toe lij ken we door de mistbank heen, dan zwijgt de fluit een poos. Tot we er plots weer midden in zijn. Dit duurt zoo tot het al weer enkele uren licht is. Dan steekt er een geduchte storm op, die de mist verjaagt. Zitting van den Politierechter. Vanmorgen moesten terechtstaan de 23 jarige S. KoningsLous zouden hebben mis handeld. Een klap op den linkerschouder, een stukgetrokken japon, ziedaar de gevolgen van don vrouwenstrijd.

Rombach, eischte togen elk der vrouwen 8 boete subs. En overeenkomstig dezen eisch veroordeel de de waarnemend politierechter, mr. Verstok word verleend aan den jari gen P. Schouw uit Kethel en Spaland zou hebben beleedigd. Eisch "on vonnis luidden conform: Mam ik had bij mijzelf nog zoon stille hoop, dat we in de buurt van de schuit iets van den hond zouden merken. Het was nu wel al bijna een week geleden, dat we aan land gingen, maar je kon toch nooit weten.

Ik paste echter wel op, daarover iets tegen Teun, zoo heette mijn. Na enkele uren zwerven bereikten we de schuit en wc zagen al gauw, dat het misschien nog wol zou meevallen.

Ze zatwel erg klem in het ijs, maar we kregen toch den indruk, dat ze het wel zou ui. Naderhand bleek dat ook zoo tezijn. Terwijl wij zoo om den boeg hcenloo pen, hoor ik opeens een zacht janken.

Hoor eens, Teun, zeg ik, het is net of de hond daar was. Dnt verheeld jo je zeker, schipper, zegt Teun, ik hoor niet:. Toch liet ik mij met van mijn stuk brengen en ik klom vlug aan boord, Teun achter mi] aan. Overal zochten wo, in de roef, in het ruim, nergens konden we hem vinden. Nu hebben de meeste sche pen vooraan nog een klein ruim, waar. Wij merkten naderhand, dat hij een groot eind geteerd touw had opgegeten, nou, daar hield hij anders niet van, dus hij moet wel honger Belemmering van een ambtenaar.

Ook werd verstek verleend aan den 42 jarigen A. Den Haan verklaarde dat hij v. Eisch en vonnis conform: De Iris vaart door de brug bij het Poortgebouw Een geheim dat geheim blijft. De jarige voeger A. Comme ren, komende Uit de Warmoezierstraat, Sa de Jonkerfransstraat tegen hem aan botste, zóó kwaad zijn geworden, dat hij den jongen een gevoelige pats verkocht, waardoor Commeren tegen de winkelruit van zijn baas aanvloog.

Dat was een geheim, dat zoo maar niet in het publiek mocht worden geopenbaard. Wel wille hij zeggen, dat hij vermoedde, dat de jongen dr op uitgestuurd" was. De jarige landbouwer G. P, overeenkomstig den eisch veroordeeld, Kattenbenl. Behalve kattenmoordienaar had de jari ge mej. Daarom moest ze terechtstaan Zij was niet verschenen. Eisch en vonnis waren conform: Doos 30, Tube 80 et, gehad hebben.

Hoe hij daar opgesloten is gekomen en waarom hij geen antwoord. Misschien had mijnheer-toen juist het een of ander gekaapt, en vond hij het maar beter, zich achterbaks te hou don. Hij was natuurlijk geweldig blij, toen hij ons terugzag. Wij gaven hem de boter -hammen, die wij nog bij ons hadden, en die waren in een oogwenk verslonden. Maar hij was door zijn week vasten zoo ver zwakt, dat wij hem de grootste helft van den weg terug hebben moeten drogen, Ge lukkig was het weer helder gebleven en hét-donker bereikten we weder den vasten wal.

Za zoende dien hond compleet hé, toch wonderlijk, dat een kmd zich zoo aan een beest kan hechten.. Toen Keesje zich eerst nog eens aan eten en drinken had te.

Je beleeft wat met -die-kinde ren, hoor! Naar aanleiding van het jarig feest dat de Kon. Militaire Kapel van het regi ment Grenadiers 3 Augustus as. Kapel hi een artikel in het tijdschrift Sympho nia den kapitein-directeur Frans Dunk ler, den man door wien het muziekkorps der grenadiers eenmaal niét alleen in ons vaderland, maar in Europa, een gevèstig de reputatie verkregen heeft".

In werd; Dunkler te Namen geho ren. Zijn vader werd kort daarop aange steld tot kapelmeester bij het elfde regi ment infanterie te Luik. Reeds vroeg toon de de kleine Dunkler grooten muzikaler, aanleg, zoodat zijn vader hem op jari gen leeftijd hij het muziekkorps in dienst nam. Toen in het muziekkorps van de grenadiers, werd geformeerd door den kolonel Klerck, kwam de opde Dunkler met zijn zoon, de eerste als kapelmeester, de andere als.

Frans maakte destijds zulke buitengewoone vorderingen, dat hij zijn vader in het arrangeeren en dirigeeren behulpzaam kon zijn en in tot diens opvolger benoemd werd. Een zeer uitge strekt arbeidsveld lag voor den jongen Dunkler open. Hij was een werker. Een fantasieën, symphonieën, ouvertures, kleine concertstukken en niet te vergeten zijn prachtige militaire marsohen werden door hem gecomponeerd en bewerkt voor zijn kapel, t In werd Imnkler tot officier bo noemd, in werd hij tot len luitenant en in tot kapitein bevorderd.

Ten opzichte van onze militaire muziek was Dunkler een groot» man. Ook in hèt buitenland was hij bekend en verwierf er eer en roem. Van onzen Londenschen correspondent. Wanneer het tachtig graden wordt in de schaduw, gaat men in Londen spreken van heat waves", van hittegolven. De komst van die golven is er een groote ge beurtenis; want het is in de stad niet vaak heet, zelfs kent men er niet een nor male, meer of minder lang aanhoudende HEDEN, eomerwarmte.

Het volk van Londen houdt niet van hittegolven, noemt het verschijn sei een plaag of een bezoeking. Londe naars mopperen altijd, op het weer, op den tijd, op de regeering en op het ver keer. Dat is zoo hun aard. In het alge meen genomen behósft men dat gemop por niet te zwaar op te vatten.

Maar wan neer hot do hittegolven geldt, dan is bet echt en gemeend. Wanneer do zon het as ptoialt blakert, dat het zacht wordt, wan neer de hoornen aan den Theemskant stil staan in de windstilte,- wanneer de geur van teer en benzine in do stad doordrin gender wordt, dan voelen de menschen zich hier wat uit hun clement on daarom miserabel.

Zij kunnen niet slapen en niet loopen, maar blazen en hijgen; en zij zuchten: Is not it too bad, hetgeen zooveel beteekent als: Dat is all-maal goed en wel voor men schen, die niets om tornden hebben.

Zij kun rien een treintje -nemen naar de kust. Wij zijn ingericht op regen, wind on mist on r-rs son zc. Is or een beter stri. Sedert pen man der wc tenschappen 60 jaar geleden uitvond, dat men in het hartje van den zomer on in al lo andere seizoenen water kon bevriezen [ met behulp van ammoniak, is men in de ge a legenheid geweest volop ijs te ihebbe. Hier als elders maakt men dat ijs en wij komen het soms tegen in zware wagens langs de straat, in reusachtige, heldere blokken.

De Engelseben Kijdi traag in het aanvaarden van nieuwighó den en de ijsfabrïcage is hier niet tot ontwikkeling gekomen,. Zoo komt het dat er nu, bij de plotse linge hitte, nu er een 7 millioen van die koele, blanke, doorschijnende blokken noo dig zijn, één voor eiken amech tigen Londenschen urger eni één voor elk van zijn gezinsleden, geen ijs genoeg is.

Te New-York is dat anders. Maar daar heeft men ook elk jaar een langen zomer met groote hitte. Elk huis in New-Y,wk heeft zijn ijskast, die de ijsman eiken ochtend vult. WJj hebben alleen melkboeren en groenteboé ren, maar do New-Yorkers hebben ook ijsboeren, of hoe ge die nuttige mannen wilt noemen. Londen kent zulke Ameri. Waar veel water, veel vlakte en veel schaduw buiten is, zooals bij u, kan men het desnoods nog wel zonder ijs stollen, wanneer de thermometer tot over de tacb.

Maar Londen wordt in zó merhitte een woestenij van blakerenden steen, waar geen oases zijn en waar de wrijving van het enorme verkeer en de 1 langs elkaar schurende massas menschen de benauwdheid nog verergeren. Dan is er maar één roep, eentoonig, en smee kend: De vischboer vischboe ren hebben wij bij de vleet is wel eens genadig, wanneer hij rjs kan missen, en verkoopt.

Maar dat is maar een gunst van hem in ruil voor onze vriendelijkheid om hem zijn bot en tong af te koopen. De ijskwes tic is lastig.

Er is geen twijfel aan, diï is de ijstijd, niet die beroemde van toen de wereld pas begon te leven, maar van dezelfde soort als knikkertijd, vacantie tijd, en andere seizoentijden. De volgende week is deze zomer mts schien al Weer weggevlucht en zal nia mand meer in de stemming zijn ijs te ver overen ten behoeve van een opgedroogde tong of een te warm- hoofd.

Daarom koo pen wij geen ijskasten en laten wij na da ijsmakers aan te sporen ijs te maken Op groote schaal van eenige millioenen blok ken per dag. Wij blijven er op vertrouwen, dat de vischboer, wanneer de hittegolven ons overvallen, z l bijspringen.

Met het ijs, puur en simpel, heb ik mt afgerekend, maar er is zooals ge weet nog ander ijs, aanlokkelijker, appetljtellf ker, gemaakt met room en met mengsels van vanille, chocolade, koffie, citroen en wat niet al. In het gebruik van dit ijs gaat Londen vooruit. Het is soms yerra derlijk goedje, zooals pas geleden bleek, toen een half dozijn trooüjs-efcers dn het,jeast-iend" van de stad door het onrein, bereide goedje op den rand van het graf werden gebracht.

Dit is echter een uitzondering. De groote melk inrichtingen zenden nu heele legers jón gens met fietsbakken vol roomijs de straat op; en de naam van de firma is er berg voor, dat de waar góéd is. Maar hoei groot het leger ook mag zijn, het kan slechts weinig uithalen tegen de kracht van de hittegolven. Het ijs in de enorme bakken smelt in een ommezien weg achter de tanden der millioenen overhitte bur gers.

Het gewone ijswagentje, ingevoerd door de Italianen, kent Londen al lang. Italië is het geboorteland van roomijs en het zijn nog bijna uitsluitend Italianen, die hier met hun ijswagentje rondgaat-. Het is niet geschilderd op de manier van hut koude, nuchtere Noorden, maar in de felle kleu, ren van het Zuiden, vroolijke gloeiende tin ten op een achtergrond van rijk geel.

Helaas, ook hier overtreft de vraag het aanbod en het geluk der schoo ne verwachting maakt te vaak plaats voor de ellende der teleurstelling wanneer de ijskoopm i i iq enhardin zijn. Heelemaal uitverkocht - GemengdNieuws. Aan boord van het kleine s. Köoringa", met een lading benzine van i. De opya renden hebben het schip verlaten en zijn door oen ander stoomschip opgepikt. In do haven van Cher - bourg is een draadloos telegram van het te Hamburg thuisbehoorende s.

Isebeck" Opgevangen,waarin wordt gemeld, dat het stoomschip, dat zich op2s mi. Eon snelvarend, stoomschip is vertrokken om hulp. Uit Koningsbrf gen wordt gemeld, dat Vrijdagavond een landbouwer door. Toen de vader den volgen den morgen werd vermist, werd oen onder aoek ingesteld; en zijn lijk in zeer vermink ten toestand in een sloot terzijde van den den. De oudste van zijn de- zoons ir, in- hechtenis genomen.

In Los Angeles is men aangevangen met den bouw van een nieuw raadhuis. Een harer heeft met een schepnetje een krab weten te verschalken. Het bereden politie-concours In s-gravenhage. Zouden de aanzittenden zich bij dezen sprong over de tafel op hun gemak voelen? Of deze nieuwigheid in het gebruik voldoet, zal de practijk moeten leeren. In Saint Dénis bij Parijs had èen eigenaardige bruiloft plaats.

Het bruid; paar liet zich in versierde kruiwagens naar het raadhuis rijden. Drie bekoorlijke strandnymfen, die zich kostelijk bü het zilte nat schijnen te Een keurig kunststukje te -paard, uitgevoerd door een der leden van de Voor rooksters.

Een nieuw soort sigarettenhouder, die als Een rijdend woonhuis. Goede vangst De bekende schrijver Zane Grey, die een enthousiast visscher is, heeft inde Nieuw Zeelandscbe wateren een kolossalen zwaard- Een Amerikaan heeft op een Ford-vrachtwagen zijn woonhuisje laten bouwen. Met zijn woning op wieltjes trekt hij van stad tot stad.

Over hooge woninghuur heeft hij niet te klagen! Het vischje woog maar even Kg. Hierboven de schrijver met zijn vangst. Boschbessen plukkenj boschbessenpluk in de buurt van Apeldoorn is thans in vollen gang.

Een casting tot ieders tevredenheid. Big Momma wil een gezichtsmaker. Zet de auto eens aan de kant, ik wil je kutje likken. Strippen in je school uniform. Ebony slet ontvangt een regen van zaad. Rossige knul diep in een grote sappige negerinnen ass. Hot Ebony Teacher's Plan. Ebon op zoek naar het witte goud. Anaal Trainig Sarah Banks. Jayla True Homemade Sex. Lucky Rob knalt 2 big ass chicks.

Gratis seks gezocht neukfilm